• Facebook
 • LinkedIn
 • Youtube

ANCSI organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier juridic I superior la Compartimentul Juridic Contencios Administrativ și Resurse Umane

 

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică și Inovare organizează concurs în ziua de 18 ianuarie 2017 la Bucureşti strada Mendeleev nr. 21-25 sector 1, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier juridic I superior la Compartimentul Juridic Contencios Administrativ și Resurse Umane.

 

Condițiile necesare ocupării postului:

 • îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată,
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor juridice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

 

Bibliografie

 1. HOTĂRÂREA nr. 45/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare;
 2. HOTĂRÂREA nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările și completările ulterioare;
 3. ORDONANŢA nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare;
 4. HOTĂRÂREA nr. 637 /2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare;
 5. LEGEA nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 6. LEGEA nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
 7. LEGEA nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 8. LEGEA nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 9. LEGEA nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 10. LEGEA nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare;
 11. LEGEA nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
 12. LEGEA nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare;
 13. LEGEA nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
 14. LEGEA nr. 206 /2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările și completările ulterioare;
 15. ORDONANŢA nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările și completările ulterioare;
 16. ORDIN nr. 5712/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI);
 17. LEGEA nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată r(2), cu modificările şi completările ulterioare,
 18. LEGEAnr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată .

 

Concursul se va desfăşura la etajul 3, camera 301 din sediul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică și Inovare, astfel:

 • proba scrisă ( 2 ore ) -  în ziua de 18.01.2017 ora 1000
 • interviu

 

Dosarele se depun la sediul autorităţii la etajul 3, camera 307 în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României partea a III-a.

 

Dosarul de concurs va conține în mod obligatoriu:

 • a) formularul de înscriere
 • b) copia actului de identitate;
 • c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice, conform modelului;
 • e) cazierul judiciar;
 • f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate și care să conțină în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
 • g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică ( cf. OUG 24/2008);
 • h) declaraţia pe propria răspundere  cf.art.54 lit.i din Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată r(2), cu modificările şi completările ulterioarecare să ateste că nu a fost destituit/ă dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

Formularul de înscriere și declarațiile pe propria răspundere se pun la dispoziție candidaților prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul autorității sau pot fi accesate pe site-ul Autorității Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică și Inovare – www.research.ro.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021.318.30.69 - Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ și Resurse Umane.

Modificat la: 2016-12-15 16:01:00