• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube

MCI organizează concurs în data de 30.08.2018 pentru promovarea în gradul profesional imediat superior examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior

 

Ministerul Cercetării și Inovării organizează în data de 30 august 2018, ora 10,00 (proba scrisă) examen pentru promovarea  în gradul profesional imediat superior celui deţinut, pentru funcţionarii publici de execuţie din cadrul ministerului, după cum urmează:

 

1. Direcţia Generală Organism Intermediar pentru Cercetare

  • din expert I principal în expert I superior – 3 posturi
  • din expert I asistent în expert I principal – 1 post

 


Bibliografie


1. Axa 1 din Programul Operational Competitivitate

2. Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.

3. H.G. nr. 398/27 mai 2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013.

4. H.G. nr. 399/27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020.

5. O.U.G. nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările şi completările ulterioare.

6. H.G. nr. 93/2016 din 18 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020.

7. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

8. Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.618/12.08.2016).

9. Ghidul Unic al Solicitantului pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 – Axa Prioritara 1. Cercetare,  Dezvoltare Tehnologică și Inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor.

10. Ordinul nr.3822/11.05.2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat „Finantarea activitatilor de cercetare- dezvoltare si inovare (CDI) si a investitiilor in CDI prin Programul Operational Competitivitate (POC)”.

11. Ordinul nr.4686/10.08.2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea „PARTENERIATELOR PENTRU TRANSFER DE CUNOSTINTE” prin Programul Operational Competitivitate (POC).

12. Ordinul 3823/ 11.05.2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea „start-up-urilor si spin off-urile inovatoare” prin Programul Operational Competitivitate (POC).

13. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

14. Legea nr.7 /2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.

15. Constitutia Romaniei, republicată.

 

 

2. Direcția Economică Resurse Umane și Salarizare

  • din consilier I principal în consilier I superior – 1 post

 

Bibliografie:

1. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare

2. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare
3. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare

4. Ordinul MFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice,Planul de conturi pentru institutii publice si instructiuni de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare

5. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

6. Legea nr.7 /2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.

7. Constituția Romaniei, republicată.

 

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 

a) sa aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;

b) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;   

c) sa nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată, în condiţiile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Dosarul de participare la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui detinut se va depune în termen de 20 de zile de la data afișării prezentului anunț la sediul Ministerului Cercetării și Inovării din str. Mendeleev nr.21-25, etaj 3, camera 307, între orele 8 -16 (l-J) și 8 – 13,30 vineri, respectiv până la data de 20.08.2018 ( inclusiv) și va conține următoarele documente:

 

a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

b)  copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

c)  formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr.611/2008.

 

Înscrierile se fac la sediul ministerului din strada Mendeleev nr.21-25 etaj 3, camera 307, în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului.

Modificat la: 2018-07-30 16:25:00