Ministerul Cercetării și Inovării organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante în data de 09 mai 2017 la Bucureşti

 

 

1. Direcţia Generală Organism Intermediar pentru Cercetare

            Serviciul Programare Publicitate - consilier I superior – 1 post;

            Serviciul Monitorizare - consilier I superior – 1 post;

 

Condițiile necesare ocupării postului:

 • îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

                                                                                                                                   

 Bibliografie:

 1. Axa 1 din Programul Operational Competitivitate : www.newpoc.research.ro;
 2. Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;
 3. DIRECTIVA 2014/24/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE;
 4. H.G. nr. 398/27 mai 2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013;
 5. H.G. nr. 399/27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020;
 6. O.U.G. nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. H.G. nr. 93/2016 din 18 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020;
 8. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 9. H.G. nr. 395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea nr.98/2016;
 10. Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.618/12.08.2016);
 11. Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 – Axa Prioritara 1. Cercetare,  Dezvoltare Tehnologică și Inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor;
 12. Ordinul 3822/11.05.2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat „Finantarea activitatilor de cercetare- dezvoltare si inovare (CDI) si a investitiilor in CDI prin Programul Operational Competitivitate (POC)”;
 13. Legea nr.188/1999, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, privind Statutul funcţionarilor publici;
 14. Legea nr.7 /2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.

 

 

2. Direcția Programe de Cercetare Dezvoltare

            - consilier I superior – 2 posturi;

            - consilier I principal – 1 post;

 

Condițiile necesare ocupării postului de consilier I superior:

 • îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

                                                                                                                                   

Condițiile necesare ocupării postului de consilier I principal:

 • îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

                                                                                                                                   

Bibliografie:

 1. H.G. nr. 13/2017 privind organizarea si funcționarea Ministerului Cercetării și Inovării;
 2. OMCI nr. 2/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Cercetării și Inovării;
 3. O.G. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare;
 4. H.G. nr. 929/2014 privind aprobarea Strategiei Naționale în domeniul CDI pentru perioda 2014-2020;
 5. H.G. nr. 583 /2015 privind aprobarea Planului Național de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2015- 2020; 
 6. H.G. nr. 1265/ 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare si a actiunilor cuprinse in Planul național de cercetare-dezvoltare si inovare, cu modificările și completările ulterioare;
 7. H.G. nr. 1266/ 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare;
 8. H.G.  nr. 1023/2015 din 30 decembrie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea, contractarea, finanţarea şi monitorizarea programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 9 din  7 ianuarie 2016;
 9. Legea nr. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificarile si completarile ulterioare;
 10. Legeanr.188 /1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Legeanr.7 /2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.

 

 

3. Direcția Economică

            - referent III superior – 1 post;

 

Condițiile necesare ocupării postului:

 • îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechimea în specialitate studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minim 9 ani.

 

Bibliografia:

 1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea  nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;
 3. Ordonanța nr. 57 /2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică cu modificările și completările ulterioare;
 4. H.G.  nr. 134 /2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat;
 5. H.G. nr.1023/2015 pentru aprobarea normelor metodologice privind evaluarea , contractarea, finanțarea și monitorizarea programelor Nucleu de CD;
 6. H.G. nr. 583/2015pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015 - 2020 (PNCDI III).

 

 

4. Direcția Generală Transfer și Infrastructură

 

4 .1 Direcția Inovare și Transfer de Tehnologie

             - consilier I superior  - 3 posturi;

- consilier I principal – 2 posturi;

- consilier I asistent   – 2 posturi;

- referent III superior – 1 post;

4.2 Unitatea Dezvoltare Instituțională

- consilier I superior  - 2 posturi;

- consilier I principal – 1 post;

- consilier I asistent – 1 post;

 

Condițiile necesare ocupării postului de consilier I superior:

 • îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

                                                                                                                                   

Condițiile necesare ocupării postului de consilier I principal:

 • îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

 

Condițiile necesare ocupării postului de consilier I asistent:

 • îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

 

Condițiile necesare ocupării postului de referent III superior:

 • îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

 

Bibliografie pentru consilier I superior

 1. H.G. nr. 13/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Cercetării și Inovării;
 2. OMCI nr. 2/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Cercetării și Inovării;
 3. O.G. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică cu modificările și completările ulterioare;
 4. O.G. nr. 14 / 24 ianuarie 2002 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50 / 21 ianuarie 2003;
 5. Legea nr. 319 /8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare;
 6. Legea nr. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificarile si completarile ulterioare;
 7. H.G. nr. 637/29 mai 2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare;
 8. H.G. nr. 576/2016 pentru aprobarea metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare;
 9. H.G. nr. 929/2014 privind aprobarea Strategiei Naţionale în domeniul CDI pentru perioda 2014-2020;
 10. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 11. Legea nr.7 /2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici.

 

Bibliografie pentru consilier I principal

 1. H.G. nr. 13/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Cercetării și Inovării;
 2. OMCI nr. 2/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Cercetării și Inovării;
 3. O.G. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică cu modificările și completările ulterioare;
 4. O.G. nr. 14 / 24 ianuarie 2002 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50 / 21 ianuarie 2003;
 5. Legea nr. 319 /8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare;
 6. Legea nr. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Legea nr.7 /2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.

 

Bibliografie pentru consilier I asistent

 1. H.G. nr. 13/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Cercetării și Inovării;
 2. OMCI nr. 2/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Cercetării și Inovării;
 3. O.G. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică cu modificările și completările ulterioare;
 4. O.G. nr. 14/24 ianuarie 2002 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice,  aprobată cu modificări prin Legea nr. 50 / 21 ianuarie 2003;
 5. Legea nr. 319 /8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare;
 6. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea nr.7 /2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.

 

Bibliografie pentru referent III superior

 1. H.G. nr. 13/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Cercetării și Inovării;
 2. OMCI nr. 2/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Cercetării și Inovării;
 3. O.G. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr.7 /2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.

 

 

5. Corpul de Control al Ministrului

            - consilier I superior – 2 posturi;

 

Condițiile necesare ocupării postului:

 • îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

 

Bibliografia:

 1. H.G. nr. 13/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Cercetării și Inovării;
 2. OMCI nr. 2/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Cercetării și Inovării;
 3. Legea nr.188 /1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr.7 /2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 5. Legea nr.82/1992 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 8. Ordinul ministrului finananţelor publice nr.252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;
 9. Ordinul ministrului finananţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu.

 

 

6. Compartiment Audit Public Intern

- auditor I superior;

 

Condițiile necesare ocupării postului:

 • îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

 

Bibliografie:

 1. H.G. nr. 13/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Cercetării și Inovării;
 2. OMCI nr. 2/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Cercetării și Inovării;
 3. Legea nr.188 /1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr.7 /2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 5. Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Hotărârea Guvernului nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;
 7. Legea nr.82/1992 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 10. Ordonanţa Guvernului nr.119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv;
 11. Ordinul ministrului finananţelor publice nr.252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;
 12. Ordinul ministrului finananţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
 13. Ordinul SGG nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitătile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial.

 

 

7. Compartimentul Presa, Relații Publice și Relația cu Parlamentul

- consilier I superior;

 

Condițiile necesare ocupării postului:

 • îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

 

Bibliografie

 1. H.G. nr. 13/2017 privind organizarea si funcționarea Ministerului Cercetării și Inovării;
 2. Legea nr. 206 / 2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 5. O.U.G. nr.1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 6. Legea  nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 7. O.G. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 8. Legea   nr. 24 din 27 martie 2000  privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare, republicată;
 9. H.G.   nr. 561 / 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării;
 10. Legea   nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată.

 

 

8. Compartimentul Comunicații, Informatizare și Baze de Date

- consilier I superior;

 

Condițiile necesare ocupării postului:

 • îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

 

Bibliografie

 1. HG nr. 13/2017 privind organizarea si funcționarea Ministerului Cercetării și Inovării;
 2. S.A.Ahson, M.Ilyas, Cloud Computing and Software Services-Theory and Techniques, CRC Press. - documentatie disponibila;
 3. HP Cloud Service Automation - documentatie disponibila;
 4. OpenStack Administrator Guide - documentatie disponibila;
 5. Red Hat Enterprise Linux - Virtualization Administration Guide, - documentatie disponibila;
 6. NoSQL Databases Explained - documentatie disponibila;
 7. P. Dordal, An introduction to Computer Networks - documentatie disponibila;
 8. Jason Baker, Chris Bond, James C. Corbett, JJ Furman, Andrey Khorlin, James Larson, Jean-Michel Leon, Yawei Li, Alexander Lloyd, Vadim Yushprakh, Megastore: Providing Scalable, Highly Available Storage for Interactive Services. - documentatie disponibila;
 9. Ekaterina Gonina, Anitha Kannan, John Shafer, Mihai Budiu, Parallelizing large-scale data processing applications with data skew: a case study in product-offer matching - documentatie disponibila;
 10. Greenberg, Albert, et al. "VL2: a scalable and flexible data center network." ACM SIGCOMM computer communication review. Vol. 39. No. 4. ACM, 2009. - documentatie disponibila;
 11. Chang, Fay, et al. "Bigtable: A distributed storage system for structured data." ACM Transactions on Computer Systems (TOCS) 26.2 (2008): 4. - documentatie disponibila;
 12. Chowdhury, Mosharaf, et al. "Managing data transfers in computer clusters with orchestra." ACM SIGCOMM Computer Communication Review. Vol. 41. No. 4. ACM, 2011 - documentatie disponibila;
 13. Raiciu, Costin, et al. "Improving datacenter performance and robustness with multipath TCP." ACM SIGCOMM Computer Communication Review. Vol. 41. No. 4. ACM, 2011. - documentatie disponibila;
 14. Dede, Elif, et al. "Performance evaluation of a mongodb and hadoop platform for scientific data analysis." Proceedings of the 4th ACM workshop on Scientific cloud computing. ACM, 2013. - documentatie disponibila;
 15. Atzeni, Paolo, Francesca Bugiotti, and Luca Rossi. "Uniform access to NoSQL systems." Information Systems 43 (2014): 117-133. - documentatie disponibila;
 16. I. Marsic, Computer Networks: Performance and Quality of Service, - documentatie disponibila;
 17. Legea nr.188 /1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 18. Legea nr.7 /2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.

 

 

9. Compartiment Juridic

- consilier juridic I superior;

 

Condițiile necesare ocupării postului:

 • îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul științelor juridice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

 

Bibliografie:

 1. HG nr. 13/2017 privind organizarea si funcționarea Ministerului Cercetării și Inovării;
 2. O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare;
 3. H.Gnr. 637 /2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare;
 4. Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Legea nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare;
 11. Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 12. Legea nr. 206 /2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările și completările ulterioare;
 13. O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările și completările ulterioare;
 14. ORDIN nr. 5712/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI);
 15. Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată r(2), cu modificările şi completările ulterioare;
 16. Legeanr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.

 

 

10. Compartiment Resurse Umane și Salarizare

- consilier I superior;

 

Condițiile necesare ocupării postului:

 • îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

 

Bibliografie

 1. HG nr. 13/2017 privind organizarea si funcționarea Ministerului Cercetării și Inovării;
 2. Legea nr.53/2003 Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;
 5. H.G. nr.500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările și completările ulterioare;
 6. H.G. nr.432/2008 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici;
 7. Legea nr.188 /1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr.7 /2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.

 

 

Concursul se va desfăşura la etajul 3, camera 301 din sediul Ministerului Cercetării și Inovării, în două etape, astfel:

 • proba scrisă ( 2 ore ) - în ziua de 09.05.2017 ora 10,00;
 • interviu;

 

Dosarele se depun la sediul ministerului etaj 3, camera 307 în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României partea a III-a.

 

Dosarul de concurs va conține în mod obligatoriu:

a) formularul de înscriere;

b) copia actului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice, conform modelului;

e) cazierul judiciar;

f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate și care să conțină în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;

g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică (cf. OUG 24/2008);

h) declaraţia pe propria răspundere cf.art.54 lit.i din Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată r(2), cu modificările şi completările ulterioare care să ateste că nu a fost destituit/ă dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani.

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

Formularul de înscriere și declarațiile pe propria răspundere se pun la dispoziție candidaților prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul ministerului sau pot fi accesate pe site-ul Ministerului Cercetării și Inovării - www.research.gov.ro.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021.318.30.69 - Compartimentul Resurse Umane și salarizare.

Modificat la: 2017-03-29 15:46:00