MCI organizează concurs în data de 04.06.2019 pentru promovarea în gradul profesional imediat superior

 

 

Ministerul Cercetării și Inovării organizează în data de 04.06.2019, ora 10.00 (proba scrisă) examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut, pentru funcționarii publici de execuție din cadrul ministerului, după cum urmează:

 

 

1.Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare

           - din expert I principal în expert I superior – 1 post

           - din expert I asistent în expert I principal  - 1 post

 

 

Bibliografia recomandata la concursul de promovare pentru Serviciul Verificare Financiară și Verificare Achiziții -  din data de 04.06.2019

 

1. Axa 1 din Programul Operational Competitivitate

2. Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.

3. H.G. nr. 398/27 mai 2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013.

4. H.G. nr. 399/27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020.

5. O.U.G. nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările şi completările ulterioare.

6. H.G. nr. 93/2016 din 18 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020.

7. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

8. Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.618/12.08.2016).

9. Ghidul Unic al Solicitantului pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 – Axa Prioritara 1. Cercetare,  Dezvoltare Tehnologică și Inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor.

10. Ordinul nr.3822/11.05.2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat „Finantarea activitatilor de cercetare- dezvoltare si inovare (CDI) si a investitiilor in CDI prin Programul Operational Competitivitate (POC)”.

11. Ordinul nr.4686/10.08.2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea „PARTENERIATELOR PENTRU TRANSFER DE CUNOSTINTE” prin Programul Operational Competitivitate (POC).

12. Ordinul 3823/ 11.05.2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea „start-up-urilor si spin off-urile inovatoare” prin Programul Operational Competitivitate (POC).

13. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

14. Legea nr.7 /2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.

15. Constitutia Romaniei, republicată.

16. Procedura operațională verificarea achizițiilor, a conflictelor de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă P_O_VA_CI_IF_OIC_EDITIA_I_REV_1_20_07_2017

17. Procedura operațională verificare administrative și analize cheltuieli P.O.AC.OI_Editia III_Revizia 2_20.09.2018

 

 

Bibliografia recomandata la concursul de promovare pentru Serviciul Programare, Informare și Comunicare din data de  04 iunie 2019

 

1. Axa 1 din Programul Operational Competitivitate

2. Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.

3. O.U.G. nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Ghidul Unic al Solicitantului pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 – Axa Prioritara 1. Cercetare,  Dezvoltare Tehnologică și Inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor.

5. Ordinul nr.3822/11.05.2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat „Finantarea activitatilor de cercetare- dezvoltare si inovare (CDI) si a investitiilor in CDI prin Programul Operational Competitivitate (POC)”.

6. Procedura de comunicare - P.O.C - Ed1.Rev1

7.Procedura operatioanala arhivarea documentelor si asigurarea pistei de audit - P.O.ARH - Ed1.Rev0

8. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

9. Legea nr.7 /2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.

10. Constitutia Romaniei, republicată.

 

 

 

2. Serviciul Juridic și Relații Instituționale – Biroul Avizare și Contencios

           - din consilier juridic I asistent în consilier juridic I principal  - 1 post

 

Bibliografie

1.Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

2.Legea nr.53/2003- Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

3.Legea  nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

4.Hotărârea Guvernului nr. 13/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării şi Inovării, cu modificările și completările ulterioare;

5.Legea nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare;

6.Legea nr.206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi Inovare, cu modificările și completările ulterioare;

7.Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

8.Hotărârea Guvernului nr.561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării

9.O.G. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare;

10.Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare

11.Legea  nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare

12.Constituția României, actualizată și republicată.

 

 

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a)    să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;

b)    să fi obținut cel puțin calificativul ”bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;

c)    să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată, în condițiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Dosarul de participare la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut se va depune în termen de 20 zile de la data afișării prezentului anunț la sediul Ministerului Cercetării și Inovării din str. Mendeleev nr. 21-25, etaj 3, camera 307, între orele 09.00-16.00 (l-j) și 08.00-13.30 vineri, respectiv până la data de   2019 (inclusiv) și va conține următoarele documente:

a)    copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de structura de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;

b)    copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

c)    formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr. 611/2008privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare

 

Înscrierile se fac la sediul ministerului din strada Mendeleev nr. 21-25, etaj 3, camera 307, în termen de 20 zile de la data afișării anunțului.

 

Modificat la: 2019-05-06 10:07:00