MCI organizează concurs pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante în cadrul Direcției Economice

 

Ministerul Cercetării și Inovarii organizează concurs în ziua de 14 iulie 2017 pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante din cadrul Direcției Economice:

 

  • consilier IA cumul ½ normă;
  • referent IA  cumul ½ normă.

 

 

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 3 din Anexa 1 la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 Condiţii specifice pentru postul de consilier IA cumul ½ normă: 

  • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • Vechime în muncă : minimum 2 ani;

 

Condiţii specifice pentru postul de referent IA cumul ½ normă: 

  • Studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • Vechime în muncă: minimum 5 ani;

 

Dosarul de înscriere la concurs

În conformitate cu prevederile art.6 din H.G. nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare, dosarul de înscriere la concurs va conţine următoarele documente:

1. Cererea de înscriere la concurs;

2. Copia actului de identitate;

3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

4.  Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

5. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data primei probe a concursului);

6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

7. Curriculum vitae;

 

Actele prevăzute la pct. 2 - 4  se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul sau în copii legalizate.

     

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul MinisterulCercetării și Inovării strada Mendeleev, nr. 21-25 la etaj 3, camera 307, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a (până la data de 06.07.2017 inclusiv)  luni - joi între orele 10.00-16.00, vineri între orele 9,00 – 13.00.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021.318.30.69 sau pe pagina web a instituţiei www.research.gov.ro

 

Concursul constă în parcurgerea a trei etape, astfel:

a) selecţia dosarelor:                 10 iulie 2017

b) proba scrisă:                          14 iulie 2017, ora 10:00

c) interviul:                                18 iulie 2017

 

Bibliografie:

1. Ordonanța nr. 57 /2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică cu modificările și completările ulterioare

2. Hotarârea Guvernului nr. 13 /2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării și Inovării

3. Hotărârea Guvernului nr. 1265/ 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare si a actiunilor cuprinse in Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare;

4. HG nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015 - 2020 (PNCDI III)

5. Legea nr. 82/1991 - Legea contabilității republicată, cu modificările și completările ulterioare;

6. Legea nr.500/2002 privind finanțele publice publicată în Monitorul Oficial nr.597/2002, cu modificările și completările ulterioare;

7. Ordinul nr. 1792/2002 al MFP pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, publicat în Monitorul Oficial nr. 37/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Modificat la: 2017-06-22 17:15:00