ANCSI organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie, de expert I principal la Serviciul Management Financiar și Control din cadrul Direcţiei Generale Organism Intermediar pentru Cercetare

 

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică și Inovare organizează concurs în ziua de 21 octombrie 2016 în Bucureşti strada Mendeleev nr. 21-25 sector 1, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă, de expert I principal la Serviciul Management Financiar și Control din cadrul  Direcţiei Generale Organism Intermediar pentru Cercetare.

 

Condițiile necesare ocupării postului:

 

 • a) îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată;
 • b) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor economice;
 • c) vechimeîn specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
 • d) cursuri perfecționare în domeniul fondurilor structurale.

 

 

Bibliografie

 

1. Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.

2. DIRECTIVA 2014/24/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE.

3. HOTĂRÂRE nr. 398/27 mai 2015pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013.

4. H.G. nr. 399/27 mai 2015privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020.

5. O.U.G. nr. 40din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările şi completările ulterioare.

6. H.G. nr. 93/2016 din 18 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020.

7. Legea nr.98/2016privind achiziţiile publice şi HG 395/2016privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea 98/2016.

8. Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.618/12.08.2016)

9. O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare,

10.  H.G. nr. 875/2011 pentruaprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare,

11.  Legea nr. 188 / 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată r(2), cu modificările şi completările ulterioare,

12. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.

 

 

Concursul se va desfăşura la etajul 3, camera 301 din sediul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică și Inovare, astfel:

 • proba scrisă ( 2 ore ) -  în ziua de 21.10.2016 ora 1000
 • interviu

 

Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii la etajul 3, camera 307 în termen de 8 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României partea a III-a.

 

Dosarul de concurs va conține în mod obligatoriu:

 • a) formularul de înscriere
 • b) copia actului de identitate;
 • c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice, conform modelului;
 • e) cazierul judiciar;
 • f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate și care să conțină în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
 • g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică (DECLARAȚIEPE PROPRIA RĂSPUNDERE cf. OUG 24/2008);
 • h) declaraţia pe propria răspundere  cf.art.54 lit.i din Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată r(2), cu modificările şi completările ulterioarecare să ateste că nu a fost destituit/ă dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani (DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE cf. art.54 din Legea nr.188/1999 r2);

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

Formularul de înscriere și declarațiile pe propria răspundere se pun la dispoziție candidaților prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul autorității sau pot fi accesate pe site-ul Autorității Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică și Inovare – www.ancs.ro.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021.318.30.69 - Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ și Resurse Umane.

Modificat la: 2016-10-10 15:52:00