Concurs DGOI - 3 posturi contractuale pe perioadă determinată

 

       Direcţia Generală Organism Intermediar pentru Cercetare din cadrul Autorității Naţionale pentru Cercetare Științifică și Inovare organizează în data de 18 august 2015 concurs pentru ocuparea a trei posturi contractuale pe perioadă determinată de 4 luni în cadrul Proiectului ,,Sprijin pentru DG OI Cercetare în vederea creşterii capacităţii administrative” de la Serviciul Management, Financiar şi Control.

Conditii de participare:

- studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;

- abilităţi de comunicare şi mediere;

- cunoştinţe de operare pe calculator;

Persoanele interesate vor depune la sediul autorității din strada Mendeleev nr.21-25 etaj 3, camera 307 până la data de 11.08.2015 inclusiv, următoarele documente, urmând să le prezentați în original în ziua concursului:

-          curriculum vitae (format european);

-          copie a diplomei de bacalaureat;

-          copie după actul de identitate.

Concursul se va desfăşura în data de 18.08.2015 ora 10,00 la etaj 3 camera 301 în sediul mai sus menționatşi va consta în două probe:

 

- selecţia dosarelor de concurs ( dosarele care nu întrunesc condiţiile solicitate vor fi respinse);

- probascrisă 

Este declarat câștigător candidatul care a obţinut minimum 7 puncte.

Persoana declarată admisă va prezenta la semnarea contractului individual de muncă adeverinţa medicală şi cazierul judiciar.

 

 

Bibliografia:

 

1.      Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora cu modificările şi completările ulterioare.

2.      Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr.64/ 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare.

3.      Hotărârea Guvernului nr.218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare.

4.       Ordinul nr. 1120/15.10.2013 privind Procedura simplificată aplicată de beneficiarii privați în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, obiectivul “Convergentă”, precum și în cadrul proiectelor finanțate prin mecanismele financiare SEE și norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări.

5.      Hotărârea Guvernului nr.875/31.08.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.

6.      Ordonanța de Urgență nr.34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

7.      Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014, privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE.

Modificat la: 2015-07-31 08:48:00