MCI anunță organizarea procedurii de selecție a unui partener entitate privată în scopul încheierii unui acord de parteneriat pentru elaborarea și implementarea unui proiect finanțat din Fonduri Europene Structurate și de Inv, prin POCA 2014-2020

 

Rezultatul final al etapei de selecție și evaluare a propunerilor de parteneriat: Joi, 26 octombrie 2017, MCI publică anunţ candidat admis şi selectat.

 

Ministerul Cercetării și Inovării anunță rezultatul final al etapei de selecție și evaluare a propunerilor de parteneriat pentru încheierea unui acord în acest sens.

 

Astfel, urmare aplicării procedurii aprobate prin OMCI nr. 667/20.10.2017, a evaluării realizate de către comisia stabilită în acest scop și a parcurgerii etapelor de depunere și soluționare contestații, partenerul organizație neguvernamentală selectat în scopul încheierii unui Acord de Parteneriat pentru scrierea, depunerea și implementarea unui proiect privind creșterea integrității și reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în ceea ce privește desfășurarea activității administrative la Ministerului Cercetării și Inovării, pentru „Sprijinirea unor măsuri din Strategia Națională Anticorupție (“SNA”) la nivelul autorităților și instituțiilor publice centrale” este:

 

Nr. crt.

Denumirea organizației

Câștigător (DA/ NU)

Punctaj obținut

 
 

 1

 Asociația pentru Implementarea Democrației

DA

 98,67

 

 

 

Rezultatul etapei de selecție și evaluare a propunerilor de parteneriat: Luni, 23 octombrie 2017, MCI publică anunţ candidat admis şi selectat.

 

Ministerul Cercetării și Inovării anunță rezultatul etapei de selecție și evaluare a propunerilor de parteneriat pentru încheierea unui acord în acest sens.

 

Astfel, urmare aplicării procedurii aprobate prin OMCI nr. 667/20.10.2017 și a evaluării realizate de către comisia stabilită în acest scop, lista propunerilor de parteneri-organizații neguvernamentale, selectați în scopul încheierii unui Acord de Parteneriat pentru scrierea, depunerea și implementarea unui proiect privind creșterea integrității și reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în ceea ce privește desfășurarea activității administrative la Ministerului Cercetării și Inovării, pentru „Sprijinirea unor măsuri din Strategia Națională Anticorupție (“SNA”) la nivelul autorităților și instituțiilor publice centrale”, se prezintă astfel:

 

Nr. crt.

Denumirea organizației

Eligibil / neeligibil

Punctaj obținut

Observații

 1

 Asociația pentru Implementarea Democrației

Eligibil

 98,67

Candidat unic

 

 

Anunţ selecţie partener entitate privată - pdf

 

 

ANUNȚ SELECȚIE PARTENER ENTITATE PRIVATĂ

(organizație non-guvernamentală înregistrată conform OG 26/2000, cu modificările și completările ulterioare – asociație, federație, fundație)

în scopul încheierii unui acord de parteneriat pentru scrierea, depunerea și implementarea unui proiect privind creșterea integrității și reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în ceea ce privește desfășurarea activității administrative ale Ministerului Cercetării și Inovării, pentru

„Sprijinirea unor măsuri din Strategia Națională Anticorupție (“SNA”) la nivelul autorităților și instituțiilor publice centrale”

Proiectul urmează a fi finanțat prin intermediul

Programului Operațional Capacitate Administrativă (“POCA”) 2014 – 2020

 

 

 

În conformitate cu prevederile:

 

  • Art. 28 și 29 din OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020,
  • Art. 33 și 34 din HG nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015,
  • HG nr. 13/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării și Inovării,
  • Ghidului solicitantului.

 

În contextul lansării cererilor de proiecte pentru accesarea fondurilor europene prin Programului Operațional Capacitate Administrativă POCA 2014-2020, Ministerul Cercetării și Inovării anunță organizarea procedurii de selecție a unui partener interesat pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea scrierii, depunerii și implementării cererii de finanțare aferente implementării unui proiect în parteneriat.

 

Documentele programatice de implementare sunt:

  • Ghidul solicitantului;
  • Ghidul beneficiarului Programului Operațional Capacitate Administrativă – versiunea decembrie 2016.

 

CONDIȚII PARTENERI

 

Partenerul ce urmează a fi selectat trebuie să îndeplinească minim următoarele condiții:

a) Să aibă statut de organizație non-guvernamentală înregistrată conform OG 26/2000, cu modificările și completările ulterioare (asociație, federație, fundație);

b) Să dețină experiență relevantă în cadrul unor parteneriate cu instituții publice;

c) Să dovedească experiență relevantă în implementarea, în calitate de beneficiar sau partener, a cel puțin două (2) proiecte finanțate din instrumente structurale/ fonduri externe nerambursabile;

d) Să aibă experiență dovedită în evaluarea, elaborarea sau implementarea de măsuri anticorupție, etică și integritate organizațională;

e) Să aibă competențe în elaborarea de analize, studii, rapoarte sau documente programatice de politici publice în domeniul promovării transparenței, eticii, integrității și anticorupție;

f) Să aibă în obiectul de activitate realizarea și implementarea de proiecte.

 

Este de subliniat faptul că, partenerul aplicant și care urmează a fi selectat, trebuie să fie o organizație cu impact semnificativ în domeniul de aplicabilitate al proiectului și a activităților pe care le va realiza, să aibă experiență și competențe dovedite și care să probeze maturitate, longevitate, sustenabilitate și capacitate de a contribui la susținerea proiectului.

 

ACTIVITĂȚI SPECIFICE CE POT FI DERULATE DE PARTENER ÎN PROIECT

Având în vedere prezentul anunț, prevederile din Ghidul Solicitantului precum și rolul Ministerului Cercetării și Inovării în ceea ce privește activitățile de creștere a transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice, activitățile ce pot fi delegate partenerului în baza Acordului de Parteneriat sunt următoarele:

 

a) Scrierea proiectului.

b) Participarea la activitatea de management de proiect prin coordonarea directă a activităților ce îi revin.

c) Participarea la activitatea de comunicare și publicitate a proiectului.

d) Evaluarea/ dezvoltarea/ aprobarea de mecanisme de prevenire și combaterea corupției, necesar a fi implementate în sistemul de cercetare-dezvoltare-inovare.

e) Organizarea de campanii de informare publică în ceea ce privește măsurile anticorupție destinate domeniului de cercetare-dezvoltare-inovare.

f) Elaborarea și implementarea de mecanisme de cooperare cu reprezentanții semnificativi ai societății civile cu privire la activitatea de monitorizare și evaluare a implementării măsurilor anticorupție elaborate prin proiect.

g) Organizarea de dezbateri, discuții, consfătuiri, seminarii, work-shopuri, study-visituri cu participarea actorilor direct implicați și interesați.

h) Organizarea de cursuri de pregătire și conștientizare profesională a personalului Ministerului Cercetării și Inovării în domeniul prevenirii corupției, transparenței, eticii și integrității.


 

BUGETUL MAXIM AL PROIECTULUI

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului, valoarea eligibilă aferentă unui proiect este estimată în intervalul valoric 4.000.000 – 6.000.000 lei.

 

CONȚINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ

1. Documente de înființare și funcționare a entității:

1. Statutul organizației/actul constitutiv prin care se face dovada că obiectul de activitate al organizației are legătură cu activitățile ce urmează a fi prevăzute și derulate în proiect și cuprinse în anunțul de selecție;

2. Certificatul de înregistrare fiscală;

3. Situațiile financiare aferente exercițiilor financiare din ultimii 3 ani;

4. Declarație pe proprie răspundere privind numărul mediu de angajați în ultimii 3 ani.

 

2. Documente specifice:

1. Fișa partenerului prin care se va prezenta organizația, obiectul de activitate, modalitățile de implicare în proiect, resursele umane disponibile etc. conform Anexa nr. 1;

2. Scrisoare de intențieprin care să își exprime interesul și disponibilitatea de a se implica în acest proiect și care să prezinte detalii cu privire la îndeplinirea condițiilor de mai sus (semnată și ștampilată de către reprezentantul legal) conform Anexa nr. 2;

3. Declarația de eligibilitateprin care entitatea își asumă că nu se află în una din situațiile următoare (conform Anexa nr. 3):

- nu se află în stare de incapacitate de plată/ insolvență sau nu face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, încheierea de concordate, suspendarea activității economice sau obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;

- reprezentantul legal nu a suferit o condamnare printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru un delict legat de conduita profesională;

- obligațiile de plată nete nu depășesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate în ultimele 12 luni, evidențiate în Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice eliberat de Agenția Națională de Administrare Fiscală;

- obligațiile de plată nu depășesc 1/6 din totalul obligațiilor datorate în ultimul semestru, evidențiate în Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local eliberat de unitatea administrativ teritorială;

- reprezentatul legal nu a fost condamnat printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;

- reprezentantul legal/ structura de conducere a acesteia și persoanele care asigură conducerea se află în situația de conflict de interese sau incompatibilitate, așa cum este definit în legislația națională și comunitară în vigoare;

- se face vinovat de declarații false în furnizarea informațiilor solicitate de AM/OI POCA responsabil sau nu a furnizat aceste informații.

4. Declarație pe proprie răspundere(semnată și ștampilată de către reprezentantul legal) prin care confirmă că are capacitatea de a asigura resursele financiare și umane necesare în implementarea proiectului, pe toată durata de implementare a proiectului conform Anexa nr. 4;

5. Alte informații relevante, care să ateste capacitatea entității de a implementa activitățile din proiect pentru care va fi selectată, cum ar fi:

a. Detalierea activităților în care partenerul se poate implica și evidențierea elementelor de plusvaloare pe care le poate aduce în derularea proiectului;

b. Estimarea costurilor pe care partenerul le va avea pentru derularea activităților sale în cadrul proiectului;

c. CV-uri în format Europass, în limba română, ale experților cheie propuși de participant pentru implicarea în activitățile proiectului.

 

CRITERII DE EVALUARE ȘI SELECȚIE

Selecția și evaluarea partenerilor care au depus dosarul de candidatură se va realiza funcție de competența susținută și dovedită prin documentele justificative, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, conform grilei de evaluare, astfel:

 

Criterii de evaluare și selecție

Punctaj maxim

1.      Capacitatea operațională și financiară

50 puncte

 

1.1 Resurse umane

30 puncte

 

1.1.1 Minim trei experți cheie angajați cu experiență specifică în tipul de activitate asumat (dovedit prin CV) propuși pentru activitățile proiectului (experții vor avea studii superioare).

·        3 experți – 6 puncte

·        4 experți – 12 puncte

·        mai mult de 4 experți – 15 puncte

15 puncte

1.1.2 Evaluarea calitativă a experienței specifice din CV a experților propuși în echipa de implementare a proiectului

ØNivel scăzut: Experții propuși au experiență specifică dovedită în activitățile proiectului de 1 – 3 ani – 5 puncte

ØNivel mediu: Experții propuși au experiență specifică dovedită în activitățile proiectului de 3 – 5 ani – 10 puncte

ØNivel înalt: Experții propuși au experiență specifică dovedită în activitățile proiectului de peste 5 ani – 15 puncte

15 puncte

1.2 Situația financiară a organizației partener privat (suma cifrei de afaceri/ veniturilor în ultimii 3 ani)

·        Până la 400.000 euro – 6 puncte

·        Între 400.000 și 600.000 euro – 12 puncte

·        Peste 600.000 euro – 20 puncte

20 puncte

2. Capacitatea profesională

20 puncte

 

2.1 Dovada implementării unor proiecte cu finanțare europeană /alt tip de finanțare externă nerambursabila de către partener.

·        Minim 3 proiecte  – 2 puncte

·        Mai mult de 3 proiecte – 5 puncte

2.2 Dovada experienței partenerului în domeniul activităților principale ale proiectului

·        Între 2 – 4 ani – 2 puncte

·        Peste 4 ani – 5 puncte

2.3. Dovada experienței partenerului în implementarea/ dezvoltarea de proiecte în domeniul proiectului ce se dorește a fi implementat

·        Între 1 – 3 ani – 4 puncte

·        Între 3 – 5 ani – 7 puncte

·        Peste 5 ani – 10 puncte

5 puncte

 

 

 

5 puncte

 

 

 

10 puncte

 

3. Contribuția partenerului la activitățile proiectului

30 puncte

 

Numărul și tipul de activități (principale și complementare) în care partenerul are expertiza și capacitatea necesare pentru a se implica în implementarea proiectului

  • 1 - 2 activități – 10 puncte
  • 3 - 4 activități – 20 puncte
  • 5 activități  – 30 puncte

30 puncte

 

TOTAL

100 puncte

 

Evaluarea și selecția vor fi realizate în baza punctajului obținut, maxim 100 de puncte.

Candidaturile care vor întruni mai puțin de 60 de puncte nu vor fi selectate.

Data limită de depunere a dosarelor de candidatură: 16.10.2017 ora 12.00

 

Modalitatea de depunere:

Dosarele de candidatură vor fi depuse la Registratura Ministerului Cercetării și Inovării din str. D. I. Mendeleev nr. 21 – 25, Sector 1, București, România, în atenția doamnei Octaviana Marincaș, Consilier Superior, Direcția Generală Politici și Programe de Cercetare, Dezvoltare și Inovare.

 

Dosarul de candidatură va fi depus în plic închis, sigilat, având următoarele mențiuni „Propunere .... (numele organizației) pentru anunțul selecției de parteneri în scopul încheierii unui acord de parteneriat pentru elaborarea și implementarea unui proiect finanțat prin intermediul POCA 2014 – 2020, având ca beneficiar Ministerul Cercetării și Inovării.

 

A nu se deschide înainte de 20.10.2017.

 

Calendarul procedurii de selecție:

Evaluare documentație:                                                      20.10.2017

Anunț candidat admis și selectat:                                        23.10.2017

Depunere contestații:                                                         24.10.2017

Soluționare contestații:                                                       25.10.2017

Anunț rezultat final selecție:                                                26.10.2017

 

Propunerile de parteneriat eligibile vor fi evaluate și selectate de către comisia de evaluare a dosarelor stabilită prin Ordin de ministru.

Partenerul selectat va fi contactat direct, la datele de contact furnizate în fișa partenerului.

Rezultatul selecției se va publica pe site-ul Ministerului Cercetării și Inovării, www.research.gov.ro. Informații suplimentare pot fi obținute de la doamna Octaviana MARINCAȘ respectiv adresa de email octaviana.marincas@research.gov.ro.

 

Precizări suplimentare:

1. Selecția ca partener nu creează nicio obligație pentru Ministerul Cercetării și Inovării în situația în care cererea de finanțare depusă nu a fost selectată pentru finanțare. Toate activitățile prestate pe perioada redactării cererii de finanțare nu fac obiectul niciunei pretenții de natură financiară sau de orice altă natură, pentru niciuna dintre părți.

 

Publicat în ziua de Marți, 10.10.2017

 

ANEXE

Anexa 1 – Model Fișa partenerului

Anexa 2 – Model Scrisoare de intenție

Anexa 3Declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal privind eligibilitatea

Anexa 4 Declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal privind asigurarea resurselor

Anexa 5 – Grilă de evaluare etapa de calificare a candidaților

Anexa 6 – Grila evaluare și selectarea ofertanților

 

Precizare:

Prin activități principale se înțeleg acele acțiuni care au drept rezultat nemijlocit obținerea rezultatelor specificate prin Ghidul Solicitantului.

Modificat la: 2017-10-26 12:30:00