Transparență decizională

 

 

Registrul Unic al Transparenţei Intereselor (RUTI):       www.ruti.gov.ro

 

 

 

Proiecte de acte normative inițiate - dezbatere publică:

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Cercetării Inovării și Digitalizăƒrii (MCID) supune dezbaterii publice proiectele de acte normative iniţiate.

 

Persoanele interesate pot trimite, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare asupra proiectelor de acte normative, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului, la adresa de email office@research.gov.ro, fax +4021 312.66.17, sau depunere la sediul Ministerului Cercetării Inovării și Digitalizăƒrii (MCID) din str. Mendeleev, nr. 21-25, cod 010362, Bucuresti.

 

 

Data publicarii Propunere act normativ Contact
17.11.2021

PHG şi Notă de fundamentare privind aprobarea Strategiei Naționale pentru Cercetare, Inovare și Specializare Inteligenta 2021 – 2027.  Anexa1 - Document Cadru privind Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2021-2027

Propunerile/observațiile cu privire la proiectul de HG, inclusiv Anexa 1, se transmit în termen de 10 zile de la data postării pe site, în formatul pus la dispozitie, accesând info-research.ro

Termenul de transmitere a propunerilor/observațiilor cu privire la proiectul de HG și Anexa 1 la acesta, se prelungește până la data de 03 decembrie 2021

Anca PANZARU

Email:anca.panzaru@research.gov.ro

15.11.2021 PHG şi Notă de fundamentare pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP)" Email: office@research.gov.ro
12.11.2021 Proiect de Lege pentru aderarea la „Convenția cu privire la înregistrarea obiectelor lansate în spațiul extraatmosferic”, deschisă pentru semnare la New York la 14 ianuarie 1975 și intrată în vigoare la 15 septembrie 1976

Letiția PAVELESCU

Email:letitia.pavelescu@research.gov.ro

12.11.2021 PHG şi Notă de fundamentare privind desemnarea, organizarea si operationalizarea Autoritatii Competente pentru Serviciul Public Reglementat, în România

Letiția PAVELESCU

Email:letitia.pavelescu@research.gov.ro

08.11.2021 PHG şi Notă de fundamentare privind a doua plată parțială a contribuției financiare restante a României pentru anul 2019 la programele opționale ale Agenției Spațiale Europene (ESA)

Letiția PAVELESCU

Email:letitia.pavelescu@research.gov.ro

01.11.2021 PHG şi Notă de fundamentare privind trecerea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Cercetarii, Inovării și Digitalizării în administrarea Autorității pentru Digitalizarea României Email: office@research.gov.ro
29.10.2021 PHG şi Notă de fundamentare privind compensarea costului net aferent furnizării serviciilor poștale din sfera serviciului universal în anii 2017, 2018, 2019

Lucian VERESCIAGHIN

Email:lucian.veresciaghin@research.gov.ro

28.10.2021 PHG şi Notă de fundamentare privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.583/2015 pentru aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), cu modificările și completările ulterioare

Lucian VERESCIAGHIN

Email:lucian.veresciaghin@research.gov.ro

21.10.2021 PHG şi Notă de fundamentare privind oprirea definitivă, în vederea dezafectării, a instalației Ciclotron U-120-1 din cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" - IFIN-HH și trecerea sa din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării

Daniela IACOB

Email:daniela.iacob@research.gov.ro

01.10.2021 PHG şi Notă de fundamentare privind plata contribuției financiare restante pentru anul 2018 și plata parțială a primei tranșe a facturii pentru anul 2019 a României la programele operaționale ale Agenției Spațiale Europene (ESA)

Letiția PAVELESCU

Email:letitia.pavelescu@research.gov.ro

23.08.2021 PHG şi Notă de fundamentare privind aprobarea Strategiei de Securitate Cibernetică a României și a Planului de Acțiune 2021-2026 - Anexa1, Anexa2 Email: office@research.gov.ro
02.08.2021 PHG şi Notă de fundamentare privind scoaterea bunului cu nr. MF 26944 din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și din administrarea  Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”- IFIN-HH București, ca urmare a finalizării dezafectării reactorului nuclear VVR-S

Daniela IACOB

Email:daniela.iacob@research.gov.ro

28.07.2021 PHG şi Notă de fundamentare pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1196/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică - INOE 2000 Bucureşti

Daniela IACOB

Email:daniela.iacob@research.gov.ro

08.07.2021 PHG şi Notă de fundamentare privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Mihaela GUDA

Email:mihaela.guda@research.gov.ro

08.07.2021 PHG şi Notă de fundamentare pentru aprobarea reorganizării Institutului de Cercetări Biologice Cluj-Napoca ca filială cu personalitate juridică în structura Institutului de Biologie al Academiei Române şi actualizarea caracteristicilor tehnice (codul de clasificaţie, datele de identificare precum şi a valorii de inventar) ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului de Cercetări Biologice Cluj-Napoca. Anexa

Mihaela GUDA

Email:mihaela.guda@research.gov.ro

05.07.2021 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 307 din 21 noiembrie 2013 pentru ratificarea Convenţiei cu privire la construirea şi exploatarea unui Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010

Anca GHINESCU

Email: anca.ghinescu@research.gov.ro

01.07.2021

Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice

Email: office@research.gov.ro
01.07.2021 POU şi Notă de fundamentare privindratificarea Acordului între Guvernul României și Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor privind găzduirea, organizarea și finanțarea Conferinței Plenipotențiarilor a Uniunii Internaționala a Telecomunicațiilor

Viorel VULTURESCU

Email: viorel.vulturescu@research.gov.ro

11.06.2021 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de modificare a Acordului încheiat între România și Agenția Spațială Europeană (ESA) cu privire la aderarea României la Convenția pentru înființarea unei Agenții Spațiale Europene și a termenilor și condițiilor aferente semnat la București la 20 ianuarie 2011, semnat la Paris la 14 mai 2019 Email: office@research.gov.ro
04.06.2021

PHG şi Notă de fundamentare privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Naționale Poșta Română S.A., care funcționează sub autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării

Email: office@research.gov.ro
04.06.2021 PHG şi Notă de fundamentare privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A., care funcționează sub autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării Email: office@research.gov.ro
26.04.2021 POU şi Notă de fundamentare privind modificarea și completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte.

Viorel VULTURESCU

Email:viorel.vulturescu@research.gov.ro

23.02.2021 În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publicăƒ, republicatăƒ, Ministerul Cercetării Inovării și Digitalizăƒrii (MCID) supune transparenței proiectul de Hotărâre de Guvern și Nota de Fundamentare privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării Inovării și Digitalizării.

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile lucrăƒtoare de la data publicăƒrii pe siteul Ministerului Cercetăƒrii Inovării și Digitalizării, la office@research.gov.ro.

Email: office@research.gov.ro

31.07.2019 PHG şi Notă de fundamentare pentru aprobarea listei categoriilor de informaţii secrete de stat, elaborate sau deținute de Ministerul Cercetării și Inovării

Daniel IONESCU

Email:daniel.ionescu@research.gov.ro

 12.06.2019 PHG şi Notă de fundamentare privind modificarea în mod corespunzător a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Daniela IACOB

Email:daniela.iacob@research.gov.ro

07.05.2019

PHG şi Notă de fundamentare privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea în vederea acreditării institutelor naționale de cercetare-dezvoltare

Daniela IACOB

Email:daniela.iacob@research.gov.ro

23.04.2019 PHG şi Notă de fundamentare privind modificarea în mod corespunzător a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Narcisa TĂNASE

Email:narcisa.tanase@research.gov.ro

22.03.2019 PHG şi Notă de fundamentare privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile aflate în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş", instituție aflată în coordonarea Ministerului Cercetării și Inovării

Narcisa TĂNASE

Email:narcisa.tanase@research.gov.ro

07.03.2019 PHG şi Notă de fundamentare privind trecerea unor imobile aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Educației Naționale în administrarea Ministerului Cercetării și Inovării – Institutul Național de Cercetare–Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei și Teledetecției – I.G.R. București în vederea reîntregirii unui imobil, precum și transmiterea unei părți din imobilul reîntregit în folosință cu titlu gratuit Ministerului Educației Naționale

Narcisa TĂNASE

Email:narcisa.tanase@research.gov.ro

28.02.2019

PHG şi Notă de fundamentare privind instalațiile și obiectivele speciale de interes național și aprobarea Listei instalațiilor și obiectivelor speciale de interes național finanțate din fondurile Ministerului Cercetării și Inovării

Daniela IACOB

Email:daniela.iacob@research.gov.ro

15.02.2019 PHG şi Notă de fundamentare privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.637/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare

Daniela IACOB

Email:daniela.iacob@research.gov.ro

27.11.2018 PHG şi Notă de fundamentare privind aprobarea Listei instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional finanţate din fondurile Ministerului Cercetării şi Inovării

Daniela IACOB

Email:daniela.iacob@research.gov.ro

24.07.2018 Ordonanță şi Notă de fundamentare privind activitatea de cercetare-dezvoltare și inovare și pentru modificarea unor acte normative

Daniel IONESCU

Email:daniel.ionescu@research.gov.ro

10.05.2018 PHG şi Notă de fundamentare privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 403 din 31 mai 2017 privind aprobarea Programului de granturi pentru cercetare-dezvoltare şi inovare "Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I" publicată în Monitorul Oficial nr. 441 din 14 iunie 2017

Simona MĂLUREANU

Email:simona.malureanu@research.gov.ro

30.03.2018 PHG şi Notă de fundamentare pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 13 din 2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării și Inovării (Anexa1)

Daniel IONESCU

Email:daniel.ionescu@research.gov.ro

28.02.2018 PHG şi Notă de fundamentare pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 653/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP)"

Geanina CANDREA

Email:geanina.candrea@research.gov.ro

20.12.2017 PHG şi Notă de fundamentare pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1318/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie – IMT Bucureşti şi actualizarea datelor de patrimoniu (Anexa1, Anexa2)

Camelia MARINESCU

Email:camelia.marinescu@research.gov.ro

20.12.2017 PHG şi Notă de fundamentare pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1316/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină - GEOECOMAR Bucureşti şi pentru modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (Anexa1, Anexa2)

Daniela IACOB

Email:daniela.iacob@research.gov.ro

14.12.2017 PHG şi Notă de fundamentare pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1461/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă - INSEMEX Petroşani (Anexa1, Anexa2)

Daniela IACOB

Email:daniela.iacob@research.gov.ro

13.12.2017 Ordonanță de urgență  și Notă de fundamentare privind prorogarea unor termene

Ruxandra POPESCU

Email:ruxandra.popescu@research.gov.ro

06.11.2017 PHG şi Notă de fundamentare privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1282/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE - CA Bucureşti şi actualizarea datelor de patrimoniu (Anexa3, Anexa4, Anexa5, Anexa6)

Narcisa TĂNASE

Email:narcisa.tanase@research.gov.ro

05.12.2017 PHG şi Notă de fundamentare pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III)

Simona MĂLUREANU

Email:simona.malureanu@research.gov.ro

05.12.2017 PHG şi Notă de fundamentare pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 546/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA Bucureşti şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (ROF IBA)

Daniela IACOB

Email:daniela.iacob@research.gov.ro

06.11.2017 PHG şi Notă de fundamentare pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 81/1999 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare și Încercări pentru Electrotehnică – ICMET Craiova şi actualizarea datelor de patrimoniu(Anexa04.b, Anexa04.c)

Narcisa TĂNASE

Email:narcisa.tanase@research.gov.ro

03.11.2017 PHG şi Notă de fundamentare privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.637/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare

Narcisa TĂNASE

Email:narcisa.tanase@research.gov.ro

02.11.2017 PHG şi Notă de fundamentare pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 984/1999 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş" şi actualizarea datelor de patrimoniu (Anexa1, Anexa2)

Narcisa TĂNASE

Email:narcisa.tanase@research.gov.ro

02.11.2017 PHG şi Notă de fundamentare pentru aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare

Mihaela GUDA

Email:mihaela.guda@research.gov.ro

07.08.2017 PHG şi Notă de fundamentare privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor Bucureşti ca institut naţional de cercetare-dezvoltare, precum şi pentru actualizarea datelor de patrimoniu (Anexa1, Anexa2, Anexa2a, Anexa2b, Anexa3, Anexa4, Anexa5, Anexa6)

Narcisa TĂNASE

Email:narcisa.tanase@research.gov.ro

07.08.2017

PHG şi Notă de fundamentare privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1314/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică - ICCF Bucureşti şi actualizarea datelor de patrimoniu (Anexa1, Anexa2)

Mihaela GUDA

Email:mihaela.guda@research.gov.ro

07.08.2017 PHG şi Notă de fundamentare privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1122/2004 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - INCDT Bucureşti, precum şi actualizarea datelor de patrimoniu (Anexa1, Anexa2)

Mihaela GUDA

Email:mihaela.guda@research.gov.ro

03.08.2017 PHG si Notă de fundamentare pentru modificarea Hotărârii Guvernului României Nr.327 din 20 martie 2003, privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare

Ruxandra POPESCU

Email:ruxandra.popescu@research.gov.ro

22.05.2017 PHG şi Notă de fundamentare pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fondurile publice

Lucia MOISE

Email:lucia.moise@research.gov.ro

19.05.2017 Lege şi Expunere de motive pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307 din 21 noiembrie 2013 pentru ratificarea Convenţiei cu privire la construirea şi exploatarea unui Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010

Anca GHINESCU

Email:anca.ghinescu@research.gov.ro

24.04.2017 PHG şi  Notă de fundamentare pentru modificarea şi înlocuirea anexei la HG nr.327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare, cu modificările şi completările ulterioare.

Ruxandra POPESCU

Email:ruxandra.popescu@research.gov.ro

04.04.2017 PHG şi Notă de fundamentare privind trecerea unor imobile aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Educației Naționale în administrarea Ministerului Cercetării și Inovării – Institutul Național de Cercetare–Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei și Teledetecției – I.G.R. București

George BALA

Email:george.bala@research.gov.ro

20.03.2017 PHG şi Notă de fundamentare privind aprobarea Programului  de granturi pentru cercetare-dezvoltare și inovare ”GRANTUL PENTRU TINERI CERCETĂTORI REGELE CAROL I”

Rolanda PREDESCU

Email:rolanda.predescu@research.gov.ro

15.03.2017 LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307 din 21 noiembrie 2013 pentru ratificarea Convenţiei cu privire la construirea şi exploatarea unui Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010

Anca GHINESCU

Email:anca.ghinescu@research.gov.ro

31.01.2017

PHG şi Notă de fundamentare pentru modificarea şi completarea HG 929/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020

Viorel VULTURESCU

Email:viorel.vulturescu@ancs.ro

09.01.2017 PHG şi Notă de fundamentare privind privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării și Inovării

Constantin RÂNEA

Email:constantin.ranea@ancs.ro

12.04.2016

PHG şi Notă de fundamentare privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare

Laura MARIN

Email:laura.marin@ancs.ro

15.03.2016 L E G E de modificare si completare a Legii 307_2013 privind ratificarea Conventiei FAIR

Anca GHINESCU

Email:anca.ghinescu@ancs.ro

08.01.2016

PHG privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea în vederea certificării a unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare

Anexa1-Raport de autoevaluare, Anexa2-Plan de dezvoltare,
Anexa3-Raport de evaluare

Constantin ENACHIOIU

Email:constantin.enachioiu@ancs.ro

07.01.2016 HG privind organizarea și funcționarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

Dana GHEORGHE

Email:dana.gheorghe@ancs.ro

28.09.2015

Norme metodologice pentru evaluarea in vederea certificarii

(Anexa1, Anexa2, Anexa3, Anexe1-1--1-8)

Constantin ENACHIOIU

Email:constantin.enachioiu@ancs.ro

15.09.2015 Norme Metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare

Antoaneta POPESCU

Email:antoaneta.popescu@ancs.ro

24.08.2015 OUG si Nota de fundamentare pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică

Constantin ENACHIOIU

Email:constantin.enachioiu@ancs.ro

19.08.2015 OUG si Nota de fundamentare pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică

Constantin ENACHIOIU

Email:constantin.enachioiu@ancs.ro

09.07.2015

Proiect de Lege pentru ratificarea Conventiei si Protocolului CERN

(Proiect Lege CERN.doc, CERN Convention as amended in 1971-RO.doc, CERN PROT-FIN-SIGNE-E-RO.doc)

Madalina BORCEANU

Email: madalina.borceanu@ancs.ro

22.06.2015 PHG si Nota de fundamentare privind organizarea și funcționarea Institutului Naţional de Cercetare "Cantacuzino"

Daniela IACOB

Email:daniela.iacob@ancs.ro

19.06.2015 OUG si Nota de fundamentare privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării  în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei

Constantin ENACHIOIU

Email:constantin.enachioiu@ancs.ro

26.01.2015 PHG pentru modificarea HG nr. 475/2007 privind aprobarea Planului Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare II, pentru perioada 2007 - 30 iunie 2014

Rolanda PREDESCU

Email:rolanda.predescu@ancs.ro

03.11.2014 PHG si Nota de fundamentare pentru aprobarea Planului Național de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2014-2020 - (Planul Național CDI III)

Rolanda PREDESCU

Email:rolanda.predescu@ancs.ro

22.09.2014 HG nr. 518/2014 pentru modificarea HG nr. 475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II pentru perioada 2007 - 30 iunie 2014

Rolanda PREDESCU

Email:rolanda.predescu@ancs.ro


Modificat la: 2021-02-23 16:14:00
e-Cerere 544
e-Petiție