• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube

La Bruxelles, moment istoric pentru cercetarea romaneasca

În 3 decembrie 2009, Consiliul format din cei 27 de mini?tri ai cercet?rii din Comunitatea European? au aprobat declara?ia Cehiei, Ungariei si Romaniei privind proiectul ELI (Extreme Light Infrastructure), primul proiect pan-european din partea de Est a „Cortinei de Fier”.

Astfel, în România se va construi ?i va func?iona un sistem de laser de putere înc? neimaginat? de cercetatori. Aceasta înseamn? „beneficii extreme pentru domeniul afacerilor, pentru s?natate, pentru societatea noastra în totalitatea ei” declar? de la Bruxelles, Prof. Dr. Marius En?chescu, vicepre?edintele Autorit??ii Na?ionale pentru Cercetare ?tiin?ific? (ANCS).

  Cu ocazia reuniunii de pe 3 decembrie 2009 România, Cehia ?i Ungaria au facut o declara?ie comun? privind construirea împreun? a infrastructurii pan-europene de cercetare “Extreme Light Infrastructure” (ELI), în model distribuit, în cele trei ??ri.Având în vedere c? ELI va fi prima infrastructur? pan-european? care se va construi în noile state membre, pentru a marca aceast? reu?it?, cele trei ??ri au confirmat în cadrul Consiliului Competitivitate suportul lor pentru ca în comun, pe picior de egalitate, s? finalizeze demersurile cu care au fost împuternicite de Comitetul Director ELI pentru realizarea unei infrastructuri integrate ELI având personalitate juridic? ERIC (European Research Infrastructure) ?i o singur? guvernan??. De asemenea, au fost invitate toate statele membre s? participe la acest proiect.

 

 

 

Modificat la: 2009-12-07 00:00:00