• Facebook
 • Contact
 • Cariere
 • Newsletter
 • Webmail
 • ROSTeu

Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare - CCCDI

 

Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare - CCCDI, este principalul organ consultativ de specialitate al autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare. CCCDI are misiunea de a asigura suport științific specializat în elaborarea politicilor și strategiilor de susținere a cercetării-dezvoltării și inovării la nivel național, în coordonarea, evaluarea și finanțarea activităților de cercetare științifică, dezvoltare experimentală și inovare din România de către MENCS, prin ANCSI.

 

 

 

 

Organizarea şi funcţionarea

 

CCCDI este format din 39 membri, numiți prin ordin al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică.

CCCDI este condus de un preşedinte şi doi vicepreşedinți.

Preşedintele CCCDI şi vicepreşedinții CCCDI sunt aleşi de membrii CCCDI în prima şedință după numirea CCCDI, prin vot secret, cu majoritate simplă.

 

Pot fi membri ai CCCDI cadre didactice universitare sau cercetători, precum şi reprezentanți ai instituțiilor din mediul economic care au ca obiect de activitate şi cercetarea-dezvoltarea.

 

Mandatul membrilor CCCDI este de 4 ani şi poate fi reînnoit.

 

În termen de 60 de zile de la numirea prin ordin al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, CCCDI elaborează un regulament de organizare intern (denumit în continuare ROI), pe care îl inaintează spre aprobare ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică.

După aprobarea de către ministrul delegat pentru învățământ superior, cercetare ştiințifică şi dezvoltare tehnologică, ROI-ul se publică pe site-ul CCCDI. Acesta conține cel puțin următoarele prevederi:

 • Atribuțiile preşedintelui şi vicepreşedinților CCCDI.
 • Procedura de convocare a şedințelor CCCDI şi cvorumul de şedință.
 • Procedura de adoptare a deciziilor CCCDI.
 • Condițiile pentru revocarea unui membru al CCCDI, şi procedura de înaintare a propunerii de revocare a membrului CCCDI către ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică.
 • Denumirea, atribuțiile şi modalitatea de constituire a grupurilor de lucru în cadrul CCCDI.
 • Modalitatea de constituire, funcționare şi coordonare a comisiilor permanente de experți, denumirea şi atribuțiile acestora.
 • Modalitatea de constituire, funcționare şi coordonare a comisiilor ad-hoc de experți.
 • Procedurile de consultare internă a documentelor elaborate de CCCDI, precum şi de înaintare a acestora către MEN sau coordonatorului de programe, după caz.
 • Normele de etică şi deontologie profesională asumate de membrii CCCDI.

 

Ministrul educației naționale, ministrul delegat pentru învățământ superior, cercetare ştiințifică şi dezvoltare tehnologică, secretarul de stat pentru cercetare ştiințifică, sau reprezentanți desemnați de aceştia, precum şi un reprezentant al coordonatorului programelor prevăzute la art.3(1), pot participa de drept la şedințele CCCDI în calitate de observatori.

CCCDI poate invita în cadrul şedințelor proprii persoane externe consiliului, în calitate de observatori şi/sau consultanți.

 

 

Misiunea, rolul şi atribuţiile

 

Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare, denumit în continuare CCCDI, este un organism consultativ, fără personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu:

 • Legea Educației Naționale nr. 1/2011,
 • Ordonanța Guvernului nr. 57/2002, privind cercetarea ştiințifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Hotărârea Guvernului nr. 1265/2004 pentru aprobarea normelor metodologice priving contractarea, finanțarea, monitorizarea, şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acțiunilor cuprinse în Planul național de cercetare-dezvoltare şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Educației Naționale.

 

CCCDI are misiunea de a asista Ministerul Educației Naționale, denumit în continuare MEN, prin:

 • Asigurarea suportului ştiințific specializat în elaborarea politicilor şi a programelor în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării.
 • Elaborarea de rapoarte de analiză asupra oportunităţii şi necesităţii participării României la cadre şi iniţiative pan-europene (de ex.: Iniţiative Tehnologice Comune, Iniţiative de Programare Comună, Comunităţile de Cunoaştere şi Inovare, ERA-Net, ERA Net Plus, ERIC, alte inţiative în baza art.185 şi art.187 al TFUE, etc.).
 • Evaluarea cererilor de autorizare ale unităţilor de cercetare-dezvoltare în vederea aplicării Directivei 2005/71/CE (Directiva “Viza ştiinţifică”) şi aprobarea, respectiv refuzarea autorizării acestora, conform prevederilor legale în vigoare privind autorizarea unităţilor de cercetare-dezvoltare în sensul Directivei 2005/71/CE.
 • Elaborarea criteriilor şi indicatorilor specifici de evaluare a activităților de cercetare-dezvoltare şi inovare.
 • Elaborarea, în colaborare cu Consiliul Național al Cercetării Ştiințifice, a metodologiilor de evaluare a instituțiilor de cercetare-dezvoltare şi inovare, cu focalizare pe evaluarea instituțională.
 • Elaborarea criteriilor de selecție a experților evaluatori şi validarea registrului evaluatorilor din țară şi din străinătate pentru aplicarea metodologiilor de la alin.(5).
 • Elaborarea de rapoarte de analiză, din proprie inițiativă sau la solicitarea MEN, pe probleme specifice sistemului de cercetare-dezvoltare şi inovare, cum ar fi:
  • analiza stadiului şi tendințelor pe plan mondial,
  • analiza eficienței şi adecvării instrumentelor de finanțare utilizate în planul național,
  • identificarea vulnerabilităților sistemului CDI,
  • evidențierea zonelor cu potențial de dezvoltare şi de impact socio-economic din sistemul CDI.

 

CCCDI coordonează ştiințific derularea următoarelor programe şi acţiuni:

 • programe din Planul Național de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare II:
  • Parteneriate în domeniile prioritare;
  • Inovare;
  • Susținerea performanței instituționale;
 • programe Nucleu;
 • acţiuni de promovare a cooperării ştiinţifice şi tehnice internaţionale;
 • acţiuni de susţinere pentru:
  • organizarea şi participarea la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale;
  • publicarea literaturii tehnico-ştiinţifice;

Pentru coordonarea ştiințifică a acestor programe, CCCDI are următoarele atribuții:

 • Propune instrumente de finanțare necesare atingerii scopului şi obiectivelor programelor de la alin. (1), defineşte obiectivele specifice fiecărui instrument de finanțare precum şi indicatorii de performanță asociați.
 • analizează pachetele de informații elaborate de coordonatorul de program şi elaborează un raport de analiză şi validare.
 • elaborează proceduri de evaluare a propunerilor de proiecte, de selecție a corpului de evaluatori pentru competițiile organizate de coordonatorul programelor de la alin. (1), şi de selectare a proiectelor propuse spre finanțare. Asistă coordonatorul de program în procesul de negociere a contractelor pentru proiectele selectate la finanțare.
 • elaborează proceduri şi coordonează monitorizarea ştiințifică a proiectelor finanțate în cadrul programelor de la alin. (1), pentru evaluarea îndeplinirii indicatorilor de performanță contractați. Rezultatele proceselor de monitorizare sunt incluse în rapoarte anuale publicate pe site-ul CCCDI.

 

La solicitarea MEN, CCCDI participă la procesul de evaluare a unităților şi instituțiilor din sistemul național de cercetare-dezvoltare, prin:

 • selecția experților evaluatori din țară şi străinătate.
 • nominalizarea unor grupuri de lucru pe domenii ştiințifice însărcinate cu coordonarea ştiințifică a procesului de evaluare.
 • propune spre aprobarea MEN componența nominală a echipelor de evaluatori, la sugestia grupurilor de lucru.
 • analizează şi validează procesul de evaluare şi raportul de evaluare întocmit de echipa de evaluatori, şi îl inaintează MEN.
 • înaintează MEN propuneri de decizii pentru acordarea certificării şi/sau recertificării, respectiv neacordarea certificării sau retragerea certificării.

 

Întocmeşte anual un raport privind activitatea proprie, care este public şi se afişează pe site-ul CCCDI.

 

CCCDI poate coopera cu alte organisme, naționale sau internaționale, din domeniul administrării programelor de cercetare sau al evaluării cercetării, potrivit mandatului acordat de MEN.

 

Pe baza mandatului acordat de MEN, CCCDI poate desfăşura şi alte activități sau acțiuni în domeniul cercetării ştiințifice, al dezvoltării tehnologice, inovării şi al transferului tehnologic, în conformitate cu legislația în vigoare.

 

 

Finanţarea

 

În funcție de activitățile desfăşurate, resursele materiale şi financiare necesare funcționării CCCDI şi a organelor de lucru ale acestuia sunt asigurate de MEN prin tariful perceput de coordonatorul programelor din planul național de cercetare-dezvoltare şi inovare prevăzute la art.3(1), sau prin alte mijloace legal constituite.

Administrarea şi gestionarea resurselor destinate activităților CCCDI este asigurată de coordonatorul programelor din planul național de cercetare-dezvoltare şi inovare prevăzute la art. 3(1).

 

CCCDI are un secretariat tehnic care asigură sprijinul logistic pentru desfăşurarea activităților CCCDI şi al organelor de lucru ale acestuia, şi gestionează pagina de internet a CCCDI.

Secretariatul tehnic al CCCDI este asigurat de direcțiile generale din cadrul MEN cu atribuții în domeniul programelor de cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare, respectiv dezvoltare şi performanță instituțională.

 

Pentru activitatea desfăşurată în afara activității de bază, membrii CCCDI şi ai organelor de lucru ale acestuia pot fi remunerați, în funcție de numărul orelor efectiv lucrate, conform art. 44 alin. (3) din Ordonanța Guvernului 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Pentru participarea la şedințe sau reuniuni de lucru, membrilor CCCDI şi organelor de lucru ale acestuia le sunt decontate cheltuielile de transport şi cazare, în condițiile legii.

 

Remunerarea activității desfăşurate în afara activității de bază de către membrii organelor de lucru ale CCCDI şi decontarea cheltuielilor de transport şi cazare ale acestora pentru participarea la şedințe sau reuniuni de lucru se fac în limitele bugetului alocat cu această destinație.

 

 

Relaţia instituţională cu coordonatorul de program

 

Coordonatorul programelor din planul național de cercetare-dezvoltare şi inovare prevăzute la art. 3(1) asigură sprijinul tehnic şi executiv pentru activitatea CCCDI, conform solicitărilor CCCDI şi normelor legale în vigoare. Coordonatorul de programe, prin departamentele sale şi conform prevederilor legale, are următoarele atribuții:

 • asigură aplicarea şi implementarea politicilor elaborate de MEN, pe baza propunerilor CCCDI, prin aceste instrumente (programe).
 • asigură condițiile materiale şi financiare necesare organizării competițiilor pentru proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare.
 • asigură buna desfăşurare a activității curente a CCCDI.
 • administrează şi gestionează resursele destinate activităților CCCDI, în conformitate cu deciziile CCCDI, în condițiile legii.

 

 

Norme de etică şi deontologie profesională

 

Membrii CCCDI şi ai organelor de lucru ale acestuia au obligația de a respecta reglementările aplicabile şi normele de etică şi deontologie profesională, conform prevederilor legale.

 

Membrii CCCDI şi ai organelor de lucru ale acestuia au obligația de a raporta CCCDI, respectiv organelor de lucru, orice situație în care consideră că se află într-un conflict de interese, imediat după ce constată existența conflictului de interese, şi de a se recuza de la luarea deciziilor supuse direct conflictului de interese.

 

Constituie conflict de interese situaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare precum şi următoarele situaţii referitoare la evaluarea şi clasificarea unităţilor sau instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare ori la evaluarea şi finanţarea proiectelor în cadrul programelor din cadrul Planului Naţional II prevăzute la art. 3(1):

 • situaţia în care o persoană evaluează în mod direct sau ia decizii nominale de selecţie directă ori de excludere a evaluatorilor unui proiect, ai unei unităţi sau ai unei instituţii, faţă de care persoana în cauză are un interes financiar direct legat de finanţarea ori nefinanţarea proiectului, unităţii sau instituţiei, şi când persoana în cauză se află în una dintre următoarele relaţii cu cel puţin una din persoanele salariate ale unităţii sau instituţiei ori din lista de personal a proiectului evaluat:
  • sunt soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv;
  • sunt angajate în aceeaşi unitate sau instituţie;
  • au colaborat în ultimii 5 ani, având publicaţii sau proiecte de cercetare-dezvoltare realizate în comun;
 • situaţia în care o persoană supraveghează direct sau controlează direct selecţia experţilor evaluatori, alocarea evaluatorilor pentru proiecte, unităţi ori instituţii, procesul de evaluare a proiectelor, unităţilor sau instituţiilor şi procesul de negociere a contractelor de finanţare, pentru proiectele la care persoana în cauză se află pe lista de personal a proiectului sau pentru unităţi şi instituţii în cadrul cărora este salariată respectiva persoană.
 • situaţia în care un membru al CCCDI face parte din lista de personal a unui proiect înscris la competiţiile din cadrul programelor din cadrul Planului Naţional II prevăzute la art. 3(1). Lista de personal a proiectului este constituită din persoanele nominalizate în propunerea de proiect supusă evaluării, inclusiv responsabilii de proiect în cazul proiectelor realizate prin parteneriat între mai multe instituţii sau unităţi.

 

Membrii CCCDI nu participă, în calitate de director de proiect, la competițiile din cadrul programelor din cadrul Planului Naţional II prevăzute la art.3(1).

 

.

Modificat la: 2014-05-05 20:44:00