MCI organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a 56 posturi contractuale vacante cu timp parțial în cadrul proiectului POCA

 

pdf Activitati si subactivitati proiect SIPOCA 393;

 

 

Ministerul Cercetării și Inovării organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a:

 

56 posturi contractuale vacante cu timp parțial în cadrul Proiectului “Consolidarea capacității instituționale a Ministerului Cercetării și Inovării prin optimizarea proceselor decizionale în domeniul de cercetare-dezvoltare și inovare”, desfășurat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA), după cum urmează:

 

 

1. pentru Activitatea A1 - Elaborarea și implementarea unei politici publice bazate pe dovezi la nivelul MCI

 

Subactivitatea 1.1.- Evaluarea și analiza politicilor publice din domeniul CDI

 • Expert politici publice 1 – 1 post (normă de lucru aproximativ 147 ore/5 luni, în ambele perioade ale subactivităţii)
 • Expert politici publice 2 –1 post (normă de lucru aproximativ 147 ore/5 luni, în ambele perioade ale subactivităţii)
 • Expert politici publice 3 –1 post (normă de lucru aproximativ 147 ore/5 luni, în ambele perioade ale subactivităţii)
 • Expert politici publice 4 –1 post (normă de lucru aproximativ 84 ore/2 luni)
 • Expert politici publice 5 –1 post (normă de lucru aproximativ 84 ore/2 luni)

 

Subactivitatea 1.2– Realizarea unei vizite de studiu pentru identificarea de bune practici în elaborarea și implementarea politicilor publice la nivel national și European în țări ţintă din spațiul European (01.03.2019 – 30.09.2019)

 • Expert politici publice 1 – 1 post (normă de lucru aproximativ 147 ore/7 luni, în ambele perioade ale subactivităţii)
 • Expert politici publice 2 –1 post (normă de lucru aproximativ 147 ore /7 luni, în ambele perioade ale subactivităţii)
 • Expert politici publice 3 –1 post (normă de lucru aproximativ 126 ore /6 luni, în ambele perioade ale subactivităţii)
 • Expert politici publice 4 –1 post (normă de lucru aproximativ 126 ore/6 luni, în ambele perioade ale subactivităţii)
 • Expert politici publice 5 –1 post (normă de lucru aproximativ 126 ore/6 luni, în ambele perioade ale subactivităţii)

 

Subactivitatea 1.3– Elaborarea unei politici publice în domeniul CDI la nivelul MCI  (01.07.2019 – 30.06.2020)

 • Expert politici publice 1 – 1 post (normă de lucru aproximativ 294 ore/12 luni, în ambele perioade ale subactivităţii)
 • Expert politici publice 2 –1 post (normă de lucru aproximativ 294 ore /12 luni, în ambele perioade ale subactivităţii)
 • Expert politici publice 3 –1 post (normă de lucru aproximativ 147 ore/6 luni, în ambele perioade ale subactivităţii)
 • Expert politici publice 4 –1 post (normă de lucru aproximativ 147 ore /6 luni, în ambele perioade ale subactivităţii)
 • Expert politici publice 5 –1 post (normă de lucru aproximativ 126 ore /5 luni, în ambele perioade ale subactivităţii)

 

Subactivitatea 1.4– Realizarea unui studiu de impact în baza unor evaluări ex ante pentru fundamentarea politicii publice în domeniul CDI  (01.12.2019 – 30.11.2020)

 • Expert politici publice 1 – 1 post (normă de lucru aproximativ 252 ore/12 luni, în ambele perioade ale subactivităţii)
 • Expert politici publice 2 –1 post (normă de lucru aproximativ 252 ore/12 luni, în ambele perioade ale subactivităţii)
 • Expert politici publice 3 –1 post (normă de lucru aproximativ 252 ore/12 luni, în ambele perioade ale subactivităţii)
 • Expert politici publice 4 –1 post (normă de lucru aproximativ 168 ore/8 luni, în ambele perioade ale subactivităţii)
 • Expert politici publice 5 –1 post (normă de lucru aproximativ 168 ore/8 luni, în ambele perioade ale subactivităţii)

 

Subactivitatea 1.5– Aprobarea unei politici publice în domeniul CDI la nivelul MCI  (01.12.2020 – 28.02.2021)

 • Expert politici publice 1 – 1 post (normă de lucru aproximativ 126 ore/3 luni, în ambele perioade ale subactivităţii)
 • Expert politici publice 2 –1 post (normă de lucru aproximativ 126 ore/3 luni, în ambele perioade ale subactivităţii)
 • Expert politici publice 3 –1 post (normă de lucru aproximativ 126 ore /3 luni, în ambele perioade ale subactivităţii)
 • Expert politici publice 4 –1 post (normă de lucru aproximativ 42 ore/1 luni)
 • Expert politici publice 5 –1 post (normă de lucru aproximativ 42 ore/1 luni)

 

 

2. pentru Activitatea A2 - Elaborarea și implementarea de masuri pentru sistematizarea si simplificarea legislaţiei în domeniul CDI

 

Ø  Subactivitatea 2.1. - Analiza redundanţelor si identificarea prioritaţilor de sistematizare si simplificare a legislaţiei în domeniul CDI

 • Expert politici publice 1 –1 post (normă de lucru aproximativ 441 ore / 12 luni, în ambele perioade ale subactivităţii)
 • Expert politici publice 2 –1 post (normă de lucru aproximativ 441 ore / 12 luni, în ambele perioade ale subactivităţii)
 • Expert politici publice 3 –1 post (normă de lucru aproximativ 441 ore / 12 luni, în ambele perioade ale subactivităţii)
 • Expert politici publice 4 –1 post (normă de lucru aproximativ 441 ore / 12 luni, în ambele perioade ale subactivităţii)
 • Expert politici publice 5 –1 post (normă de lucru aproximativ 231 ore /12 luni, în ambele perioade ale subactivităţii)

 

Ø  Subactivitatea 2.2– Elaborarea unui raport cu propuneri de sistematizare și simplificare legislative în domeniu în acord cu reglementările incidente la nivel național și European (01.10.2019-31.10.2020)

 • Expert politici publice 1 –1 post (normă de lucru aproximativ 483 ore/13 luni, în ambele perioade ale subactivităţii)
 • Expert politici publice 2 –1 post (normă de lucru aproximativ 483 ore/13 luni, în ambele perioade ale subactivităţii)
 • Expert politici publice 3 –1 post (normă de lucru aproximativ 483 ore/13 luni, în ambele perioade ale subactivităţii)
 • Expert politici publice 4 –1 post (normă de lucru aproximativ 273 ore /8 luni, în ambele perioade ale subactivităţii)
 • Expert politici publice 5 –1 post (normă de lucru aproximativ 273 ore /8 luni, în ambele perioade ale subactivităţii)

 

Ø  Subactivitatea 2.3– Elaborarea și publicarea în Monitorul Oficial a unui act normativ sistematizat și simplificat (01.11.2019-28.02.2021)

 • Expert politici publice 1 –1 post (normă de lucru aproximativ 168 ore/4 luni)
 • Expert politici publice 2 –1 post (normă de lucru aproximativ 168 ore/4 luni)
 • Expert politici publice 3 –1 post (normă de lucru aproximativ 168 ore/4 luni)
 • Expert politici publice 4 –1 post (normă de lucru aproximativ 168 ore/4 luni)
 • Expert politici publice 5 –1 post (normă de lucru aproximativ 168 ore/4 luni)

 

 

3. pentru Activitatea A3 - Elaborarea si implementarea de proceduri pentru reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri, specific domeniului CDI

 

Ø  Subactivitatea 3.1.- Evaluarea si analiza aspectelor ce pot constitui poveri administrative asupra mediului de afaceri, specifice domeniului de CDI

 • Expert politici publice 1 –1 post (normă de lucru aproximativ 399 ore / 11 luni, în ambele perioade ale subactivităţii)
 • Expert politici publice 2 –1 post (normă de lucru aproximativ 399 ore / 9 luni, în ambele perioade ale subactivităţii)
 • Expert politici publice 3 –1 post (normă de lucru aproximativ 399 ore / 9 luni, în ambele perioade ale subactivităţii)
 • Expert politici publice 4 –1 post (normă de lucru aproximativ 399 ore / 9 luni, în ambele perioade ale subactivităţii)
 • Expert politici publice 5 –1 post (normă de lucru aproximativ 399 ore /9 luni, în ambele perioade ale subactivităţii)

 

Ø  Subactivitatea 3.2– Realizarea unui studiu privind oprtunitatea unor măsuri fiscale simplificate pentru mediul de afaceri care să conducă la creșterea fondurilor private pentru cercetare-dezvoltare și inovare (01.09.2019- 31.05.2020)

 • Expert politici publice 1 –1 post (normă de lucru aproximativ 378 ore/9 luni, în ambele perioade ale subactivităţii)
 • Expert politici publice 2 –1 post (normă de lucru aproximativ 378 ore /9 luni, în ambele perioade ale subactivităţii)
 • Expert politici publice 3 –1 post (normă de lucru aproximativ 378 ore /9 luni, în ambele perioade ale subactivităţii)
 • Expert politici publice 4 –1 post (normă de lucru aproximativ 294 ore/7 luni, în ambele perioade ale subactivităţii)
 • Expert politici publice 5 –1 post (normă de lucru aproximativ 210 ore /6 luni, în ambele perioade ale subactivităţii)

 

Ø  Subactivitatea 3.3– Elaborarea unei proceduri simplificate pentru reducerea poverii administrative asupra mediului de afaceri, respectiv a operatorilor economici care desfășoară activități de CDI (01.03.2020- 28.02.2021)

 • Expert politici publice 1 –1 post (normă de lucru aproximativ 504 ore/12 luni, în ambele perioade ale subactivităţii)
 • Expert politici publice 2 –1 post (normă de lucru aproximativ 504 ore /12 luni, în ambele perioade ale subactivităţii)
 • Expert politici publice 3 –1 post (normă de lucru aproximativ 504 ore /12 luni, în ambele perioade ale subactivităţii)
 • Expert politici publice 4 –1 post (normă de lucru aproximativ 504 ore/12 luni, în ambele perioade ale subactivităţii)
 • Expert politici publice 5 –1 post (normă de lucru aproximativ 504 ore /12 luni, în ambele perioade ale subactivităţii)

 

 

4. Pentru activitatea A6Informare și publicitate

 

 Subactivitatea 6.3: Implementare activităţi de informare şi publicitate conform plan detaliat

o   Expert informare și publicitate–1 post (normă de lucru aproximativ 126 ore/6 luni)

 

 

 

Condiții Generale:

 

Pentru a ocupa un post vacant sau temporar vacant, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

· a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;

· b) cunoaște limba română, scris şi vorbit;

· c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

· d) are capacitate deplină de exercițiu;

· e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

· f) îndeplinește condițiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

· g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care  l-ar face incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

 

Dosarul de concurs al candidaților trebuie să conțină următoarele documente:

· Cererea de înscriere la concursul de selecție, Anexa nr.1

· Copiile documentelor care atestă vechimea în muncă/specialitate

· Copia actului de identitate/certificat de căsătorie sau alte documente care să ateste numele care apare pe diplome

· Copiile diplomelor de studii și a altor documente care atestă specializări corelate cu cerințele postului pe care se aplică

· Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, cu mențiunea ”APT PENTRU POST”

· Curriculum vitae în format Europass, cf. Anexa nr.2, datat și semnat

· O declarație pe proprie răspundere a candidatului că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează, Anexa nr.3

· O declarație pe proprie răspundere a candidatului că nu a încălcat normele de etică și deontologie profesională în domeniul CDI sau în domeniul conex în care îşi desfăşoară activitatea, Anexa nr.4.

· Scrisoarea de intenţie a candidatului.

 

La depunerea dosarului, candidatul va prezenta documentul original pentru fiecare document depus la dosar in xerocopie pentru certificarea conformității cu originalul.

 

 

 Cerinţe specifice pentru ocuparea posturilor:

a. studii superioare finalizate cu diplomă de licenţă, masteralesau doctorale;

b. experienţăsimilarăde minim 5 ani ca urmarea derulării activităților de analiză, expertiză și elaborare a unor studii/rapoarte în domeniul C.D.I. sau într-un domeniu conex relevant pentru activităţile proiectului;

c. experienţă în derularea de proiecte cu finanţare europeană sau internațională (opţional – constituie avantaj)

d. capacitate de planificare, organizare a muncii;

e. competenţe de analiză, prelucrare şi interpretare a datelor şi informaţiilor referitoare la implementarea proiectelor;

f. cunoştinţe avansate Word, Excel, Internet;

g. iniţiativă,capacitatea de a comunica, de a lucra sub presiune.

 

 

Responsabilităţile şi sarcinile posturilor

 

Activitatea A1 Subactivitatea 1.1. - Evaluarea și analiza politicilor publice din domeniul CDI

 

- identificarea politicilor vizate de proiect si a unităților de interes vizate de aceste politici;

- elaborarea unei metodologii de evaluare a situaţiei actuale privind elaborarea şi implementarea politicilor CDI;

- elaborarea instrumentarului pentru culegerea de informaţii care se vor valorifica prin intermediul metodologiei elaborate;

- prelucrarea datelor şi analiza informațiilor culese la nivelul unităţilor de interes;

- elaborarea Raportului de analiză privind elaborarea şi implementarea politicilor CDI;

- participarea la sesiunea finală de comunicări a subactivităţii.

 

 

Bibliografie:

 

· Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările si completările ulterioare;

· Hotărârea Guvernului nr. 929/2014 privind aprobarea Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 – 2020, cu modificările şi completările ulterioare;

· Hotărârea Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015 - 2020 (PNCDI III);

· Hotărârea Guvernului nr. 406/2003pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind constituirea, funcţionarea, evaluarea şi acreditarea entităţilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic, precum şi modalitatea de susţinere a acestora;

· Ordonanţa Guvernului nr. 14/2002privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50/2003;

· Legea nr. 319/2003privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările şi completările ulterioare;

· Legea nr. 206/2004privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare;

· Hotărârea Guvernului nr.1062/2011privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea şi clasificarea în vederea certificării a unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare;

· Hotărârea Guvernului nr. 751/2017pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare;

· Legea 136/2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;

· Ordin comun MFP/MCI nr. 2326/2855/2017privind stabilirea procedurii de acordare a facilităţii fiscale prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

· Ordinul comun MFP/MENCŞnr. 1056/4435/2016pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal;

· Hotărârea Guvernului nr. 134/2011pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat

· Regulamentele de organizare şi funcţionare ale organismelor consultative ale MCI

· Raport privind infrastructurile de cercetare din România - 2017:

http://sipoca27.ro/wp-content/uploads/2017/11/RAPORT-FINAL-ROADMAP.pdf

· RaportulStart-ups, Scale-ups and Entrepreneurship in Romania”– 2017

https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/specific-support-romania-final-report-%E2%80%93-start-ups-scale-ups-and-entrepreneurship-romania

· European Innovation Scoreboard 2017 and 2018:

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/24829

https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en

· Pachetul Horizon Europe:

https://ec.europa.eu/commission/publications/research-and-innovation-including-horizon-europe-iter-and-euratom-legal-texts-and-factsheets_en

 

 

Responsabilităţile şi sarcinile posturilor

 

Activitatea A1Subactivitatea 1.2 - Identificarea de bune practici în elaborarea și implementarea politicilor publice la nivel naţional și European în țări ţintă din spațiul european (01.03.2019 – 30.09.2019)

- elaborarea unei metodologii de lucru privind realizarea unui studiu comparativ asupra modelelor de bune practici europene în domeniul CDI;

- identificarea si întocmirea unui set de indicatori care să permită efectuarea de comparaţii între modelele de bune practici europene în domeniul CDI;

- realizarea unor studii naționale cu privire la situaţia proprie fiecărui stat în domeniul politicii CDI;

- proiectarea unui Formular de țară pentru centralizarea informațiilor privind elaborarea şi implementarea politicilor CDI;

- elaborarea unui studiu comparativ pentru evaluarea si analiza politicilor publice din domeniul CDI, în vederea eficientizării modelului de elaborare şi implementare a politicilor CDI. Experţii proiectului vor analiza politici naţionale în domeniul CDI şi vor realiza o comparație între acestea, pe baza setului de indicatori asumați;

- alegerea a două state membre ale UE din perspectiva considerării lor ca modele de bune practici europene în domeniul CDI;

- realizarea vizitelor de studiu în țările identificate anterior ca modele de bune practici;

- întocmirea unui Raport de vizită.

 

 

Bibliografie:

 

· Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările si completările ulterioare;

· Hotărârea Guvernului nr. 929/2014 privind aprobarea Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 – 2020, cu modificările şi completările ulterioare;

· Hotărârea Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015 - 2020 (PNCDI III);

· Hotărârea Guvernului nr. 406/2003pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind constituirea, funcţionarea, evaluarea şi acreditarea entităţilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic, precum şi modalitatea de susţinere a acestora;

· Ordonanţa Guvernului nr. 14/2002privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50/2003;

· Legea nr. 319/2003privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările şi completările ulterioare;

· Legea nr. 206/2004privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare;

· Hotărârea Guvernului nr.1062/2011privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea şi clasificarea în vederea certificării a unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare;

· Hotărârea Guvernului nr. 751/2017pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare;

· Legea 136/2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;

· Ordin comun MFP/MCI nr. 2326/2855/2017privind stabilirea procedurii de acordare a facilităţii fiscale prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

· Ordinul comun MFP/MENCŞnr. 1056/4435/2016pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal;

· Hotărârea Guvernului nr.134/2011pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat

· Regulamentele de organizare şi funcţionare ale organismelor consultative ale MCI

· Raport privind infrastructurile de cercetare din România - 2017:

http://sipoca27.ro/wp-content/uploads/2017/11/RAPORT-FINAL-ROADMAP.pdf

· RaportulStart-ups, Scale-ups and Entrepreneurship in Romania” – 2017

https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/specific-support-romania-final-report-%E2%80%93-start-ups-scale-ups-and-entrepreneurship-romania

· European Innovation Scoreboard 2017 and 2018:

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/24829

https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en

· Pachetul Horizon Europe:

https://ec.europa.eu/commission/publications/research-and-innovation-including-horizon-europe-iter-and-euratom-legal-texts-and-factsheets_en

 

 

Responsabilităţile şi sarcinile posturilor

 

Activitatea A1Subactivitatea 1.3Elaborarea unei politici publice în domeniul CDI la nivelul MCI (01.07.2019 – 30.06.2020)

- elaborarea unei metodologii folosind metoda DELPHI pentru elaborarea de politici în domeniul CDI, plecând de la rezultatele activității A1.1 si A1.2;

- elaborarea instrumentarului pentru culegerea de informaţii prin ancheta DELPHI şi care se vor valorifica prin intermediul metodologiei elaborate;

- prelucrarea datelor și analiza informațiilor culese la nivelul panelului (reprezentanți ai administrațiilor centrale/locale, universitaților, institutelor de cercetare, companiilor cu activitate de CDI etc);

- elaborarea Raportului de analiză şi a politicii publice în domeniul CDI la nivelul MCI;

- participarea la sesiunea finală de comunicări a subactivităţii.

 

 

Bibliografie:

 

· Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările si completările ulterioare;

· Hotărârea Guvernului nr. 929/2014 privind aprobarea Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 – 2020, cu modificările şi completările ulterioare;

· Hotărârea Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015 - 2020 (PNCDI III);

· Hotărârea Guvernului nr. 406/2003pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind constituirea, funcţionarea, evaluarea şi acreditarea entităţilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic, precum şi modalitatea de susţinere a acestora;

· Ordonanţa Guvernului nr. 14/2002privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50/2003;

· Legea nr. 319/2003privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările şi completările ulterioare;

· Legea nr. 206/2004privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare;

· Hotărârea Guvernului nr.1062/2011privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea şi clasificarea în vederea certificării a unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare;

· Hotărârea Guvernului nr. 751/2017pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare;

· Legea 136/2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;

· Ordin comun MFP/MCI nr. 2326/2855/2017privind stabilirea procedurii de acordare a facilităţii fiscale prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

· Ordinul comun MFP/MENCŞnr.1056/4435/2016pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal;

· Hotărârea Guvernului nr. 134/2011pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat

· Regulamentele de organizare şi funcţionare ale organismelor consultative ale MCI

· Raport privind infrastructurile de cercetare din România - 2017:

http://sipoca27.ro/wp-content/uploads/2017/11/RAPORT-FINAL-ROADMAP.pdf

· RaportulStart-ups, Scale-ups and Entrepreneurship in Romania” – 2017

https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/specific-support-romania-final-report-%E2%80%93-start-ups-scale-ups-and-entrepreneurship-romania

· European Innovation Scoreboard 2017 and 2018:

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/24829

https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en

· Pachetul Horizon Europe:

https://ec.europa.eu/commission/publications/research-and-innovation-including-horizon-europe-iter-and-euratom-legal-texts-and-factsheets_en

 

 

Responsabilităţile şi sarcinile posturilor

 

Activitatea A1Subactivitatea 1.4Realizarea unui studiu de impact în baza unor evaluări ex ante pentru fundamentarea politicii publice în domeniul CDI (01.12.2019 – 30.11.2020)

-elaborarea metodologiei pentru realizarea analizei de impact ex ante a politicii publice de CDI;

- elaborarea instrumentarului pentru culegerea de informații asupra impactului preconizat al politicii publice în domeniul CDI;

- culegerea informațiilor din fiecare regiune de dezvoltare;

- analiza informațiilor si prelucrarea datelor în baza metodologiei stabilite;

- elaborarea Raportului de analiza de impact la nivel naţional asupra impactului ex ante al politicii MCI în domeniul CDI;

- participarea la sesiunea de comunicări cu tema: „Analiza de impact ex ante la nivel național a politicii MCI în domeniul CDI„, în care se va prezenta raportul de analiză.

 

Modelul conceptual de analiză de impact a politicii MCI în domeniul CDI va urmari evaluarea impactului pe 4 nivele:

• Nivelul 1: Impactul tehnico-stiinţific al politicii CDI;

• Nivelul 2: Impactul economico-financiar al politicii CDI;

• Nivelul 3: Impactul social al politicii CDI;

• Nivelul 4: Impactul general al politicii CDI.

 

Impactul tehnico-stiinţific al politicii va fi evaluat printr-o analiză structurată pe factori de performanță, cum ar fi: factorul teoretic, factorul aplicativ, prestigiul profesional etc.

 

Impactul economico-financiar va fi evaluat pe baza obținerii de informații cu privire la:

• Cresterea competitivitații mediului economic prin CDI

• Rezultatele CDI cu potențial de aplicare în economie si domeniile vizate pentru aplicare

• Parteneriatul dintre mediul de cercetare şi mediul de afaceri

• Susținerea activităţilor de CDI ale mediului de afaceri de către INCD-uri/Universități

• Impactul financiar al activitații de CDI la nivelul mediului de cercetare și la nivelul mediului de afaceri.

 

Impactul social al politicii va fi evaluat pe baza obținerii de informații cu privire la: evoluția și structura personalului implicat în activitatea de CDI si personalul implicat în activitatea de promovare, marketing si prognoză, precum si gradul lor de satisfacţie în ce priveste activitatea desfașurată.

 

Impactul general al politicii va cumula efectele tehnico-stiinţifice, economico-financiare şi sociale ale politicii având la bază un sistem de indicatori structuraţi pe câţiva piloni, printre care:

- potențialul de conducere a CDI, potențialul de creare a cunostinţelor,

- capacitatea de integrare într-un sistem relațional,

- performanța activităților de CDI,

- capacitatea de exploatare a proprietății intelectuale etc.

 

 

Bibliografie:

 

· Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările si completările ulterioare;

· Hotărârea Guvernului nr. 929/2014 privind aprobarea Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 – 2020, cu modificările şi completările ulterioare;

· Hotărârea Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015 - 2020 (PNCDI III);

· Hotărârea Guvernului nr. 406/2003pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind constituirea, funcţionarea, evaluarea şi acreditarea entităţilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic, precum şi modalitatea de susţinere a acestora;

· Ordonanţa Guvernului nr. 14/2002privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50/2003;

· Legea nr. 319/2003privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările şi completările ulterioare;

· Legea nr. 206/2004privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare;

· Hotărârea Guvernului nr.1062/2011privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea şi clasificarea în vederea certificării a unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare;

· Hotărârea Guvernului nr. 751/2017pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare;

· Legea 136/2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;

· Ordin comun MFP/MCI nr. 2326/2855/2017privind stabilirea procedurii de acordare a facilităţii fiscale prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

· Ordinul comun MFP/MENCŞnr. 1056/4435/2016pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal;

· Hotărârea Guvernului nr. 134/2011pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat

· Regulamentele de organizare şi funcţionare ale organismelor consultative ale MCI

· Raport privind infrastructurile de cercetare din România - 2017:

http://sipoca27.ro/wp-content/uploads/2017/11/RAPORT-FINAL-ROADMAP.pdf

· RaportulStart-ups, Scale-ups and Entrepreneurship in Romania” – 2017

https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/specific-support-romania-final-report-%E2%80%93-start-ups-scale-ups-and-entrepreneurship-romania

· European Innovation Scoreboard 2017 and 2018:

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/24829

https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en

· Pachetul Horizon Europe:

https://ec.europa.eu/commission/publications/research-and-innovation-including-horizon-europe-iter-and-euratom-legal-texts-and-factsheets_en

 

 

Responsabilităţile şi sarcinile posturilor

 

Activitatea A1Subactivitatea 1.5Aprobarea unei politici publice în domeniul CDI la nivelul MCI (01.12.2020 – 28.02.2021)

- Actualizarea politicii de CDI în conformitate cu rezultatele analizei de impact ex ante și ca urmare a concluziilor din cadrul sesiunii de comunicări organizate în cadrul activitații A1.4;

- În baza rezultatelor studiului de impact ex ante si ca urmare a concluziilor desprinse din sesiunea de comunicări realizată în cadrul activitatii A1.4., se va actualiza politica publică, noua formă fiind trimisă spre consultare panelului de specialişti.

 

 

Bibliografie:

 

· Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările si completările ulterioare;

· Hotărârea Guvernului nr. 929/2014 privind aprobarea Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 – 2020, cu modificările şi completările ulterioare;

· Hotărârea Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015 - 2020 (PNCDI III);

· Hotărârea Guvernului nr. 406/2003pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind constituirea, funcţionarea, evaluarea şi acreditarea entităţilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic, precum şi modalitatea de susţinere a acestora;

· Ordonanţa Guvernului nr. 14/2002privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50/2003;

· Legea nr. 319/2003privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările şi completările ulterioare;

· Legea nr. 206/2004privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare;

· Hotărârea Guvernului nr.1062/2011privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea şi clasificarea în vederea certificării a unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare;

· Hotărârea Guvernului nr. 751/2017pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare;

· Legea 136/2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;

· Ordin comun MFP/MCI nr. 2326/2855/2017privind stabilirea procedurii de acordare a facilităţii fiscale prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

· Ordinul comun MFP/MENCŞnr.1056/4435/2016pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal;

· Hotărârea Guvernului nr. 134/2011pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat

· Regulamentele de organizare şi funcţionare ale organismelor consultative ale MCI

· Raport privind infrastructurile de cercetare din România - 2017:

http://sipoca27.ro/wp-content/uploads/2017/11/RAPORT-FINAL-ROADMAP.pdf  

· RaportulStart-ups, Scale-ups and Entrepreneurship in Romania” – 2017

https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/specific-support-romania-final-report-%E2%80%93-start-ups-scale-ups-and-entrepreneurship-romania

· European Innovation Scoreboard 2017 and 2018:

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/24829

https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en

· Pachetul Horizon Europe:

https://ec.europa.eu/commission/publications/research-and-innovation-including-horizon-europe-iter-and-euratom-legal-texts-and-factsheets_en

 

 

Responsabilităţile şi sarcinile posturilor

 

Activitatea A2. Subactivitatea 2.1. - Analiza redundanţelor si identificarea priorităţilor de sistematizare şi simplificare a legislaţiei în domeniul CDI

 - identificarea actelor normative și a unităților de interes (administrații centrale/locale, universitați, institute de cercetare, companii cu activitate de CDI etc) vizate de aceste acte normative;

- elaborarea unei metodologii pentru identificarea redundanțelor si identificarea priorităților de sistematizare şi simplificare a legislației în domeniul CDI;

- elaborarea instrumentarului pentru culegerea de informații care se vor valorifica prin intermediul metodologiei elaborate;

- prelucrarea datelor și analiza informatiilor culese la nivelul unităților de interes (administrații centrale/locale, universitați, institute de cercetare, companii cu activitate de CDI etc);

- elaborarea Raportului de analiză privind redundanțele şi identificarea priorităților de sistematizare şi simplificare a legislației în domeniul CDI;

- participarea la sesiunea de comunicări cu tema “Redundanţe şi priorităţi de sistematizare şi simplificare a legislației în domeniul CDI”, în cadrul căreia se va prezenta raportul de analiză.

 

 

Bibliografie:

 

· Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările si completările ulterioare;

· Hotărârea Guvernului nr. 929/2014 privind aprobarea Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 – 2020, cu modificările şi completările ulterioare;

· Hotărârea Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015 - 2020 (PNCDI III);

· Hotărârea Guvernului nr. 406/2003pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind constituirea, funcţionarea, evaluarea şi acreditarea entităţilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic, precum şi modalitatea de susţinere a acestora;

· Ordonanţa Guvernului nr. 14/2002privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50/2003;

· Legea nr. 319/2003privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările şi completările ulterioare;

· Legea nr. 206/2004privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare;

· Hotărârea Guvernului nr. 1062/2011privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea şi clasificarea în vederea certificării a unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare;

· Hotărârea Guvernului nr. 751/2017pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare;

· Legea 136/2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;

· Ordin comun MFP/MCI nr. 2326/2855/2017privind stabilirea procedurii de acordare a facilităţii fiscale prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

· Ordinul comun MFP/MENCŞnr. 1056/4435/2016pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal;

· Hotărârea Guvernului nr. 134/2011pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat

· Regulamentele de organizare şi funcţionare ale organismelor consultative ale MCI

· Raport privind infrastructurile de cercetare din România - 2017:

http://sipoca27.ro/wp-content/uploads/2017/11/RAPORT-FINAL-ROADMAP.pdf

· RaportulStart-ups, Scale-ups and Entrepreneurship in Romania” – 2017

https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/specific-support-romania-final-report-%E2%80%93-start-ups-scale-ups-and-entrepreneurship-romania

· European Innovation Scoreboard 2017 and 2018:

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/24829

https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en

- Pachetul Horizon Europe:

https://ec.europa.eu/commission/publications/research-and-innovation-including-horizon-europe-iter-and-euratom-legal-texts-and-factsheets_en

 

 

Responsabilităţile şi sarcinile posturilor

 

Activitatea A2. Subactivitatea 2.2- Elaborarea unui raport cu propuneri de sistematizare și simplificare legislative în domeniu în acord cu reglementările incidente la nivel național și European  (01.10.2019 – 31.10.2020)

 - elaborarea unei metodologii folosind metoda DELPHI pentru realizarea de propuneri de sistematizare şi simplificare legislativă în domeniu în acord cu reglementarile incidente la nivel național şi european plecând de la rezultatele activității A2.1;

- elaborarea instrumentarului pentru culegerea de informații prin ancheta DELPHI şi care se vor valorifica prin intermediul metodologiei elaborate;

- prelucrarea datelor şi analiza informațiilor culese la nivelul panelului (reprezentanți ai administrațiilor centrale/locale, universităților, institutelor de cercetare, companiilor cu activitate de CDI etc);

- elaborarea Raportului cu propuneri de sistematizare şi simplificare legislativă în domeniu în acord cu reglementările incidente la nivel național şi european;

- participarea la sesiunea de comunicări cu tema „Propuneri de sistematizare si simplificare legislativă în domeniu în acord cu reglementările incidente la nivel național si european”.

 

 

Bibliografie:

 

· Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările si completările ulterioare;

· Hotărârea Guvernului nr. 929/2014 privind aprobarea Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 – 2020, cu modificările şi completările ulterioare;

· Hotărârea Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015 - 2020 (PNCDI III);

· Hotărârea Guvernului nr. 406/2003pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind constituirea, funcţionarea, evaluarea şi acreditarea entităţilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic, precum şi modalitatea de susţinere a acestora;

· Ordonanţa Guvernului nr. 14/2002privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50/2003;

· Legea nr. 319/2003privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările şi completările ulterioare;

· Legea nr. 206/2004privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare;

· Hotărârea Guvernului nr. 1062/2011privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea şi clasificarea în vederea certificării a unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare;

· Hotărârea Guvernului nr. 751/2017pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare;

· Legea 136/2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;

· Ordin comun MFP/MCI nr. 2326/2855/2017privind stabilirea procedurii de acordare a facilităţii fiscale prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

· Ordinul comun MFP/MENCŞnr. 1056/4435/2016pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal;

· Hotărârea Guvernului nr. 134/2011pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat

· Regulamentele de organizare şi funcţionare ale organismelor consultative ale MCI

· Raport privind infrastructurile de cercetare din România - 2017:

http://sipoca27.ro/wp-content/uploads/2017/11/RAPORT-FINAL-ROADMAP.pdf

· RaportulStart-ups, Scale-ups and Entrepreneurship in Romania”– 2017

https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/specific-support-romania-final-report-%E2%80%93-start-ups-scale-ups-and-entrepreneurship-romania

· European Innovation Scoreboard 2017 and 2018:

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/24829

https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en

· Pachetul Horizon Europe:

https://ec.europa.eu/commission/publications/research-and-innovation-including-horizon-europe-iter-and-euratom-legal-texts-and-factsheets_en

 

 

Responsabilităţile şi sarcinile posturilor

 

Activitatea A2. Subactivitatea 2.3 - Elaborarea și publicarea în Monitorul Oficial a unui act normativ sistematizat și simplificat (01.11.2020 – 28.02.2021)

- Realizarea unei propuneri de act normativ de sistematizare şi simplificare legislativă în domeniu în acord cu reglementarile incidente la nivel naţional şi european, în conformitate cu rezultatele activității A2.2.;

- În baza propunerilor de modificare a actelor normative în domeniul CDI, elaborate în cadrul activitatii A2.2., se va realiza o propunere de act normativ de sistematizare si simplificare legislativă în domeniu în acord cu reglementarile incidente la nivel naţional şi european şi vor actualiza politica publică, noua formă fiind trimisă spre consultare panelului de specialisti.

 

 

Bibliografie:

 

· Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările si completările ulterioare;

· Hotărârea Guvernului nr. 929/2014 privind aprobarea Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 – 2020, cu modificările şi completările ulterioare;

· Hotărârea Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015 - 2020 (PNCDI III);

· Hotărârea Guvernului nr. 406/2003pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind constituirea, funcţionarea, evaluarea şi acreditarea entităţilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic, precum şi modalitatea de susţinere a acestora;

· Ordonanţa Guvernului nr. 14/2002privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50/2003;

· Legea nr. 319/2003privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările şi completările ulterioare;

· Legea nr. 206/2004privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare;

· Hotărârea Guvernului nr. 1062/2011privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea şi clasificarea în vederea certificării a unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare;

· Hotărârea Guvernului nr. 751/2017pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare;

· Legea 136/2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;

· Ordin comun MFP/MCI nr. 2326/2855/2017privind stabilirea procedurii de acordare a facilităţii fiscale prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

· Ordinul comun MFP/MENCŞnr. 1056/4435/2016pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal;

· Hotărârea Guvernului nr. 134/2011pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat

· Regulamentele de organizare şi funcţionare ale organismelor consultative ale MCI

· Raport privind infrastructurile de cercetare din România - 2017:

http://sipoca27.ro/wp-content/uploads/2017/11/RAPORT-FINAL-ROADMAP.pdf

· RaportulStart-ups, Scale-ups and Entrepreneurship in Romania” – 2017

https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/specific-support-romania-final-report-%E2%80%93-start-ups-scale-ups-and-entrepreneurship-romania

· European Innovation Scoreboard 2017 and 2018:

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/24829

https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en

· Pachetul Horizon Europe:

https://ec.europa.eu/commission/publications/research-and-innovation-including-horizon-europe-iter-and-euratom-legal-texts-and-factsheets_en

 

 

Responsabilităţile şi sarcinile posturilor

 

Activitatea A3. Subactivitatea 3.1Evaluarea şi analiza aspectelor ce pot constitui poveri administrative asupra mediului de afaceri, specifice domeniului de CDI

 -elaborarea unei metodologii de evaluare a aspectelor ce pot constitui poveri administrative asupra mediului de afaceri, specifice domeniului de CDI;

- elaborarea instrumentarului pentru culegerea de informații care se vor valorifica prin intermediul metodologiei elaborate;

- prelucrarea şi analiza informațiilor culese la nivelul unităților de interes (institute naționale de cercetare, companii cu activitate de CDI, companii fără activitate de CDI etc);

- elaborarea Raportului de analiză privind aspecte ce pot constitui poveri administrative asupra mediului de afaceri, specifice domeniului de CDI;

- participarea la sesiunea de comunicări cu tema “Evaluarea şi analiza aspectelor ce pot constitui poveri administrative asupra mediului de afaceri, specifice domeniului de CDI”, în care se va prezenta raportul de analiză.

 

 

Bibliografie:

 

· Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările si completările ulterioare;

· Hotărârea Guvernului nr. 929/2014 privind aprobarea Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 – 2020, cu modificările şi completările ulterioare;

· Hotărârea Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015 - 2020 (PNCDI III);

· Hotărârea Guvernului nr. 406/2003pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind constituirea, funcţionarea, evaluarea şi acreditarea entităţilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic, precum şi modalitatea de susţinere a acestora;

· Ordonanţa Guvernului nr. 14/2002privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50/2003;

· Hotărârea Guvernului nr. 751/2017pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare;

· Legea 136/2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;

· Ordin comun MFP/MCI nr. 2326/2855/2017privind stabilirea procedurii de acordare a facilităţii fiscale prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

· Ordinul comun MFP/MENCŞnr. 1056/4435/2016pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal;

· Hotărârea Guvernului nr. 134/2011pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat

·  Regulamentele de organizare şi funcţionare ale organismelor consultative ale MCI

· RaportulStart-ups, Scale-ups and Entrepreneurship in Romania” – 2017

https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/specific-support-romania-final-report-%E2%80%93-start-ups-scale-ups-and-entrepreneurship-romania

· European Innovation Scoreboard 2017 and 2018:

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/24829

https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en

· Pachetul Horizon Europe:

https://ec.europa.eu/commission/publications/research-and-innovation-including-horizon-europe-iter-and-euratom-legal-texts-and-factsheets_en

 

 

Responsabilităţile şi sarcinile posturilor

 

Activitatea A3.Subactivitatea 3.2Realizarea unui studiu privind oportunitatea unor măsuri fiscale simplificate pentru mediul de afaceri care să conducă la creșterea fondurilor private pentru cercetare-dezvoltare și inovare

 -elaborarea unor propuneri de măsuri fiscale pentru mediul de afaceri care să conducă la cresterea fondurilor private pentru cercetare-dezvoltare şi inovare, în baza rezultatelor activităţii A3.1;

- realizarea unor analize de impact ex ante privind măsurile fiscale propuse;

- realizarea unui studiu privind oportunitatea unor măsuri fiscale simplificate pentru mediul de afaceri care să conducă la creşterea fondurilor private pentru cercetare-dezvoltare şi inovare;

- participarea la sesiunea de comunicări cu tema “Oportunitatea unor măsuri fiscale simplificate pentru mediul de afaceri care să conducă la creşterea fondurilor private pentru cercetare-dezvoltare şi inovare”, în cadrul căreia se va prezenta studiul realizat.

 

 

Bibliografie:

 

· Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările si completările ulterioare;

· Hotărârea Guvernului nr. 929/2014 privind aprobarea Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 – 2020, cu modificările şi completările ulterioare;

· Hotărârea Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015 - 2020 (PNCDI III);

· Hotărârea Guvernului nr. 406/2003pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind constituirea, funcţionarea, evaluarea şi acreditarea entităţilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic, precum şi modalitatea de susţinere a acestora;

· Ordonanţa Guvernului nr. 14/2002privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50/2003;

· Hotărârea Guvernului nr. 751/2017pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare;

· Legea 136/2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;

· Ordin comun MFP/MCI nr. 2326/2855/2017privind stabilirea procedurii de acordare a facilităţii fiscale prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

· Ordinul comun MFP/MENCŞnr. 1056/4435/2016pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal;

· Hotărârea Guvernului nr. 134/2011pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat

· Regulamentele de organizare şi funcţionare ale organismelor consultative ale MCI

· RaportulStart-ups, Scale-ups and Entrepreneurship in Romania” – 2017

https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/specific-support-romania-final-report-%E2%80%93-start-ups-scale-ups-and-entrepreneurship-romania

· European Innovation Scoreboard 2017 and 2018:

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/24829

https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en

· Pachetul Horizon Europe:

https://ec.europa.eu/commission/publications/research-and-innovation-including-horizon-europe-iter-and-euratom-legal-texts-and-factsheets_en

 

 

Responsabilităţile şi sarcinile posturilor

 

Activitatea A3. Subactivitatea 3.3Elaborarea unei proceduri simplificate pentru reducerea poverii administrative asupra mediului de afaceri, respectiv a operatorilor economici care desfășoară activități de CDI

 

Responsabilităţile şi sarcinile postului

- identificarea de modalitați si soluții pentru creșterea ponderii cercetării în PIB, în vederea atingerii obiectivului Strategiei Europa 2020 ("3% din PIB, în special prin asigurarea unor condiţii mai favorabile pentru investiții ale sectorului privat în C-D, şi stabilirea unui nou indicator pentru inovare.").

- instrumente pentru culegere informații din mediul de afaceri, cu privire la aspectele ce pot constitui poveri administrative specifice domeniului CDI și elaborare si implementare de proceduri simplificate pentru reducerea poverii administrative identificate;

- elaborarea procedurii simplificate pentru reducerea poverii administrative asupra mediului de afaceri, respectiv a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de CDI;

- participarea la sesiunea de comunicări cu tema “Proceduri simplificate pentru reducerea poverii administrative asupra mediului de afaceri, respectiv a operatorilor economici care desfasoara activități de CDI”.

 

 

Bibliografie:

 

· Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările si completările ulterioare;

· Hotărârea Guvernului nr. 929/2014 privind aprobarea Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 – 2020, cu modificările şi completările ulterioare;

· Hotărârea Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015 - 2020 (PNCDI III);

· Hotărârea Guvernului nr. 406/2003pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind constituirea, funcţionarea, evaluarea şi acreditarea entităţilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic, precum şi modalitatea de susţinere a acestora;

· Ordonanţa Guvernului nr. 14/2002privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50/2003;

· Hotărârea Guvernului nr. 751/2017pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare;

· Legea 136/2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;

· Ordin comun MFP/MCI nr. 2326/2855/2017privind stabilirea procedurii de acordare a facilităţii fiscale prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

· Ordinul comun MFP/MENCŞnr. 1056/4435/2016pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal;

· Hotărârea Guvernului nr. 134/2011pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat

· Regulamentele de organizare şi funcţionare ale organismelor consultative ale MCI

· RaportulStart-ups, Scale-ups and Entrepreneurship in Romania” – 2017

https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/specific-support-romania-final-report-%E2%80%93-start-ups-scale-ups-and-entrepreneurship-romania

·  European Innovation Scoreboard 2017 and 2018:

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/24829

https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en

· Pachetul Horizon Europe:

https://ec.europa.eu/commission/publications/research-and-innovation-including-horizon-europe-iter-and-euratom-legal-texts-and-factsheets_en

 

 

Responsabilităţile şi sarcinile posturilor

 

Pentru activitatea A6Subactivitatea 6.3: Implementare activităţi de informare şi publicitate conform plan detaliat.

 

Cerinţe specifice pentru ocuparea postului:

a)studii superioare finalizate cu diplomă de licenţă, masteralesau doctorale;

b)experienţăsimilarăde minim 5 ani ca urmarea derulării activităților de analiză, expertiză și elaborare a unor studii/rapoarte în domeniul C.D.I., precum şi modul de lucru cu aceştia în implementarea proiectului;

c)experienţă în derularea de proiecte cu finanţare europeană sau internațională;

d)capacitate de planificare, organizare a muncii;

e)competenţe de analiză, prelucrare şi interpretare a datelor şi informaţiilor referitoare la implementarea proiectelor;

f)cunoştinţe avansate Word, Excel, Internet;

g)iniţiativă,capacitatea de a comunica, de a lucra sub presiune;

  

 

Responsabilităţile şi sarcinile postului

Activitățile de comunicare desfașurate în cadrul proiectului vor contribui la promovarea imaginii proiectului si a programului de finanțare și la realizarea obiectivelor de comunicare si publicitate, asigurând respectarea principiului transparenței.

Obiectivul principal al activității îl constituie conștientizarea si informarea grupului țintă referitor la rezultatele obținute pe tot parcursul derulării proiectului, precum și în urma implementarii acestuia.

Expertul va derula activ campania de informare și publicitate, împreună cu experţii celorlalţi parteneri în proiect. Campania de informare va avea în vedere:

– creșterea gradului de transparență a gestionării Fondului Social European prin informarea publicului larg asupra contribuției Uniunii Europene la sprijinul creșterii capacității administrative;

– creșterea gradului de informare a publicului larg, comunității stiințifice si a mediului de afaceri referitor la acest proiect care vizeaza consolidarea capacității instituționale a Ministerului Cercetarii si Inovarii prin optimizarea proceselor decizionale în domeniul de  cercetare-dezvoltare si inovare;

– optimizarea proceselor si pregătirea personalului Ministerului Cercetarii si Inovarii - MCI pentru realizarea si punerea în aplicare a politicilor publice bazate pe dovezi în cadrul ministerului, simplificarea si sistematizarea legislaţiei referitoare la domeniul de Cercetare- Dezvoltare-Inovare (CDI), precum si aplicarea de proceduri simplificate pentru reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri;

– promovarea dezvoltarii durabile si a egalitatea de sanse, nediscriminarea si egalitatea de gen (egalitatea de șanse între femei si barbați, a egalității de șanse pentru toți, fără discriminare în funcție de gen, rasă, origine etnică, religie, handicap, vârsta, orientare sexuală);

- adaptarea si utilizarea instrumentelor specifice de informare si comunicare în funcție de caracteristicile grupului țintă în vederea maximizarii impactului proiectului;

- crearea unei atitudini favorabile in cadrul publicului/grupului țintă;

Expertul va participa activ la cele 8 sesiuni de comunicări ale proiectului şi la cele două conferințe din București, una de lansare a proiectului și una de închidere (pentru prezentarea rezultatelor proiectului).

 

 

Bibliografie:

 

- Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 929/2014 privind aprobarea Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 – 2020, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015 - 2020 (PNCDI III);

- Hotărârea Guvernului nr. 406/2003pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind constituirea, funcţionarea, evaluarea şi acreditarea entităţilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic, precum şi modalitatea de susţinere a acestora;

- Ordonanţa Guvernului nr. 14/2002privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50/2003;

- Hotărârea Guvernului nr. 751/2017pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare;

- Legea 136/2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;

- Ordin comun MFP/MCI nr. 2326/2855/2017privind stabilirea procedurii de acordare a facilităţii fiscale prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

- Ordinul comun MFP/MENCŞnr. 1056/4435/2016pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal;

- Hotărârea Guvernului nr. 134/2011pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat

- Regulamentele de organizare şi funcţionare ale organismelor consultative ale MCI

- RaportulStart-ups, Scale-ups and Entrepreneurship in Romania” – 2017

https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/specific-support-romania-final-report-%E2%80%93-start-ups-scale-ups-and-entrepreneurship-romania

- European Innovation Scoreboard 2017 and 2018:

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/24829

https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en

- Pachetul Horizon Europe:

https://ec.europa.eu/commission/publications/research-and-innovation-including-horizon-europe-iter-and-euratom-legal-texts-and-factsheets_en

 

 

Concursul constă în parcurgerea a două etape, astfel:

 

1. Selecția dosarelor şi analiza scrisorii de intenţie:

 

Dosarele depuse de candidați vor fi analizate de către membrii comisiei de selecție în vederea îndeplinirii condițiilor de participare în termen de 2 zile.

Vor fi selectate dosarele care întrunesc minimum de 50 puncte, din maximum 100 puncte.

Scrisoarea de intenţie trebuie să conţină în maxim o pagină cele mai importante propuneri iniţiale  ale expertului pentru subactivitatea care face obiectul înscrierii, luându-se în considerare atribuţiile postului menţionate în anunţul de concurs, bibliografia afişată şi experienţa individuală a acestuia.

Rezultatul selecției (evaluării) dosarelor/analizei scrisorilor de intenţie va fi afișat la sediul MCI și pe pagina web a instituției/proiectului.

Eventualele contestații pot fi depuse în termen de o zi de la afișarea rezultatului selecției dosarelor.

 

2. Interviul:

 

Interviul se va organiza doar în situația în care candidații obțin punctaje egale, pentru departajare, și va consta în discuții pe baza bibliografiei afișate şi a scrisorii de intenţie, punctajul minim fiind de 50 puncte, iar punctajul  maxim de 100 puncte.

Candidații vor fi selectați pentru angajare în ordinea descrescătoare a punctajului cumulat pentru dosarul de concurs și respectiv interviu, acolo unde este cazul.

Rezultatul analizei dosarului, respectiv al interviului va fi stabilit prin calificativul „admis” sau „respins”.

 

Dosarele se vor depune la Secretariatul comisiei de selecție, la camera 615 bis, etaj VI, Ministerul Cercetării şi Inovării, Str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București, luni - joi între orele 10.00-16.00, vineri între orele 9,00 – 13.00.

 

Termenul limită de depunere a dosarelor de concurs: 13 martie 2019.

 

Contractele cu experții se vor încheia după finalizarea întregului concurs.

 

 

Relații suplimentare se pot obține accesând pagina oficială www.research.gov.ro, la sediul Ministerului Cercetării şi Inovării din București, str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, telefon 021.303.41.99, int. 616, int. 618 sau int. 233. 

 

 


[1]Conform Legii 1/2011, Art. 153(2), Diploma de absolvire sau de licență a absolvenților învățământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate.

[2]Conform Legii 1/2011, Art. 153(2), Diploma de absolvire sau de licență a absolvenților învățământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate.

 

Modificat la: 2019-03-06 17:53:00