MCI organizează concurs în data de 14.08.2018 pentru ocuparea a șase posturi contractuale pe perioadă determinată la Compartimentul Suport Implementare Axă, DGOI, în cadrul Proiectului “Sprijin logistic pentru activitatea OI Cercetare”

 

Ministerul Cercetării și Inovării organizează în data de 14 august 2018, ora 10,00 (proba scrisă) concurs pentru ocuparea a șase posturi contractuale pe perioadă determinată la Compartimentul Suport Implementare Axă din cadrul Direcției Generale Organism Intermediar pentru Cercetare în cadrul Proiectului “Sprijin logistic pentru activitatea OI Cercetare” , după cum urmează:

 

 

1 post pentru  realizarea contabilității aferente proiectelor finanțate  prin Programul  POAT 2014-2020 , în conformitate cu cerințele specifice gestionării fondurilor structurale, al căror beneficiar este OI Cercetare din cadrul MCI.

 

Condiții de participare:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe economice;

- cunoştinţe de operare pe calculator;

- spirit de iniţiativă şi creativitate;

- abilităţi de comunicare şi mediere;

 

 

3 posturi pentru monitorizarea proiectelor a Axei 1 POC.

 

Condiții de participare:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

- cunoştinţe de operare pe calculator;

- spirit de iniţiativă şi creativitate;

- abilităţi de comunicare şi mediere;

 

 

1 post pentru activitatea de elaborare a documentaților de achiziție publică  pentru procedurile   necesare încredințării contractelor derulate în cadrul proiectelor finanțate prin programul POAT.

 

Condiții de participare:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

- perfecționări (specializări): în domeniul achizițiilor publice;

- cunoştinţe de operare pe calculator;

- spirit de iniţiativă şi creativitate;

- abilităţi de comunicare şi mediere;

 

 

1 post pentru activitatea de programare a Axei 1 POC.

 

Condiții de participare:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

- cunoştinţe de operare pe calculator;

- spirit de iniţiativă şi creativitate;

- abilităţi de comunicare şi mediere;

 

Persoanele interesate vor depune la sediul Ministerului Cercetării și Inovării din strada Mendeleev nr.21-25 etaj 3 camera 307 până la data de 09.08.2018 ora 16,00  următoarele documente:


-    formular de înscriere;

-    curriculum vitae (format european);

-    copii ale diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

-    copie după actul de identitate.

 

Concursul se va desfăşura în data de 14 august 2018 ora 1000 la sediul Ministerului Cercetării și inovării, strada Mendeleev nr.21-25 etaj 3 camera 301.

 

Concursul constă în două probe:

  • selecţia dosarelor de concurs ( dosarele care nu întrunesc condiţiile solicitate vor fi respinse);
  • proba scrisă.

 

Este declarat câștigător candidatul care a obţinut minimum 70 puncte.

 

Persoana declarată ,,admis” va prezenta la semnarea contractului individual de muncă adeverinţa medicală şi cazierul judiciar.

 

Bibliografie:

 

1. Axa 1 din Programul Operational Competitivitate;

2. Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.

3. H.G. nr. 398/27 mai 2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013.

4. H.G. nr. 399/27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020.

5. O.U.G. nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările şi completările ulterioare.

6. H.G. nr. 93/2016 din 18 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020.

7. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

8. Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.618/12.08.2016).

9. Ghidul Unic al Solicitantului pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 – Axa Prioritara 1. Cercetare,  Dezvoltare Tehnologică și Inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor.

10. Ordinul nr.3822/11.05.2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat „Finantarea activitatilor de cercetare- dezvoltare si inovare (CDI) si a investitiilor in CDI prin Programul Operational Competitivitate (POC)”.

11. Ordinul nr.4686/10.08.2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea „PARTENERIATELOR PENTRU TRANSFER DE CUNOSTINTE” prin Programul Operational Competitivitate (POC).

12. Ordinul 3823/ 11.05.2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea „start-up-urilor si spin off-urile inovatoare” prin Programul Operational Competitivitate (POC).

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021.318.30.69.

Modificat la: 2018-07-30 16:05:00