Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de expert I principal la Serviciul Management Financiar și Control - OI Cercetare

 

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică și Inovare organizează concurs în ziua de 02 februarie 2016 la Bucureşti strada Mendeleev nr. 21-25 sector 1, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de expert I principal la Serviciul Management Financiar și Control din cadrul  Direcţiei Generale Organism Intermediar pentru Cercetare.

 

Condițiile necesare ocupării postului:

        

 • îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată,
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor economice;
 • vechimeîn specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.
 • cursuri perfecționare în domeniul fondurilor structurale.

 

Bibliografie

 1. Ordonanța de Urgență nr. 34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Ordonanța de Urgență nr. 40/2015 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020,cu modificările și completările ulterioare;
 3. Hotărârea nr. 678 din 19 august 2015 privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007 - 2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014, privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE;
 5. REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;
 6. Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 – Axa Prioritara 1. Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor.
 7. Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată r(2), cu modificările şi completările ulterioare,
 8. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată .

 

Concursul se va desfăşura la etajul 3, camera 301 din sediul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică și Inovare, astfel:

-          proba scrisă ( 2 ore ) -  în ziua de 02.02.2016 ora 1000

-          interviu                      

 

Dosarele se depun la sediul autorităţii la etajul 3, camera 307 în termen de 8 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României partea a III-a.

 

Dosarul de înscriere pentru concursul de recrutare va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:

 

    a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008;

    b) copia actului de identitate;

    c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

    d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

    e) cazierul judiciar;

    f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

    g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

 

    Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

   Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021.318.30.69 - Compartimentul Juridic Contencios, Administrativ și Resurse Umane.

Modificat la: 2016-01-20 14:15:00