MCI organizează concurs în data de 07.08.2018 pentru ocuparea funcției publice de execuţie vacantă de consilier I grad profesional debutant, la Serviciul Evaluare Selecție și Contractare

 

Ministerul Cercetării și Inovării organizează concurs în vederea ocupării funcției publice de execuţie vacantă de consilier I grad profesional debutant la Serviciul Evaluare Selecție și  Contractare din cadrul Direcţiei Generale Organism Intermediar pentru Cercetare.

 

Concursul se desfășoară la sediul Ministerului Cercetării și Inovării din strada Mendeleev nr. 21-25 sector 1, Bucureşti în data de 07 august 2018 ora 10,00 - proba scrisă și în data de 09 august 2018 – interviul.

 

CONDIŢIILE DE PARTICIPARE


Condiţiile generale şi specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier clasa I grad profesional debutant din cadrul Serviciului Evaluare Selecție și contractare, Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare.

 

a) Condiții generale:

Ø pot candida persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 

b) Condiţii specifice:

- studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.

 

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURS:

 

Dosarul de concurs

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele:

a) formularul de înscriere;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

e) cazierul judiciar;

f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

 

Documentul prevăzut la alin. (1) lit. e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

Actele necesare pentru înscrierea la concurs vor fi prezentate în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

Formularul de înscriere și declarația pe propria răspundere se pun la dispoziție candidaților prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul ministerului sau pot fi accesate pe site-ul Ministerului Cercetării și Inovării – www.research.gov.ro  la secțiunea dedicată publicității concursului.

 

În vederea participării la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de maximum 8 zile de la data publicării anunţului (24 iulie 2018), respectiv în perioada 24 iulie 2018 – 31 iulie 2018, în zilele de luni – joi în intervalul orar 8.00 – 16.00 şi vineri în intervalul orar 8.00 – 13.30.

 

MODALITATEA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

 

Concursul se desfăşoară în trei etape succesive după cum urmează:

Ø  selecţia dosarelor de înscriere, pe baza îndeplinirii condiţiilor generale şi specifice de participare la concurs, se va realiza în maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor (31.07.2018), iar rezultatul acesteia se face prin menţionarea sintagmei ,,admis” sau ,,respins”, însoţită de motivul respingerii dosarului, după caz;

Ø  Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se depun în maximum 24 de ore de la afişarea rezultatului, la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor;

 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor va comunica rezultatele la contestaţiile depuse prin afişare la locul desfăşurării concursului şi pe pagina de internet a ministerului, la secţiunea special creată în acest scop, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

 

a)    proba scrisă va avea loc în data de 07 august 2018 - ora 10.00;

La această probă vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi ,,admis” la rezultatul final al selecţiei dosarelor;

Rezultatul probei ,,scrisă” va fi afişat la sediul și pe pagina de internet a ministerului, cu precizarea punctajului obţinut şi a sintagmei ,,admis” sau ,,respins”;

 

b)    interviul va avea loc în data de 09 august 2018;

La această probă vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi ,,admis” la rezultatul final de la proba ,,scrisă”;

 

Sunt declaraţi admişi la proba ,,scrisă” şi la proba ,,interviu” candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, din maximum 100 de puncte.

 

Rezultatele probelor de concurs vor fi afişate la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării și Inovării cu precizarea punctajului şi a sintagmei ,,admis” sau ,,respins”, precum şi ora la care se afişează.

 

După afişarea rezultatelor obţinute la proba ,,scrisă” şi ,,interviu”, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în maximum 24 de ore de la data afișării rezultatelor , sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

Contestaţiile se depun prin secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, la sediul Ministerului  Cercetării și Inovării etaj 3 camera 307.

 

În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei ,,scrisă” sau a ,,interviului” comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar și în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, imediat după soluţionare, va comunica rezultatul final prin afişare la sediul instituţiei.

 

Punctajul final se calculează prin însumarea punctajelor obţinute la proba ,,scrisă” şi ,,interviu”, pentru fiecare candidat.

 

Se consideră ,,admis” la concurs, candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru aceeaşi funcţie publică, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

 

La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.

 

Candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

1. Axa 1 din Programul Operational Competitivitate : http://www.poc.research.gov.ro/uploads/despre-oicercetare/documente-de-programare/programul-opera-ional-competitivitate-1.pdf

2. Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.

3. H.G. nr. 398/27 mai 2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013.

4. H.G. nr. 399/27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020.

5. O.U.G. nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările şi completările ulterioare.

6. H.G. nr. 93/2016 din 18 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020.

7. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

8. Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.618/12.08.2016).

9. Ghidul Unic al Solicitantului pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 – Axa Prioritara 1. Cercetare,  Dezvoltare Tehnologică și Inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor. http://www.poc.research.gov.ro/ro/articol/4147/ghid-unic-competitii-axa-1

10. Ordinul nr.3822/11.05.2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat „Finantarea activitatilor de cercetare- dezvoltare si inovare (CDI) si a investitiilor in CDI prin Programul Operational Competitivitate (POC)”;

11. Ordinul nr.4686/10.08.2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea „PARTENERIATELOR PENTRU TRANSFER DE CUNOSTINTE” prin Programul Operational Competitivitate (POC).

12. Ordinul 3823/ 11.05.2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea „start-up-urilor si spin off-urile inovatoare” prin Programul Operational Competitivitate (POC).

13. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

14. Legea nr.7 /2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.

15. Constitutia Romaniei, republicată.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021.318.30.69.

 

Modificat la: 2018-07-24 16:26:00