• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube

Decizii CE

REGULAMENTUL (UE) 2015/1017 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 25 iunie 2015 privind Fondul european pentru investiții strategice, Platforma europeană de consiliere în materie de investiții și Portalul european de proiecte de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și (UE) nr. 1316/2013 – Fondul european pentru investiții strategice     -    Anexa 1 la REG 2015/1017

 

Declarații ale Comisiei (programul-cadru) (2013/C 373/02)

DECIZIA COMISIEI din 12 decembrie 2013 de înființare a Consiliului European pentru Cercetare (2013/C 373/09)

DECIZIA CONSILIULUI din 3 decembrie 2013 de instituire a programului specific de punere în aplicare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) ‒ Orizont 2020 și de abrogare a Deciziilor 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE and 2006/975/CE (Text cu relevanță pentru SEE) (2013/743/UE)

 

Rectificare la Decizia 2013/743/UE a Consiliului din 3 decembrie 2013 de instituire a programului specific de punere în aplicare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020 și de abrogare a Deciziilor 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE și 2006/975/CE

Declarația Comisiei privind articolul 5 alineatul (7) din programul specific (2013/C 373/04)

Declarații ale Comisiei (programul-cadru) (2013/C 373/02)

Declarații ale Comisiei (reguli de participare) (2013/C 373/03)

REGULAMENTUL (UE) NR. 1290/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 11 decembrie 2013 de stabilire a normelor de participare și diseminare pentru „Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – „Orizont 2020” și de abrogare a Regulamentului(CE) nr. 1906/2006 (Text cu relevanță pentru SEE)

REGULAMENTUL (UE) NR. 1291/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 11 decembrie 2013 de instituire a Programului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020 și de abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE (Text cu relevanță pentru SEE)

REGULAMENTUL CONSILIULUI (EURATOM) NR. 1314/2013 din 16 decembrie 2013 privind Programul pentru cercetare și formare al Comunității Europene a Energiei Atomice (2014-2018) de completare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020

 

REGULAMENTUL (UE, EURATOM) NR. 966/2012 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului

Modificat la: 2014-03-03 15:01:00