• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube

MCI organizează examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut, pentru funcţionarii publici de execuţie din cadrul ministerului

 

Ministerul Cercetării și Inovării organizează în data de 26 aprilie 2017, ora 10,00 (proba scrisă) examen pentru promovarea  în gradul profesional imediat superior celui deţinut, pentru funcţionarii publici de execuţie din cadrul ministerului, după cum urmează:

 

 

1. Direcţia Generală Organism Intermediar pentru Cercetare

- din expert I principal în expert I superior - 3 posturi

 

Bibliografie:

1. Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;

2. HOTĂRÂRE nr. 398/27 mai 2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi   gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013;

3. O.U.G. nr. 40din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;

4. O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;

5. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

6. Legea  nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată.

 

 

2. Direcția Economică

            -  din expert I principal în expert I superior - 2 posturi;

 

Bibliografie:

1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare

2. Legea  nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată,

3. Legea nr. 500/2002privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare,

4. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

5. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare,

6. Ordinul MFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice,Planul de conturi pentru institutii publice si instructiuni de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare,

7. Ordonanța nr. 57 /2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare,

8. HG nr. 134 /2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat,

9. HG nr. 786/2014 privind aprobarea Listei instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional, finanţate din fondurile Ministerului Educaţiei Naţionale cu modificarile si completarile ulterioare,

10. HG nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015 - 2020 (PNCDI III).

 

 

3. Direcția Relații Internaționale și Europene

            -  din expert I principal în expert I superior – 1 post

 

Bibliografie:

1. Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020 (SN CDI 2020), HG 92/2014;

2. Planul Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare 2015-2020, HG 583/2015;

3. Ordonanța Guvernului nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică,  aprobată prin Legea nr. 324/8 iulie 2003, cu modificările  și completările ulterioare;

4. Regulamentul (UE, EURATOM) nr.966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului;

5. Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de stabilire a normelor de participare și diseminare pentru „Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – „Orizont 2020” și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1906/2006;

6. Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 noiembrie 2013 de instituire a Orizont 2020 – Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014 – 2020) și de abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE (A se vedea pagina 104 din prezentul Jurnal Oficial).

7.Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

8.Legea  nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată.

 

 

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui detinut, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) sa aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;

b) să fi obținut cel puțin calificativul «bine» la evaluarea anuală a performanțelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

c) sa nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată, în condiţiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Dosarul de participare la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui detinut se va depune în  termen de 20 de zile de la data afișării prezentului anunț la sediul Ministerului Cercetării și Inovării din str. Mendeleev nr.21-25, etaj 3, camera 307, între orele 8 -16 (l-J) și 8 – 13,30 vineri, respectiv până la data de 13.04.2017, inclusiv și va conține următoarele documente:

a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

c) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 și se găsește  la Compartimentul Resurse Umane și Salarizare.

 

Înscrierile  se fac la Compartimentul Resurse Umane și Salarizare, în termen de 20 de zile de la data apariției prezentului anunț.

Modificat la: 2017-03-24 14:52:00