• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube

Hotararea Guvernului nr. 223 din 24 martie 2005

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

Art. 1
(1)Ministerul Educatiei si Cercetarii este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului.
(2)Ministerul Educatiei si Cercetarii aplica Strategia si Programul de guvernare în domeniul educatiei, învatamântului, cercetarii stiintifice, dezvoltarii tehnologice si inovarii.
(3)Sediul Ministerului Educatiei si Cercetarii este în municipiul Bucuresti, str. General Berthelot nr. 28-30, sectorul 1.
Art. 2
Ministerul Educatiei si Cercetarii conduce sistemul national de educatie, învatamânt si cercetare, exercitând si atributiile stabilite prin legi si prin alte acte normative din sfera sa de activitate.
Art. 3
Ministerul Educatiei si Cercetarii exercita urmatoarele functii:
a)de strategie, prin care planifica strategic si asigura elaborarea si implementarea politicilor în domeniul învatamântului, cercetarii, tehnologiei si inovarii;
b)de administrare, prin care aloca, monitorizeaza si evalueaza utilizarea resurselor pentru implementarea politicilor în domeniu;
c)de evaluare si control al realizarii politicilor în domeniul educatiei, învatamântului, cercetarii, tehnologiei si inovarii;
d)de elaborare a cadrului normativ-metodologic, functional, operational si financiar în care se realizeaza politicile în domeniu;
e)de autoritate de stat, prin care asigura urmarirea si controlul respectarii reglementarilor din domeniul sau de activitate;
f)de reprezentare, prin care asigura, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele si în organizatiile nationale, regionale si internationale, ca autoritate de stat pentru domeniul sau de activitate;
g)de comunicare cu celelalte structuri ale administratiei publice centrale si locale si cu societatea civila;
h)de cooperare internationala, prin care asigura aplicarea acordurilor internationale în domeniu si promovarea de noi acorduri.
Art. 4
(1)În domeniul educatiei si învatamântului Ministerul Educatiei si Cercetarii exercita urmatoarele atributii principale:
a)formuleaza politici si elaboreaza programe de perspectiva în domeniile educatiei si învatamântului de toate gradele si asigura implementarea lor în unitatile si în institutiile subordonate sau coordonate;
b)evalueaza si controleaza realizarea politicilor si programelor în domeniu si stabileste sau propune, dupa caz, masuri de corectare a lor;
c)controleaza si monitorizeaza aplicarea prevederilor legale cu privire la organizarea si functionarea unitatilor si institutiilor de învatamânt particular;
d)elaboreaza cadrul normativ-metodologic, functional, operational si economico-financiar în care se realizeaza politicile în domeniu;
e)controleaza si monitorizeaza respectarea reglementarilor din domeniul sau de activitate;
f)elaboreaza metodologii si standarde nationale de evaluare a elevilor si a sistemului national de învatamânt; elaboreaza criterii generale de admitere în învatamântul superior;
g)aproba reteaua de învatamânt preuniversitar de stat;
h)propune cifra de scolarizare pentru învatamântul preuniversitar si superior de stat;
i)efectueaza controale asupra modului în care se asigura protectia sociala în învatamânt si propune masuri corespunzatoare Guvernului si autoritatilor publice locale abilitate;
j)asigura cadrul legal si monitorizeaza implicarea unitatilor de învatamânt în procesul de educatie continua a adultilor;
k)asigura scolarizarea specializata si asistenta psihopedagogica adecvate pentru elevi si tineri cu deficiente fizice, senzoriale, mentale sau asociate;
l)asigura functionarea consiliilor si a comisiilor nationale si consultative proprii;
m)coordoneaza si monitorizeaza buna desfasurare a activitatilor extrascolare, cultural-artistice, sportive si turistice ale elevilor si studentilor;
n)comunica si colaboreaza cu celelalte structuri ale administratiei publice centrale si locale si cu societatea civila în domeniile care vizeaza continutul procesului de educatie si învatamânt si asigura conditiile materiale si financiare de desfasurare a acestui proces;
o)asigura, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele si în organizatiile nationale, regionale si internationale, ca autoritate de stat pentru domeniul sau de activitate, si asigura aplicarea acordurilor internationale în domeniu si promovarea de noi acorduri;
p)asigura armonizarea politicilor elaborate în domeniul învatamântului cu cele din legislatia externa;
q)participa la programele si proiectele internationale, comunitare si bilaterale în domeniu;
r)initiaza, prin intermediul centrelor de excelenta, programe si proiecte de dezvoltare a învatamântului pe plan local si regional si asigura cadrul organizatoric pentru selectionarea si pregatirea adecvata a elevilor cu aptitudini deosebite;
s)coordoneaza si controleaza functionarea sistemului informatic national pentru învatamânt, inclusiv prin cofinantare; initiaza functionarea unor retele de comunicatie pe domenii specifice între unitatile si institutiile de învatamânt;
s)asigura si monitorizeaza modul de formare si utilizare a resurselor umane, materiale si financiare necesare realizarii procesului de învatamânt si educatie;
t)asigura editarea, tiparirea si difuzarea manualelor si a materialului didactic pentru învatamântul preuniversitar;
t)realizeaza si promoveaza strategii si tehnici moderne de instruire si educatie;
u)stabileste modalitati de recunoastere si de echivalare a diplomelor, a certificatelor si a titlurilor stiintifice, eliberate în strainatate, pe baza unor norme interne, tinând seama si de întelegerile si conventiile internationale la care România este parte.
(2)Ministerul Educatiei si Cercetarii îndeplineste si alte atributii prevazute de Legea învatamântului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 5
(1)În domeniile cercetarii, dezvoltarii tehnologice si inovarii Ministerul Educatiei si Cercetarii exercita atributiile prin intermediul Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica.
(2)Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica este organ de specialitate al administratiei publice centrale si functioneaza în subordinea Ministerului Educatiei si Cercetarii, în conformitate cu dispozitiile art. 71 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 228/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3)Presedintele Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica este secretar de stat în Ministerul Educatiei si Cercetarii.
(4)Sediul Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica este în municipiul Bucuresti, str. D.I. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1.
Art. 6
Ministerul Educatiei si Cercetarii are urmatoarele atributii specifice:
a)fundamenteaza si elaboreaza studii si cercetari, analize si prognoze privind problemele elevilor, studentilor si tinerilor din institutiile din subordine sau în colaborare cu persoane juridice ori fizice autorizate;
b)colaboreaza cu structurile de si pentru tineret, legal constituite;
c)finanteaza actiuni proprii, pe baza programelor aprobate de ministrul educatiei si cercetarii; sprijina financiar actiunile structurilor asociative de tineret, care corespund obiectivelor cuprinse în programele proprii; poate încheia contracte civile, respectiv conventii civile de prestari de servicii, direct sau prin unitatile subordonate, cu persoane juridice ori cu persoane fizice, pentru realizarea unor programe si actiuni privind tineretul si implicarea acestuia în viata sociala;
d)deruleaza, direct sau prin institutiile din subordinea sa, programe de stimulare si recompensare a elevilor si studentilor;
e)colaboreaza cu Autoritatea Nationala pentru Tineret, direct sau prin organele specializate din subordinea sa, pentru elaborarea programelor destinate elevilor, studentilor si tinerilor.
Art. 7
Ministerul Educatiei si Cercetarii îndeplineste si alte atributii stabilite prin acte normative.
Art. 8
(1)În structura organizatorica a Ministerului Educatiei si Cercetarii functioneaza directii generale, directii, servicii si birouri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2)Structura organizatorica a Ministerului Educatiei si Cercetarii este prevazuta în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii, pot fi organizate servicii, birouri si colective temporare de lucru, cu încadrarea în numarul maxim de 347 de posturi aprobate.
(3)În fiecare judet si în municipiul Bucuresti sunt organizate, ca servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educatiei si Cercetarii, inspectorate scolare cu structura aprobata prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.
(4)Inspectorii scolari generali au calitatea de ordonator secundar de credite.
(5)Inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, au în subordine unitati de învatamânt preuniversitar, unitati conexe, unitati pentru activitatea extrascolara si cluburi sportive scolare.
(6)Ministerul Educatiei si Cercetarii poate constitui si alte structuri organizatorice necesare în vederea realizarii reformei învatamântului si cercetarii, în conformitate cu Programul de guvernare, cu obligatiile asumate prin acorduri cu organismele internationale si prin programele pentru integrare europeana, în conditiile legii.
Art. 9
(1)Pentru exercitarea atributiilor sale Ministerul Educatiei si Cercetarii este sprijinit de organisme de nivel national în domeniul învatamântului si cercetarii: consilii si comisii prevazute în anexa nr. 2.
(2)Componenta acestor organisme de nivel national este stabilita prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.
(3)Atributiile organismelor de nivel national sunt stabilite prin regulamente de organizare si functionare, aprobate prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii, conform reglementarilor legale.
(4)Organismele de nivel national pot avea câte un secretariat propriu, format de regula din 1 -3 persoane, care ajuta la elaborarea lucrarilor, si pot folosi în activitatea lor un corp de experti remunerat din fondurile programelor nationale sau internationale de dezvoltare a învatamântului si cercetarii si/sau din fonduri bugetare ori venituri proprii, potrivit legii.
(5)Activitatea organismelor de nivel national este coordonata de ministrul educatiei si cercetarii sau de un secretar de stat, cu exceptia Consiliului National pentru Politica Stiintei si Tehnologiei, care este coordonat de primul-ministru.
(6)Membrii organismelor de nivel national, precum si alti specialisti colaboratori ai acestora din afara Ministerului Educatiei si Cercetarii pot fi remunerati în conditiile legii.
Art. 10
(1)Conducerea Ministerului Educatiei si Cercetarii se exercita de catre ministrul educatiei si cercetarii, care are calitatea de ordonator principal de credite.
(2)Ministrul educatiei si cercetarii reprezinta Ministerul Educatiei si Cercetarii în raporturile cu celelalte autoritati publice, cu persoanele juridice si fizice din tara si din strainatate, precum si în justitie.
(3)Ministrul educatiei si cercetarii raspunde de întreaga activitate a Ministerului Educatiei si Cercetarii în fata Guvernului, iar în calitate de membru al Guvernului, în fata Parlamentului.
(4)Ministrul educatiei si cercetarii îndeplineste, în domeniul de activitate al Ministerului Educatiei si Cercetarii, atributiile generale prevazute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte atributii specifice stabilite prin actele normative în vigoare.
(5)În exercitarea atributiilor ce îi revin, ministrul educatiei si cercetarii emite ordine si instructiuni, în conditiile legii.
(6)Ministrul educatiei si cercetarii poate delega unele dintre competentele sale, în conditiile legii.
Art. 11
(1)Ministerul Educatiei si Cercetarii are un secretar general, ajutat de un secretar general adjunct pentru educatie, înalti functionari publici, numiti în conditiile legii.
(2)Secretarul general si secretarul general adjunct pentru educatie asigura stabilitatea functionarii Ministerului Educatiei si Cercetarii, continuitatea conducerii si realizarea legaturilor functionale dintre structurile ministerului.
(3)Secretarul general si secretarul general adjunct pentru educatie îndeplinesc atributiile si responsabilitatile prevazute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4)Secretarul general si secretarul general adjunct pentru educatie îndeplinesc si alte atributii stabilite prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii sau prevazute în regulamentul de organizare si functionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.
Art. 12
(1)Numarul maxim de posturi pentru Ministerul Educatiei si Cercetarii este de 347, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului educatiei si cercetarii.
(2)Structura organizatorica pe compartimente, precum si atributiile si sarcinile aparatului propriu al Ministerului Educatiei si Cercetarii sunt aprobate prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.
(3)Atributiile si sarcinile secretarilor de stat pentru educatie sunt stabilite prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.
(4)În cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii si al unitatilor subordonate se pot înfiinta unitati de management pentru implementarea proiectelor cu finantare nerambursabila, conform legislatiei îi vigoare.
Art. 13
Personalul care trece din institutiile si unitatile de învatamânt sau de cercetare în aparatul propriu al Ministerului Educatiei si Cercetarii ori în serviciile publice subordonate ale acestuia beneficiaza de rezervarea postului didactic sau de cercetare la institutia sau la unitatea de la care provine.
Art. 14
(1)Institutiile si unitatile care functioneaza în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, exceptând unitatile de cercetare stiintifica, sunt prevazute în anexa nr. 3.
(2)Cluburile sportive studentesti care functioneaza în subordinea directa a Ministerului Educatiei si Cercetarii sunt prevazute în anexa nr. 4.
(3)Institutiile si unitatile de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si inovare, care functioneaza în subordinea directa a Ministerului Educatiei si Cercetarii, sunt prevazute în anexa nr. 5.
(4)Structura organizatorica a institutiilor si unitatilor din subordinea sau din coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, cu exceptia celor de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si inovare, este aprobata prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.
(5)Normativele de personal si criteriile de constituire a compartimentelor pentru unitatile si institutiile publice subordonate, finantate de la bugetul de stat, precum si atributiile acestora sunt stabilite prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii, în baza Legii nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile ulterioare, precum si a celorlalte dispozitii legale în vigoare.
Art. 15
(1)Ministerul Educatiei si Cercetarii asigura, prin intermediul Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica, prevazuta în anexa nr. 6, pe de o parte, elaborarea, aplicarea, monitorizarea si evaluarea politicilor în domeniul cercetarii-dezvoltarii si inovarii, iar pe de alta parte, coordoneaza elaborarea, aplicarea, monitorizarea si evaluarea politicilor pentru largirea patrimoniului national si international de cercetare, tehnologie si inovare, dezvoltarea economica durabila, accesul rezultatelor cercetarii si tehnologiilor dezvoltate pe piata interna si internationala, realizarea societatii informationale, satisfacerea nevoilor cetateanului si cresterea calitatii vietii acestuia.
(2)Organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica si structura organizatorica, precum si institutiile si unitatile aflate în subordinea sau în coordonarea acesteia sunt stabilite prin hotarâre a Guvernului.
Art. 16
(1)Ministerul Educatiei si Cercetarii va utiliza un parc auto propriu atât pentru aparatul central, cât si pentru programele/proiectele cu finantare internationala si pentru institutiile si unitatile subordonate, potrivit legii, precum si autovehicule destinate deplasarilor în teritoriu pentru monitorizare si inspectie, conform anexei nr. 7.
(2)Ministerul Educatiei si Cercetarii va prelua, în conditiile negociate în acorduri, parcul auto aflat în prezent în dotarea structurilor de reforma care aplica programele educationale sprijinite prin împrumuturi externe.
Art. 17
Din taxele de la studentii si cursantii straini, încasate în baza art. 92 alin. (4) din Legea nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se constituie un fond la dispozitia ministrului educatiei si cercetarii, pentru situatii speciale si neprevazute, având un cuantum de cel putin 5% din încasarile în valuta.
Art. 18
(1)Inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, asigura activitatea de distribuire a manualelor scolare catre unitatile de învatamânt din subordine, ca activitate organizata pe lânga acestea, finantata din venituri proprii.
(2)Veniturile înregistrate din activitatea prevazuta la alin. (1) vor fi obtinute de la agentii economici care si-au asumat obligatia de a edita, tipari si difuza manualele scolare sau vor fi virate direct de Ministerul Educatiei si Cercetarii în cazul în care prin contractul cu acesti agenti economici s-au prevazut retinerea si virarea de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii a sumelor aferente difuzarii manualelor scolare de la inspectoratele scolare la unitatile de învatamânt.
(3)Cheltuielile curente si de capital aferente activitatii prevazute la alin. (1) se suporta din veniturile prevazute la alin. (2).
(4)Disponibilitatile existente în cont la finele anului se reporteaza si se utilizeaza în anul urmator pentru destinatiile prevazute la alin. (3).
Art. 19
Anexele nr. 1-7 fac parte integranta din prezenta hotarâre.
Art. 20
Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri se abroga Hotarârea Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 277 din 30 martie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.
-****-


PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TARICEANU


Contrasemneaza:

Ministrul educatiei si cercetarii,

Mircea Miclea

Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Ionel PopescuANEXA nr. 1 : STRUCTURA ORGANIZATORICA a Ministerului Educatiei si Cercetarii
Numarul maxim de posturi = 3, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului

ANEXA nr. 2 : CONSILII SI COMISII CONSULTATIVE ale Ministerului Educatiei si Cercetarii
Nr. crt.
Denumirea consiliului/comisiei consultativ/consultative
Sursa de finantare

I.
Consiliul National pentru Reforma a învatamântului
Bugetul de stat

II.
Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare
Bugetul de stat

III.
Consiliul National pentru Finantarea învatamântului Superior
Bugetul de stat

IV.
Consiliul National pentru Finantarea învatamântului Preuniversitar de Stat
Bugetul de stat

V.
Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din învatamântul Superior
Bugetul de stat

VI.
Consiliul National al Bibliotecilor
Venituri proprii

VII.
Consiliul National al Rectorilor
Venituri proprii

VIII.
Consiliul National de Evaluare si Acreditare în învatamântul Preuniversitar
Venituri proprii


ANEXA nr. 3 : INSTITUTIILE SI UNITATILE care functioneaza în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, exceptând unitatile de cercetare stiintifica
A.Institutii de învatamânt si alte unitati subordonate
Nr. crt.
Denumirea unitatii
Sursa de finantare

I.
Inspectorate scolare judetene si Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti
- organe de specialitate subordonate Ministerului Educatiei si Cercetarii în a caror subordine functioneaza unitatile conexe, unitati pentru activitatea extrascolara si cluburi sportive scolare
Bugetul de stat

II.
Institutii de învatamânt superior de stat:

1.
Universitatea "Politehnica" din Bucuresti
Venituri proprii

2.
Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti
Venituri proprii

3.
Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu" din Bucuresti
Venituri proprii

4.
Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti
Venituri proprii

5.
Universitatea din Bucuresti
Venituri proprii

6.
Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" din Bucuresti
Venituri proprii

7.
Academia de Studii Economice din Bucuresti
Venituri proprii

8.
Universitatea Nationala de Muzica din Bucuresti
Venituri proprii

9.
Universitatea de Arte din Bucuresti
Venituri proprii

10.
Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica "Ion Luca Caragiale" din Bucuresti
Venituri proprii

11.
Academia Nationala de Educatie Fizica si Sport din Bucuresti
Venituri proprii

12.
Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative din Bucuresti
Venituri proprii

13.
Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
Venituri proprii

14.
Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad
Venituri proprii

15.
Universitatea din Bacau
Venituri proprii

16.
Universitatea de Nord din Baia Mare
Venituri proprii

17.
Universitatea "Transilvania" din Brasov
Venituri proprii

18.
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Venituri proprii

19.
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca
Venituri proprii

20.
Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca
Venituri proprii

21.
Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" din Cluj-Napoca
Venituri proprii

22.
Academia de Muzica "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca
Venituri proprii

23.
Universitatea de Arta si Design din Cluj-Napoca
Venituri proprii

24.
Universitatea "Ovidius" din Constanta
Venituri proprii

25.
Universitatea Maritima din Constanta
Venituri proprii

26.
Universitatea din Craiova
Venituri proprii

27.
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova
Venituri proprii

28.
Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati
Venituri proprii

29.
Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi
Venituri proprii

30.
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara "Ion Ionescu de la Brad" din Iasi
Venituri proprii

31.
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi
Venituri proprii

32.
Universitatea de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" din Iasi
Venituri proprii

33.
Universitatea de Arte "George Enescu" din Iasi
Venituri proprii

34.
Universitatea din Oradea
Venituri proprii

35.
Universitatea din Petrosani
Venituri proprii

36.
Universitatea din Pitesti
Venituri proprii

37.
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti
Venituri proprii

38.
Universitatea "Eftimie Murgu" din Resita
Venituri proprii

39.
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
Venituri proprii

40.
Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava
Venituri proprii

41.
Universitatea "Valachia" din Târgoviste
Venituri proprii

42.
Universitatea "Constantin Brâncusi" din Târgu Jiu
Venituri proprii

43.
Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mures
Venituri proprii

44.
Universitatea de Medicina si Farmacie din Târgu Mures
Venituri proprii

45.
Universitatea de Arta Teatrala din Târgu Mures
Venituri proprii

46.
Universitatea "Politehnica" din Timisoara
Venituri proprii

47.
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului din Timisoara
Venituri proprii

48.
Universitatea de Vest din Timisoara
Venituri proprii

49.
Universitatea de Medicina si Farmacie "Victor Babes" din Timisoara
Venituri proprii

III.
Biblioteci centrale universitare si pedagogice:

1.
Biblioteca Centrala Universitara din Bucuresti
Bugetul de stat

2.
Biblioteca Centrala Universitara "Minai Eminescu" din Iasi
Bugetul de stat

3.
Biblioteca Centrala Universitara "Lucian Blaga" din Cluj-Napoca
Bugetul de stat

4.
Biblioteca Centrala Universitara "Eugen Todoran" din Timisoara
Bugetul de stat

5.
Biblioteca Pedagogica Nationala "I.C. Petrescu" din Bucuresti
Bugetul de stat

IV.
Comisia Nationala a României pentru UNESCO
Bugetul de stat

V.
Serviciul National de Evaluare si Examinare
Bugetul de stat

VI.
Agentia Nationala pentru Programe Comunitare în Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale
Bugetul de stat

VII.
Centrul National de Excelenta
Bugetul de stat

VIII.
Unitatea Executiva pentru Finantarea învatamântului Superior si a Cercetarii Stiintifice Universitare
Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

IX.
Palatul National al Copiilor din Bucuresti
Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

X.
Corul National de Camera "Madrigal"
Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

XI.
Oficiul National al Burselor de Studii în Strainatate
Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

XII.
Centrul National de Dezvoltare a învatamântului Profesional si Tehnic
Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

XIII.
Oficiul National pentru Administrare si Operare al Infrastructurii de Comunicatii de Date "ROEDUNET"
Venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat

XIV.
Federatia Sportului Scolar si Universitar
Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

XV.
Centrul National de Formare a Personalului din învatamântul Preuniversitar
Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

XVI.
Centrul pentru Formarea Continua în Limba Germana (la Medias)
Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

XVII.
Consiliul National pentru Evaluarea si Difuzarea Manualelor
Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

XVIII.
Consiliul National pentru Curriculum
Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

XIX.
Agentia Nationala pentru Parteneriatul Universitatilor cu Mediul Economico-Social (APART)
Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

XX.
Agentia Manageriala de Cercetare Stiintifica, Inovare si Transfer Tehnologic - Politehnica (AMCSIT-Politehnica)
Venituri proprii

XXI.
Secretariatul National Român al Retelei Universitatilor de la Marea Neagra
Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat


B.Alte unitati aflate în subordinea Ministerului Educatiei si Cercetarii
XXII.Casele universitarilor
Nr. crt.
Denumirea unitatii
Sursa de finantare

1.
Casa Universitarilor din Bucuresti
Venituri proprii

2.
Casa Universitarilor din Cluj-Napoca
Venituri proprii

3.
Casa Universitarilor din Iasi
Venituri proprii

4.
Casa Universitarilor din Brasov
Venituri proprii

5.
Casa Universitarilor din Craiova
Venituri proprii


C.Unitati aflate în coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii
Nr. crt.
Denumirea unitatii
Sursa de finantare

1.
Regia Autonoma "Editura Didactica si Pedagogica"
Venituri proprii


ANEXA nr. 4 : CLUBURI SPORTIVE STUDENTESTI care functioneaza în subordinea Ministerului Educatiei si Cercetarii
Nr. crt.
Denumirea unitatii
Sursa de finantare

1.
Clubul "Sportul Studentesc" din Bucuresti
Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

2.
Clubul Sportiv "Academia Nationala de Educatie Fizica si Sport" din Bucuresti
Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

3.
Clubul Sportiv "Universitatea" din Timisoara
Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

4.
Clubul Sportiv "Universitatea" din Cluj-Napoca
Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

5.
Clubul Sportiv "Universitatea" din Craiova
Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

6.
Clubul Sportiv "Universitatea" din Galati
Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

7.
Clubul Sportiv "Universitatea" din Brasov
Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

8.
Clubul Sportiv "Politehnica" din Iasi
Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

9.
Clubul Sportiv "Stiinta" din Bacau
Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

10.
Clubul Sportiv "Stiinta" din Petrosani
Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

11.
Clubul Sportiv "Stiinta" din Constanta
Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

12.
Clubul Sportiv "Stiinta" din Baia Mare
Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

13.
Clubul Sportiv Universitar din Sibiu
Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

14.
Clubul Sportiv Universitar din Ploiesti
Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

15.
Clubul Sportiv Universitar din Târgu Mures
Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

16.
Clubul Sportiv Universitar din Oradea
Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

17.
Clubul Sportiv Universitar din Pitesti
Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

18.
Clubul Sportiv Studentesc "Medicina" din Timisoara
Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat


ANEXA nr. 5 : INSTITUTIILE SI UNITATILE de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si inovare, care functioneaza în subordinea directa a Ministerului Educatiei si Cercetarii
Nr. crt.
Denumirea unitatii
Sursa de finantare

1.
Institutul de Stiinte ale Educatiei
Bugetul de stat

2.
Centrul European UNESCO pentru învatamântul Superior (CEPES)
Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

3.
Centrul de Cercetari Biologice din Jibou
Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

4.
Institutul Limbii Române
Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

5.
Institutul de Medicina Comparata - IMC
Venituri proprii


NOTA :
1. Numarul maxim de posturi pentru unitatile si activitatile din subordinea Ministerului Educatiei si Cercetarii, finantate integral de la bugetul de stat, este de 10.470.
2. Numarul maxim de posturi pentru unitatile din structura Ministerului Educatiei si Cercetarii, finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, este de 4.996.


ANEXA nr. 6 : ORGANE DE SPECIALITATE ale administratiei publice centrale de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si inovare, care functioneaza în subordinea Ministerului Educatiei si Cercetarii
Nr. crt.
Denumirea unitatii
Sursa de finantare

1.
Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica
Bugetul de stat


NOTA:
Numarul maxim de posturi pentru unitatile din subordinea Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat este de 89.


ANEXA nr. 7 : PARCUL AUTO al Ministerului Educatiei si Cercetarii pentru activitati specifice
Nr. crt.
Activitatea
Tipul mijlocului de transport
Numarul maxim (bucati)
Consumul maxim de carburanti/autovehicul (litri/luna)

1.
Proiectul privind învatamântul rural
- autoturism pentru unitatea centrala
1
450

- autoturism de teren
2
450

- laborator didactic mobil pentru fiecare inspectorat scolar
41
450

2.
Proiectul privind reabilitarea infrastructurii scolare
- autoturism pentru unitatea centrala
2
450

- autoturism pentru unitatea teritoriala
7
450

3.
Monitorizare si inspectie
- autoturism
10
450

- microbuz
3
450

4.
Programul PHARE RO0104.02 "Accesul la educatie al grupurilor dezavantajate, cu focalizare pe romi"
- autoturism
1
450

- microbuz
1
450


NOTA :
Cheltuielile cu exploatarea, carburantii, întretinerea si asigurarile autovehiculelor utilizate în cadrul programelor/proiectelor cu finantare internationala se suporta din costurile operationale ale programelor/proiectelor respective.

Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 283 din data de 5 aprilie 2005

Modificat la: 2005-10-20 00:00:00