MCI organizează concurs în data de 25 octombrie 2019 pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante din cadrul Ministerului Cercetării și Inovării

 

În conformitate cu prevederile art. 618 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativși a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Cercetării și Inovării organizează în ziua de 25 octombrie 2019 la București, strada Mendeleev nr. 21-25 sector 1, concurs de promovare pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante din cadrul Ministerului Cercetării și Inovării, după cum urmează:

 

 

1.    Direcția Politici și Programe CDI

 

           Director – 1 post

 

 

CONDIȚIILE necesare ocupării postului:

a)    să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;

b)    vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 7 ani;

c)    studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

d)    să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

e)    să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Codului administrativ;

 

Funcţionarii publici de conducere pot promova într-o funcţie publică de conducere vacantă de nivel superior, conform prevederilor art. 140 din HG nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

ATRIBUȚII:

1. Asigură conducerea direcţiei (planificare, organizare, coordonare, instruire şi evaluare-control) în vederea atingerii obiectivului principal al acesteia;

2. Coordonează procesul de elaborare a strategiei de implementare a măsurilor din Programul de Guvernare în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării;

3. Coordonează procesul de fundamentare, elaborare, implementare, monitorizare, evaluează şi propune actualizarea strategiei şi a politicilor din domeniul cercetării;

4. Coordonează elaborarea de studii, analize, monitorizări şi evaluări, precum şi alte activităţi similare în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării, pentru elaborarea, monitorizarea şi evaluarea implementării Strategiei Naţionale CDI şi a Planului Naţional CDI;

5. Coordonează definirea şi actualizarea obiectivelor strategice implementate prin Planul Naţional CDI şi prin celelalte instrumente pentru implementarea Strategiei Naţionale CDI, în concordanţă cu priorităţile politicilor economice şi sociale ale Guvernului;

6. Coordonează elaborează Planul Naţional CDI pe perioade multianuale, pe baza evaluării resurselor necesare şi a programelor cuprinse în acesta;

7. Coordonează procesul de armonizare a politicilor proprii domeniului cercetării cu cele din domeniul educaţiei, industriei, comerţului, mediului, sănătăţii, muncii, precum şi din alte domenii;

8. Participă la procesul de elaborare a politicilor privind transferul tehnologic şi susţinerea aplicării rezultatelor, a invenţiilor/inovaţiilor în parteneriat cu mediul economic;

9. Participă la procesul de elaborare a propunerilor de acte normative şi de reglementări în domeniu şi asigură crearea şi dezvoltarea cadrului instituţional aferent;

10. Coordonează procesul de analiză a proiectelor de acte normative care conţin prevederi ce intră în domeniul de competenţă al Direcţiei, iniţiate de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale;

11. Răspunde de aplicarea procedurilor specifice de analiză, de monitorizare şi de evaluare a sistemului cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării;

12. Propune atribuirea conducerii sau, după caz, conduce, propune finanţarea şi monitorizează programele/proiectele de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare;

13. Prognozează, planifică şi programează, după caz, bugetul aferent cercetării-dezvoltării şi inovării, cuprins în bugetul de stat, şi resursele financiare necesare realizării politicilor în domeniul de competenţă al Direcţiei;

14. Propune alocarea, în condiţiile legii, a fondurilor destinate finanţării Planului Naţional CDI, precum şi a celorlalte instrumente pentru implementarea Strategiei Naţionale CDI;

15. Propune aprobarea şi finanţarea programelor-nucleu, conform legii, elaborează Planul sectorial de CD al Ministerului şi avizează Planurile sectoriale de CD ale celorlalte ministere;

16. Coordonează şi propune finanţarea activităţilor de participare a cercetătorilor din România la manifestări interne şi internaţionale cu caracter tehnico-ştiinţific;

17. Propune finanţarea acţiunilor proprii, inclusiv organizarea de conferinţe ştiinţifice, naţionale şi internaţionale, pe baza programelor aprobate de Ministru;

18. Propune finanţarea proiectelor de iniţiere de tip "de sus în jos" (top down) şi de parcurs de tip "de jos în sus" (bottom-up), care să permită atât dezvoltarea de noi tehnologii, cât şi stabilizarea cercetătorilor angajaţi;

19. Asigură cadrul organizatoric, a secretariatelor şi a suportului logistic pentru funcţionarea organismelor consultative CDI, în colaborare cu direcţiile din cadrul MCI;

20. Răspunde de soluţionarea în termen a lucrărilor proprii şi celor repartizate personalului din subordine;

21. Răspunde de păstrarea confidenţialităţii actelor şi acţiunilor de care ia cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor de serviciu;

22. Asigură condiţiile şi răspunde de păstrare a confidenţialităţii actelor şi acţiunilor de care ia cunoştinţă personalul din subordinea sa în exercitarea atribuţiilor de serviciu;

23. Îndeplineşte atribuţiile conform procedurilor în vigoare;

24. Îndeplineşte atribuţiile corespunzătoare propriului domeniu de competenţă prevăzute în ROF al MCI;

25. Îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de Ministru.

 

 

 

BIBLIOGRAFIE:

1. H.G. nr. 13/2017 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Cercetării şi Inovării, cu modificările şi completările ulterioare;

2. OMCI nr. 463/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Cercetării şi Inovării (http://www.research.gov.ro/uploads/minister/rof-mci.pdf);

3. O.G. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare;
(http://www.research.gov.ro/ro/articol/1021/despre-ancs-legislatie)

4. H.G. nr. 929/2014 privind aprobarea Strategiei Naţionale în domeniul CDI pentru perioda 2014-2020;

5. H.G. nr. 583 /2015 privind aprobarea Planului Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2015- 2020; 

6. H.G. nr. 1265/ 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare si a actiunilor cuprinse in Planul naţional de cercetare-dezvoltare si inovare, cu modificările şi completările ulterioare;

7. H.G. nr. 1266/ 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare dezvoltare, cu modificările şi completările ulterioare;

8. H.G. nr. 1023/2015 din 30 decembrie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea, contractarea, finanţarea şi monitorizarea programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 9 din 7 ianuarie 2016;

9. Legea nr. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificarile si completarile ulterioare; 

10. O.U.G nr. 57/2019 din 03 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 05 iulie 2019;

11. Constituția României, actualizată și republicată.

 

 

 

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURS:

 

Dosarul de concurs:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele:

     a) formularul de înscriere;

     b) curriculum vitae, modelul comun european;

     c) copia actului de identitate;

     d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

     e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;

     f) copia carnetului de muncă şi, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

     g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

     h) cazierul administrativ.

 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia documentului prevăzut la alin. (1) lit. c).

 

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul ministerului sau poate fi accesat pe site-ul Ministerului Cercetării şi Inovării - www.research.gov.rola secţiunea dedicată publicităţii concursului.

 

În vederea participării la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante, candidaţii depun dosarul de concursla sediul Ministerului Cercetării și Inovării din municipiul București, strada Mendeleev nr. 21-25, sector 1,etaj 3, camera 307, în perioada 25 septembrie 2019 – 14 octombrie 2019, în zilele de luni - joi în intervalul orar 09.00 - 16.00 și vineri în intervalul orar 09.00 - 12.00.

 

 

 

MODALITATEA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

 

Concursul se desfăşoară în trei etape succesive după cum urmează:

 

a)   selecţia dosarelor de înscriere, pe baza îndeplinirii condiţiilor generale şi specifice de participare la concurs, se va realiza în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, iar rezultatul acesteia se face prin menţionarea sintagmei,,admis” sau ,,respins”, însoţită de motivul respingerii dosarului, după caz;

 

b)   proba scrisă va avea loc în data de 25 octombrie 2019 - ora 11.00;

La această probă vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi ,,admis” la rezultatul final al selecţiei dosarelor;

 

Rezultatul probei ,,scrisă” va fi afişat la sediul şi pe pagina de internet a ministerului, cu precizarea punctajului obţinut şi a sintagmei ,,admis” sau ,,respins”;

 

 c) interviulva avea loc cu respectarea prevederilor art. 56 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 cu modificările și completările ulterioare.

La această probă vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi ,,admis” la rezultatul final de la proba ,,scrisă”;

 

Sunt declaraţi admişi la proba ,,scrisă” şi la proba ,,interviu” candidaţii care au obţinut minimum 70 de puncte, din maximum 100 de puncte.

 

Rezultatele probelor de concurs vor fi afişate la sediul şi pe site-ul Ministerului Cercetării şi Inovării cu precizarea punctajului şi a sintagmei ,,admis” sau ,,respins”, precum şi ora la care se afişează.

 

După afişarea rezultatelor obţinute la proba ,,scrisă” şi ,,interviu”, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în maximum 24 de ore de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

Contestaţiile se depun prin secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, la sediul Ministerului Cercetării şi Inovării etaj 3 camera 307.

 

în situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei ,,scrisă” sau a ,,interviului” comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar şi în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, imediat după soluţionare, va comunica rezultatul final prin afişare la sediul instituţiei.

 

Punctajul final se calculează prin însumarea punctajelor obţinute la proba ,,scrisă” şi ,,interviu”, pentru fiecare candidat.

 

Se consideră ,,admis” la concurs, candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru aceeaşi funcţie publică, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

 

La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător. Candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021.318.30.69.

 

Modificat la: 2019-09-25 14:47:00

Ultimele actualizari