ANCSI organizează concurs în data de 19 august 2016 pentru ocuparea postului contractual, temporar vacant, pe perioadă determinată, de consilier pentru afaceri europene cumul ½ normă de la Unitatea de politici publice

 

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţificăși Inovare, cu sediul în Bucureşti, strada Mendeleev nr. 21-25 sector 1, organizează concurs în data de 19 august 2016  pentru ocuparea postului contractual temporar vacant pe perioadă determinată ( pe perioada suspendării titularului de post) de consilier pentru afaceri europene cumul ½ normă de la Unitatea de politici publice.

 

 

1.   Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 3 din Anexa 1 la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 

2. Condiţii specifice

 

      a) Studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă, de preferat profil tehnic în domeniul IT&C;

      b) Vechime: minimum cinci ani în specialitatea studiilor;

      c) Cunoaşterea limbii engleze (cunoaşterea limbilor franceză şi/sau germană constituie un avantaj);

      d)  Capacitate de analiză şi sinteză;

      e)  Abilităţi de comunicare (redactare clară şi concisă, prezentări în limba română şi limbi străine, capacitate de convingere, etc.);

      f)  Capacităţi de operare pe calculator şi acces la Internet;

      g) Cunoștințe profunde privind organizarea și funcționarea Uniunii Europene, aquis-ul comunitar, politicile și programele comunitare și internaționale in domeniul cercetării, dezvoltării și inovării (Spațiul European de Cercetare și programele cadru de cercetare, dezvoltare și inovare ale Uniunii Europene; programe internaționale de cercetare);

      h) Cunoștințe privind politicile și programele naționale în domeniul cercetarii, dezvoltarii si inovarii şi legislaţia românească în domeniul tematic aferent postului.

       i) Experienţă în relaţii internaţionale, integrare europeană şi afaceri europene în domeniul cercetării dezvoltării și inovării.

     

 

     Dosarul de înscriere la concurs

 

În conformitate cu prevederile art.6 din H.G. nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare, dosarul de înscriere la concurs va conţine următoarele documente:

  • 1.Cererea de înscriere la concurs;
  • 2.Copia actului de identitate;
  • 3.Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
  • 4.Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  • 5.Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data primei probe a concursului);
  • 6.Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  • 7.Curriculum vitae;

 

Actele prevăzute la pct. 2 - 4  se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul sau în copii legalizate. Înscrierile se fac la sediul Autorității Naționale pentru Cercetare Ştiinţifică și Inovare din str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, Bucureşti etaj 3, camera 307, până la data de  10.08.2016 (inclusiv), ora 16,00.

 

Concursul constă în parcurgerea a trei etape, astfel:

 

  • a) selecţia dosarelor: 11 august  2016
  • b) proba scrisă: 19 august  2016, ora 10,00
  • c) interviul: 23 august  2016, ora 13,00

 

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

 

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă respectiv interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul Autorității Naționale pentru Cercetare Ştiinţifică și Inovare, precum şi pe pagina de internet, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

 

În conformitate cu art. 32 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

 

(1) În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de soluţionare a contestaţiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

 

(2) În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

 

 Rezultatele finale se afişează la sediul Autorității Naționale pentru Cercetare Ştiinţifică și Inovare, precum şi pe pagina de internet a acestuia, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art.32 alin.(2) pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii “admis” sau “respins”.

 

 

B. BIBLIOGRAFIE

 

1.Uniunea Europeană - generalități

(Instituțiile Europene: Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeană - rolul lor)

Sursa: http://europa.eu

 

2. Comisia Uniunii Europene

(organizare, Direcții Generale, rolul Comisiei UE în elaborarea politicilor europene, DG Cercetare etc.)

Sursa: http://europa.eu

 

3. Programul Orizont 2020 de cercetare al Uniunii Europene (obiective, programe specifice, prioritățile tematice, reguli de participare, instrumente/ tipuri de proiecte, reguli financiare)

Surse:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-legal-basis-fp

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/official-documents

 

4. Programe internaționale de cercetare in domeniul științei și tehnologiei

Surse:

EUREKA: http://www.eurekanetwork.org

COST: http://www.cost.eu/

NATO: http://www.nato.int/science/index.html

 

5. Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat ( publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L187/26.06.2014)

Sursa:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651

 

6. Organizarea și funcționarea ANCSI, H.G. 45/2016.

Sursa: http://www.research.ro/ro/articol/1021/despre-ancs-legislatie

 

7. Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020 (SN CDI 2020), HG 92/2014.

Sursa: http://www.research.ro/ro/articol/3343/strategia-nationala-de-cercetare-siinovare-2014-2020

 

8. Planul Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare 2015-2020, HG 583/2015.

Sursa: http://www.research.ro/ro/articol/1434/programe-nationale

 

9. Ordonanța Guvernului nr.57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, aprobată prin Legea nr. 324/8 iulie 2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514 din 16 iulie 2003 și modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 86/2003

Sursa: http://www.research.ro/ro/articol/1021/despre-ancs-legislatie

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021.318.30.69

 

 

.

Modificat la: 2016-08-03 11:35:00