Ministerul Cercetării și Inovării organizează concurs, în ziua de 18 decembrie 2018 pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante

 

Ministerul Cercetării și Inovării organizează concurs, în ziua de 18 decembrie 2018 la sediul din Bucureşti, strada Mendeleev nr. 21-25 sector 1, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul Ministerului Cercetării şi Inovării, după cum urmează:

 

 

 

1. Direcția Inovare și Infrastructură CDI

 

 • Consilier I asistent – 1 post
 • Consilier I principal – 1 post
 • Consilier I superior – 1 post

 

Condițiile necesare ocupării postului:

 • Îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 54 din Legea nr.188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 1 an pentru Consilier I asistent;
 • Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani pentru Consilier I superior și 5 ani pentru Consilier I principal.

 

Bibliografie:

1. Constituția României, republicată;

2. H.G. nr. 13/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Cercetării și Inovării,cu modificările și completările ulterioare;

3. OMCI nr. 463/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Cercetării și Inovării;

4. O.G. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică cu modificările și completările ulterioare;

5. O.G. nr. 14 / 24 ianuarie 2002 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50 / 21 ianuarie 2003,

6. Legea nr. 319 /8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare,

7. Legea nr. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificarile si completarile ulterioare

8. H.G. nr. 637/29 mai 2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare,

9. H.G. nr. 576/2016 pentru aprobarea metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare,

10. H.G. nr. 929/2014 privind aprobarea Strategiei Naţionale în domeniul CDI pentru perioda 2014-2020,

11. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

12. Legea nr.7 /2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici.

 

 

2. Direcția Politici și Programe CDI

 

 • Consilier I superior – 1 post

 

Condițiile necesare ocupării postului:

 • Îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 54 din Legea nr.188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licență sau echivalentă;
 • Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani.

 

Bibliografie:

1. Constituția României, republicată;

2. H.G. nr. 13/2017 privind organizarea si funcționarea Ministerului Cercetării și Inovării, cu modificările și completările ulterioare;

3. OMCI nr. 463/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Cercetării și Inovării;

4. O.G. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare;

5. H.G. nr. 929/2014 privind aprobarea Strategiei Naționale în domeniul CDI pentru perioda 2014-2020;

6. H.G. nr. 583 /2015 privind aprobarea Planului Național de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2015- 2020;

7. H.G. nr. 1265/ 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare si a actiunilor cuprinse in Planul național de cercetare-dezvoltare si inovare, cu modificările și completările ulterioare;

8. H.G. nr. 1266/ 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare;

9. H.G.  nr. 1023/2015 din 30 decembrie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea, contractarea, finanţarea şi monitorizarea programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 9 din  7 ianuarie 2016;

10. Legea nr. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificarile si completarile ulterioare;

11. Legea nr.188 /1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

12. Legea nr.7 /2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.

 

 

3. Direcția Economică, Resurse Umane și Salarizare

 

Serviciul Buget Contabilitate

 

      Consilier I superior – 1 post

 

Condițiile necesare ocupării postului:

 • Îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 54 din Legea nr.188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licență sau echivalentă;
 • Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani

 

Bibliografie:

1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2. H.G. nr. 13/2017 privind organizarea si funcționarea Ministerului Cercetării și Inovării, cu modificările și completările ulterioare;

3. OMCI nr. 463/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Cercetării și Inovării;

4. Legea  nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare

5. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare

6. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare

7. Ordinul MFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice,Planul de conturi pentru institutii publice si instructiuni de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare

8. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare

9. Hotararea Guvernului nr.134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat;

10. Constituția României actualizată și republicată.

 

 

4. Serviciul Juridic și Relații Instituționale

 

Compartimentul Relații Instituționale și Relația cu Parlamentul

 

      Consilier I asistent – 1 post

      Consilier juridic I principal – 1 post

 

Biroul Avizare și Contencios

 

     Consilier I superior – 1 post

     Consilier juridic I superior – 2 posturi

 

 

Condițiile necesare ocupării postului:

 • Îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 54 din Legea nr.188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • Pentru postul de Consilier juridic I superior - studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respective studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice;
 • Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 1 an pentru Consilier I asistent;
 • Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani pentru Consilier I superior, respectiv Consilier juridic I superior și 5 ani pentru Consilier juridic I principal.

 

Bibliografie:

1. Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2. Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

3. Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr.53/2003- Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea  nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

6. Hotărârea Guvernului nr. 13/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării şi Inovării, cu modificările și completările ulterioare;

7. Legea nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare;

8. Legea nr.206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi Inovare, cu modificările și completările ulterioare;

9. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

10. Hotărârea Guvernului nr.561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării

11. OMCI nr. 463/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Cercetării și Inovării;

12. O.G. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare;

13. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare

14. Legea  nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare

15. Constituția României actualizată și republicată.

 

 

5. Serviciul Achiziții, Administrativ, Investiții și IT

 

Compartimentul Achizitii Publice si Investitii

 

      Consilier I principal – 1 post

 

Compartimentul Administrativ si Patrimoniu

 

      Consilier I superior – 1 post

 

 

Condițiile necesare ocupării postului:

 • Îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 54 din Legea nr.188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respective studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă ;
 • Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani – consilier I superior
 • Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 5 ani - consilier I principal

 

Bibliografie:

1. LEGEA Nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

2. HOTĂRÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică / acordului-cadru.

3. LEGEA Nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

4. ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 98/2017 din 14 decembrie 2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilorcadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii.

5. HOTĂRÂREA Nr. 419/2018 din 8 iunie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilorcadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii.

6. LEGEA Nr. 500/2002 privind finanţele publice.

7. ORDINUL MINISTRULUI FINANTELOR PUBLICE Nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.

8. ORDONANŢA GUVERNULUI nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv;

9. ORDINUL SECRETARIATULUI GENERAL AL GUVERNULUI Nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.

10. Site-ul: http://anap.gov.ro/web/

11. OMCI nr. 463/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Cercetării și Inovării;

12. H.G. nr. 13/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Cercetării și Inovării ,cu modificările și completările ulterioare;

13. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare

14. Legea  nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare

15. Constituția României actualizată și republicată.

 

 

6. Compartimentul Audit Public Intern

 

         Auditor I, grad profesional superior – 1 post

 

Condițiile necesare ocupării postului:

 • Îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 54 din Legea nr.188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licență sau echivalentă;
 • Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani.

 

Bibliografie:

1. Constituția României, republicată;

2. H.G. nr. 13/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Cercetării și Inovării ,cu modificările și completările ulterioare;

3. OMCI nr. 463/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Cercetării și Inovării;

4. Legea nr.188 /1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

5. Legea nr.7 /2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

6. Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Hotărârea Guvernului nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;

8. Legea nr.82/1992 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

10. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

11. Ordonanţa Guvernului nr.119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv;

12. Ordinul ministrului finananţelor publice nr.252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;

13. Ordinul ministrului finananţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;

14. ORDINUL SECRETARIATULUI GENERAL AL GUVERNULUI Nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.

 

 

7. Compartimentul Corpul de Control al Ministrului

 

        Consilier I superior – 1 post

 

Condițiile necesare ocupării postului:

 • Îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 54 din Legea nr.188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licență sau echivalentă;
 • Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani.

 

Bibliografie:

1. H.G. nr. 13/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Cercetării și Inovării ,cu modificările și completările ulterioare;

2. OMCI nr. 463/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Cercetării și Inovării;

3. Legea nr. 544/2001privind liberul acces la informaţiile de interes public;

4. H.G. nr. 929/2014 privind aprobarea Strategiei Naţionale în domeniul CDI pentru perioda 2014-2020;

5. Ordonanța nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificarile si completarile ulterioare;

6. Legea nr. 206/2004 privind buna conduita în cercetarea științifică, dezvoltare tehnologică și inovare;

7. H.G. nr. 637/2003 Regulamentul cadru de organizare și funcționare a INCD-urilor;

8. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;

9. Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

10. ORDINUL SECRETARIATULUI GENERAL AL GUVERNULUI Nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;

11. Legea nr.188 /1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

12. Legea nr.7 /2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

13. Constituția României actualizată și republicată.

 

 

8. Compartimentul Relații Publice și Mass Media

 

       Consilier I superior – 1 post

 

Condițiile necesare ocupării postului:

 • Îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 54 din Legea nr.188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licență sau echivalentă;
 • Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani.

 

Bibliografie:

1. Constituția României, republicată;

2. H.G. nr. 13/2017 privind organizarea si funcționarea Ministerului Cercetării și Inovării,cu modificările și completările ulterioare;

3. OMCI nr. 463/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Cercetării și Inovării;

4. Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificarile si completarile ulterioare;

5. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

7. O.U.G. nr.1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

8. Legea  nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

9. O.G. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;

10. Legea   nr. 24/2000  privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare, republicată;

11. H.G.   nr. 561 / 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării;

12. Legea  nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată.

 

 

 

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURS:

 

Dosarul de concurs

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele:

a) formularul de înscriere;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;

f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;

i) cazierul judiciar;

j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

 

Documentul prevăzut la lit. i)poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia documentului prevăzut la alin. (1) lit. c).

 

Formularul de înscriere şi declaraţia pe propria răspundere se pun la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul ministerului sau pot fi accesate pe site-ul Ministerului Cercetării şi Inovării - www.research.gov.ro la secţiunea dedicată publicităţii concursului.

 

în vederea participării la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de maximum 20 zile de la data publicării anunţului (19 noiembrie 2018), în zilele de luni - joi în intervalul orar 09.00 - 16.00 şi vineri în intervalul orar 09.00 - 13.00.

 

 

MODALITATEA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

 

Concursul se desfăşoară în trei etape succesive după cum urmează:

 

a)   selecţia dosarelor de înscriere, pe baza îndeplinirii condiţiilor generale şi specifice de participare la concurs, se va realiza în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, iar rezultatul acesteia se face prin menţionarea sintagmei,,admis” sau ,,respins”, însoţită de motivul respingerii dosarului, după caz;

 

b)   proba scrisă va avea loc în data de 18 decembrie 2018 - ora 10.00;

La această probă vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi ,,admis” la rezultatul final al selecţiei dosarelor;

Rezultatul probei ,,scrisă” va fi afişat la sediul şi pe pagina de internet a ministerului, cu precizarea punctajului obţinut şi a sintagmei ,,admis” sau ,,respins”;

 

c)   interviul va avea loc cu respectarea prevederilor art. 56 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 cu modificările și completările ulterioare.

La această probă vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi ,,admis” la rezultatul final de la proba ,,scrisă”;

Sunt declaraţi admişi la proba ,,scrisă” şi la proba ,,interviu” candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, din maximum 100 de puncte.

 

Rezultatele probelor de concurs vor fi afişate la sediul şi pe site-ul Ministerului Cercetării şi Inovării cu precizarea punctajului şi a sintagmei ,,admis” sau ,,respins”, precum şi ora la care se afişează.

 

După afişarea rezultatelor obţinute la proba ,,scrisă” şi ,,interviu”, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în maximum 24 de ore de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

Contestaţiile se depun prin secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, la sediul Ministerului Cercetării şi Inovării etaj 3 camera 307.

În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei ,,scrisă” sau a ,,interviului” comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar şi în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, imediat după soluţionare, va comunica rezultatul final prin afişare la sediul instituţiei.

 

Punctajul final se calculează prin însumarea punctajelor obţinute la proba ,,scrisă” şi ,,interviu”, pentru fiecare candidat.

 

Se consideră ,,admis” la concurs, candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru aceeaşi funcţie publică, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

 

La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător. Candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021.318.30.69.

Modificat la: 2018-11-19 16:13:00