MCI organizează în data de 15.11.2019, ora 10.00 examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior

 

În conformitate cu  prevederile art. 476 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 477 alin. (1), art. 478 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), art. 479 și art. 618 alin. 22 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativși a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Cercetării și Inovării organizează în data de 15.11.2019, ora 10.00 examen (proba scrisă) pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținuta unui funcționar public de execuție din cadrul Direcției Generale Organism Intermediar pentru Cercetare, după cum urmează:

 

 

Serviciul Verificare Financiară și Verificare Achiziții:

           - din expert I principal în expert I superior – 1 post

          

 

Bibliografia recomandată la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut pentru Serviciul Verificare Financiară și Verificare Achiziții - din data de 15.11.2019

1. Axa 1 din Programul Operațional Competitivitate

2. Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.

3. H.G. nr. 398/27 mai 2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013.

4. H.G. nr. 399/27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020.

5. O.U.G. nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările şi completările ulterioare.

6. H.G. nr. 93/2016 din 18 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020.

7. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

8. Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.618/12.08.2016).

9. Ghidul Unic al Solicitantului pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 – Axa Prioritara 1. Cercetare,  Dezvoltare Tehnologică și Inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor.

10. Ordinul nr.3822/11.05.2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat „Finantarea activitatilor de cercetare- dezvoltare si inovare (CDI) si a investitiilor in CDI prin Programul Operational Competitivitate (POC)”.

11. Ordinul nr.4686/10.08.2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea „PARTENERIATELOR PENTRU TRANSFER DE CUNOSTINTE” prin Programul Operational Competitivitate (POC).

12. Ordinul 3823/ 11.05.2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea „start-up-urilor si spin off-urile inovatoare” prin Programul Operational Competitivitate (POC).

13.Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

14. Constitutia Romaniei, republicată.

15. Procedura operațională verificarea achizițiilor, a conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă P_O_VA_CI_IF_OIC_EDITIA_I_REV_1_20_07_2017

16. Procedura operațională verificare administrative și analize cheltuieli P.O.AC.OI_Editia III_Revizia 2_20.09.2018

 

 

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a)    să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;

b)    să fi obținut cel puțin calificativul ”bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

c)    să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile Codului Administrativ.

 

Dosarul de participare la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut se va depune în termen de 20 zile de la data afișării prezentului anunț la sediul Ministerului Cercetării și Inovării din str. Mendeleev nr. 21-25, etaj 3, camera 307, între orele 09.00-16.00 (L-J) și 09.00-12.00 vineri, respectiv până la data de 04.11.2019 (inclusiv) și va conține următoarele documente:

a)    copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de structura de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;

b)    copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

c)    formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr. 611/2008privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021.318.30.69.

 

Prezentul anunț primește aprobarea conducerii ministerului pentru postarea pe site-ul oficial al instituției, începând cu data de 15.10.2019.

 

Modificat la: 2019-10-15 15:02:00

Articole similare