Skip to content

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării organizează concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante de natură contractuală, în afara organigramei, pentru o perioadă determinată, în cadrul Grupului Operativ pentru Implementarea și Monitorizarea Reformelor și Investițiilor privind Transformarea Digitală – Task Force

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării anunță organizarea unui concurs (interviu), în data de 10.04.2023, pentru ocuparea a două posturi vacante și a unui post temporar vacant de natură contractuală, în afara organigramei MCID, pentru o perioadă determinată, în cadrul Grupului Operativ pentru Implementarea și Monitorizarea Reformelor și Investițiilor privind Transformarea Digitală – Task Force, după cum urmează:

 

 

administrator baze de date – 1 post vacantpentru o perioadă determinată, respectiv până la data de 31.08.2026;

inginer de sistem în informatică (specialist interoperabilitate) – 1 post vacant pentru o perioadă determinată, respectiv până la data de 31.08.2026;

specialist în domeniul calității – 1 post temporar vacantpentru o perioadă determinată, respectiv până la data de 19.01.2025.

 

 

Concursul constă în două etape, după cum urmează:

  a) selecția dosarelor de înscriere;

  b) proba de interviu – 10.04.2023, ora 10:00. Proba se va desfășura la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, din str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București.

Participă la proba interviului numai candidații declarați admiși la etapa de selecție a dosarelor.

 

Atribuțiile principale ale celor trei posturi sunt următoarele:

a) elaborarea și punerea în aplicare a componentelor sectoriale ale PNRR al României;

b) monitorizarea punerii în aplicare a reformelor și a investițiilor din cadrul PNRR al României legate de domeniul digital, cu accent pe proiectele-cheie, și propunerea de măsuri imediate de remediere pentru elementele critice, în strânsă colaborare cu celelalte instituții implicate;

c) elaborarea de sisteme de management al performanței proiectelor în corelare cu obiective specifice ale pilonului digital;

d) elaborarea propunerilor de reglementare, a metodologiilor și a procedurilor operaționale în domeniul său de activitate;

e) dezvoltarea instrumentelor pentru punerea în aplicare a politicilor legate de domeniul digital;

f) managementul proiectelor și raportările stadiilor de îndeplinire a obiectivelor stabilite în cadrul măsurilor digitale din Planul național de redresare și reziliență;

g) îndeplinirea oricăror atribuții necesare pentru asigurarea implementării investițiilor și reformelor din Planul național de redresare și reziliență legate de domeniul digital.

 

Condiții generale:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiții specifice, bibliografie și tematică:

 

Administrator baze de date – 1 post – funcție de execuție, studii superioare, program de lucru 8 h/zi la Task Force/MCID

 

Condiții specifice:

·      Studii superioare absolvite cu diplomă de licență;

·      Cunoștințe despre:

– Administrarea bazelor de date relaționale si arhitectura internă de stocare și memorie;

     – Sisteme de operare;

    – Modele de implementare și migrare în cloud: IaaS, PaaS, SaaS.

·      Minim 2 ani experiență de lucru cu baze de date de tipul : MYSQL/ PostgreSQL/ Oracle/ Microsoft SQL Server/ NoSQL etc.;

·      Cunoașterea limbii engleze (citit, scris, vorbit) – nivel mediu;

·      Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul.

 

Bibliografie orientativă:

1. IBM Database Administration – disponibilă la: https://www.ibm.com/docs/es/ssw_ibm_i_72/rzahf/rzahfpdf.pdf

2. Oracle Database Administrator’s Guide – disponibilă la: https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/12.2/admin/database-administrators-guide.pdf

3. MySQL Administrator – disponibilă la: https://downloads.mysql.com/docs/administrator-en.a4.pdf

4. PostgreSQL Administrator – disponibilă la: https://www.oreilly.com/library/view/postgresql-14-administration/9781803248974

5. O.U.G nr. 89/2022 privind înființarea, administrarea și dezvoltarea infrastructurilor și serviciilor informatice de tip cloud utilizate de autoritățile și instituțiile publice, rectificată;

6. Legea nr. 242 din 20 iulie 2022 privind schimbul de date între sisteme informatice și crearea Platformei naționale de interoperabilitate;

7. Planul Național pentru Redresare și Reziliență, Componenta 7 – Transformare digitală – disponibil la: https://mfe.gov.ro/pnrr/.

 

Tematică:

·      Performanța și optimizarea bazelor de date;

·      Dezvoltarea de politici și practici pentru datele folosite;

·      Administrarea și migrarea bazelor de date;

·      Organizarea Platformei de Cloud Guvernamental;

·      Reforme si investiții aferente Componentei 7 – Transformarea digitală din PNRR.

 

Inginer de sistem în informatică (specialist interoperabilitate) – 1 post,  funcție de execuție, studii  superioare, program de lucru 8 h/zi la Task Force/MCID

 

Condiții specifice:

·      Studii superioare absolvite cu diplomă de licență;

·      Cunoștințe despre:

– Sisteme de operare;

     – Mașini virtuale;

     – Rețele de calculatoare (Ethernet, LAN, WAN, TCP/IP);

     – Modele de implementare și migrare în cloud : IaaS, PaaS, SaaS.

·      Cunoștințe despre REST API;

·      Minim 2 ani experiență de lucru cu:

– Sisteme informatice de complexitate medie;

– Rețelistică.

·      Cunoașterea limbii engleze (citit, scris, vorbit) – nivel mediu;

·      Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul.

 

 

Bibliografie orientativă:

1. Cloud Computing Tutorial – disponibil la:

https://www.tutorialspoint.com/cloud_computing/cloud_computing_tutorial.pdf

2. Microsoft Windows Server Administration Essentials – disponibil la:

https://altair.pw/pub/doc/windows/Microsoft%20Windows%20Server%20Administration%20Essentials.pdf;

3. Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture by Zaigham Mahmood, Ricardo Puttini, Thomas Erl;

4. O.U.G. nr. 89/2022 privind înființarea, administrarea și dezvoltarea infrastructurilor și serviciilor informatice de tip cloud utilizate de autoritățile și instituțiile publice, rectificată;

5. Legea nr. 242 din 20 iulie 2022 privind schimbul de date între sisteme informatice și crearea Platformei naționale de interoperabilitate;

6. Planul Național pentru Redresare și Reziliență, Componenta 7 – Transformare digitală – disponibil la: https://mfe.gov.ro/pnrr/.

 

Tematică:

·      Modelarea, analiza si dezvoltarea de sisteme informatice;

·      Arhitecturi de referință de Cloud;

·      Orchestrarea serviciilor în Cloud;

·      Organizarea Platformei de Cloud Guvernamental;

·      Reforme si investiții aferente Componentei 7 – Transformarea digitală din PNRR.

 

 Specialist în domeniul calității – 1 post, studii superioare, program de lucru 8 h/ zi la Task Force/MCID

 

Condiții specifice:

·      Studii superioare absolvite cu diplomă de licență;

·      Cel puțin 5 ani vechime pe studii superioare;

·      Cunoașterea limbii engleze (citit, scris, vorbit) – nivel mediu;

·      Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul.

  

Bibliografie orientativă:

1. Structuri de date si algoritmi:

• Lecture Notes for Data Structures and Algorithms disponibil la:

 https://www.cs.bham.ac.uk/~jxb/DSA/dsa.pdf

Introduction to Algorithms, 3d edition (MIT Press), Thomas H. Cormen;

2. Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture by Zaigham Mahmood, Ricardo Puttini, Thomas Erl;

3. O.U.G. nr. 89/2022 privind înființarea, administrarea și dezvoltarea infrastructurilor și serviciilor informatice de tip cloud utilizate de autoritățile și instituțiile publice, rectificată;

4. Legea nr. 242 din 20 iulie 2022 privind schimbul de date între sisteme informatice și crearea Platformei naționale de interoperabilitate;

5. Planul Național pentru Redresare și Reziliență, Componenta 7 – Transformare digitală – disponibil la: https://mfe.gov.ro/pnrr/.

 

Tematică:

• Structuri de date și algoritmi;

• Modelarea, analiza și dezvoltarea de sisteme informatice;

• Arhitecturi de referință de Cloud;

• Modele de implementare și migrare în Cloud : IaaS, PaaS, SaaS;

• Portabilitate și interoperabilitate datelor în Cloud;

• Cunostinte despre standardele ISO/IEC 27017:2018, Information technology — Security techniques — Code of practice for information security controls based on ISO/IEC 27002 for cloud services.

 

Dosarul de concurs:

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care să conțină următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) copii ale documentelor care să ateste experiența în domeniul de activitate specific postului;

f) minim două recomandări de la locurile de muncă anterioare;

g) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează sau acordul scris al candidatului privind eliberarea de către instituție a cazierului judiciar către MCID; (cazierul judiciar poate fi obținut online prin www.ghiseul.ro sau www.hub.mai.gov.ro). 

h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate sau o declaraţie pe propria răspundere că are starea de sănătate corespunzătoare;

i) o listă a premiilor obținute, a lucrărilor publicate, a rezultatelor deosebite obținute până în prezent, însoțită de copii după documente doveditoare sau de adrese web la care se pot verifica informațiile prezentate. În absența elementelor doveditoare concrete, premiile/publicațiile, etc., nu vor fi luate în considerare;

j) curriculum vitae în format Europass, cu prezentarea explicită a tuturor proiectelor relevante postului pentru care candidează.

 

În cazul în care candidatul a depus, la înscriere, o declarație pe proprie răspundere privind starea de sănătate, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul adeverinței medicale, cel mai târziu până la data desfăşurării probei de interviu.

În cazul în care candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus, la înscriere, o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării probei de interviu.

 

Dosarul de înscriere în format electronic va conține copiile scanate ale tuturor documentelor care alcătuiesc dosarul de concurs, în format .pdf, și se transmit prin formularul disponibil aici. Dosarele transmise în format electronic nu vor depași limita de 6 Mb;

Documentele care alcătuiesc dosarul de înscriere în format electronic, prevăzute la lit. b), lit. c), lit. d) și lit. e) precum și cazierul judiciar și adeverința medicală vor fi prezentate în original la proba interviu.

Dosarul de concurs se va numerota și va fi însoțit de cererea privind înscrierea la concurs.

Cererea de înscriere la concurs şi modelul de declaraţie pe propria răspundere se pun la dispoziţia candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul ministerului sau pot fi accesate pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, www.research.gov.ro, la secţiunea dedicată publicităţii concursului.

 

Dosarele de concurs se transmit în format electronic prin formularul disponibil aici sau se depun fizic, la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, din str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București, în perioada 17.03.2023 – 03.04.2023, de luni până joi între orele 08.00-16.30, vineri între orele 08.00-14.00.

 

Date de contact ale secretariatului comisiei de concurs:

– Daniel Viorel MARINESCU – e-mail daniel.marinescu@research.gov.ro

– Adrian VERDE – e-mail adrian.verde@research.gov.ro

 

Documentele aferente concursului, respectiv anunțul cuprinzând condițiile generale și specifice, calendarul de desfășurare a concursului, bibliografia și tematica se vor publica pe site-ul MCID, www.research.gov.ro, și se vor afișa la sediul ministerului din str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București.

 

Rezultatele selectării dosarelor de concurs se afișează cu mențiunea Admis sau Respins, însoțită de motivul respingerii dosarului, la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, www.research.gov.ro.

 

Criteriile de evaluare ale interviului sunt:

1. Gradul de cunoaștere al domeniului de specialitate tehnică aferent digitalizării sau al cadrului legislativ relativ la gestionarea și implementarea PNRR și, după caz, capacitatea de a găsi soluții inovative la probleme, competență și experiență practică;

2. Capacitatea de analiză și sinteză, motivația candidatului, comportamentul în situațiile de criză, inițiativă și creativitate.

Primul criteriu are o pondere de 70%, iar al doilea o pondere de 30% din punctajul total de 100 de puncte. Se consideră admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim de 70 de puncte.

Comunicarea rezultatelor la proba de interviu se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii „Admis” sau „Respins”, prin afişarea la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, www.research.gov.ro.

 

Calendarul de desfășurare a concursului 

Publicare anunț 

17.03.2023

Perioada de depunere dosare

17.03.2023 – 03.04.2023

Selecția dosarelor de concurs

04.04.2023

Afișarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs

04.04.2023

Depunere contestații selecție dosare

05.04.2023

Soluționare contestații selecție dosare

06.04.2023

Afișare contestații selecție dosare

07.04.2023

Susținere probă interviu

10.04.2023, ora 10 (cu posibilitatea prelungirii până la 11.04.2023, în mod excepțional, în funcție de numărul de candidați selectați pentru proba de interviu)

Afișarea rezultatelor probei interviu

11.04.2023

Depunere  contestații la proba de interviu

12.04.2023

Soluționare contestații

13.04.2023

Afișare rezultate finale

13.04.2023

Din aceeași categorie...

Sari la conținut