Concurs DGOI pentru ocupare 3 posturi contractuale pe perioadă determinată Cluj-Napoca

 

Direcţia Generală Organism Intermediar pentru Cercetare din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică și Inovare organizează la Cluj - Napoca în data de 26 ianuarie 2016 concurs pentru ocuparea posturilor contractuale pe perioadă determinată de implementare a Proiectului ,,Sprijin pentru OI Cercetare în vederea creşterii capacităţii administrative”, după cum urmează:

 

-          1 post  la Serviciul Management Financiar și Control;

-          2 posturi  la Serviciul Monitorizare.

 

Conditii de participare:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

- cunoştinţe de operare pe calculator;

- spirit de iniţiativă şi creativitate;

- abilităţi de comunicare şi mediere;

 

Persoanele interesate vor transmite la adresa de e-mail elena.turcan@ancs.ro sau gina.grec@ancs.ro pânăla data de 19.01.2016 inclusiv, următoarele documente scanate, urmând să le prezentați în original în ziua concursului:

-          formular de înscriere;

-          curriculum vitae (format european);

-          copii ale diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

-          copie după actul de identitate.

 

Concursul se va desfăşura în data de  26 ianuarie 2016 ora 12 la sediul Biroului Regional Cluj - Napoca din strada Republicii nr.107 etajul 3, camera 309-310 (sediul Universității Tehnice Cluj- Napoca) şi va consta în două probe:

            - selecţia dosarelor de concurs ( dosarele care nu întrunesc condiţiile solicitate vor fi respinse);

            - probascrisă. 

 

Este declarat câștigător candidatul care a obţinut minimum 7 puncte.

 

Persoanele declarate admise vor prezenta la semnarea contractului individual de muncă adeverinţa medicală şi cazierul judiciar.

 

Bibliografia:

 

  1. Ordonanța de Urgență Nr. 34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;
  2. Ordonanța de Urgență Nr. 40/2015 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020,cu modificările și completările ulterioare;
  3. Hotărârea nr. 678 din 19 august 2015 privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007 - 2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit, cu modificările și completările ulterioare;
  4. Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014, privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE;
  5. REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;
  6. Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 – Axa Prioritara 1. Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor.

 

 

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane, tel. 021.3183069

Modificat la: 2016-01-11 13:24:00