MCI organizează concurs în data de 20.03.2018 la Cluj-Napoca pentru ocuparea postului contractual pe perioadă determinată de implementare a Proiectului ,,Sprijin logistic pentru OI Cercetare pentru creşterea cap”, la Serviciul Monitorizare

 

Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare – Serviciul Monitorizare din cadrul Ministerului Cercetării și Inovării organizează la Cluj - Napoca în data de 20 martie 2018 concurs pentru ocuparea postului contractual vacant pe perioadă determinată (până la 31.12.2018) în cadrul Proiectului ,,Sprijin logistic pentru OI Cercetare activitatea pentru creșterea capacității administrative”.

 

Condiții de participare:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • cunoștințe de operare pe calculator;
 • spirit de inițiativă și creativitate;
 • abilități de comunicare și mediere;

 

Persoanele interesate vor depune la adresa de e-mail: elena.turcan@research.gov.ro până la data de 12.03.2018 ora 16:30  următoarele documente scanate, urmând să le prezentați în original în ziua concursului:

 • curriculum vitae (format european);
 • copii ale diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copie după actul de identitate.

 

Concursul se va desfășura în data de 20 martie 2018 ora 13:00 la Cluj-Napoca, strada Republicii nr 107, etaj 3, camera 309, (în incinta clădirii Compania de Informatică Aplicată - CIA).

 

Concursul constă în două probe:

 • selecția dosarelor de concurs (dosarele care nu întrunesc condițiile solicitate vor fi respinse);
 • proba scrisă.

 

Este declarat câștigător candidatul care a obținut minimum 7 puncte.

 

Persoana declarată ,,admis” va prezenta la semnarea contractului individual de muncă adeverința medicală și cazierul judiciar.

 

 

Bibliografia:

 1. Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;
 2. Hotărâre nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuității cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013.
 3. Ghidul solicitantului pentru programul operațional competitivitate 2014-2020 – axa prioritara 1. Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor.

 

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021.3183069.

 

Modificat la: 2018-03-02 10:19:00