Hătărârea Guvernului nr. 1310 din 25 noiembrie 1996

În temeiul Ordonanței Guvernului nr. 25/1995, aprobată și modificată prin Legea nr. 51/1996,
Guvernul României hotărăște:
Art. 1
Se înființează Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației - INFLPR București, persoană juridică română aflată în coordonarea Ministerului Cercetării și Tehnologiei, care funcționează după modelul regiilor autonome, conform Legii nr. 51/1996, prin reorganizarea Institutului de Fizică și Tehnologia Aparatelor cu Radiații - I.F.T.A.R., care fuzionează cu Institutul de Științe Spațiale - I.S.S., unitate fără personalitate juridică, rezultată în urma reorganizării Institutului de Gravitație și Științe Spațiale - I.G.S.S., unități care se desființează.
Art. 2
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației - INFLPR București are sediul în municipiul București, str. Atomiștilor nr. 1, sectorul 5.
Art. 3
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației - INFLPR București are ca obiect principal de activitate efectuarea de cercetări fundamentale și aplicative, dezvoltare tehnologică în domeniile: fizica laserilor, electronica cuantică a solidului, fizica plasmei, fizica fasciculelor de electroni, precum și fizica spațiului cosmic (magnetometrie și plasmă cosmică, radiații cosmice, astrofizică și gravitație, teledetecție și tehnologii spațiale).
Art. 4
Structura organizatorică a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației - INFLPR București este prevăzută în anexa nr. 1.
Art. 5
Patrimoniul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației - INFLPR București, stabilit pe baza bilanțurilor contabile, încheiate la data de 30 iunie 1996 ale institutelor care fuzionează, este de 2.210.479 mii lei, din care: imobilizări corporale și necorporale 1.292.909 mii lei și active circulante 917.570 mii lei, și se preia pe bază de protocol de predare-preluare de la Institutul de Fizică și Tehnologia Aparatelor cu Radiații - I.F.T.A.R. și de la Institutul de Gravitație și Științe Spațiale - I.G.S.S., reorganizat.
Art. 6
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației - INFLPR București își desfășoară activitatea în conformitate cu reglementările legale în vigoare, precum și cu regulamentul de organizare și funcționare prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 7
Personalul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației - INFLPR București se preia prin transfer de la Institutul de Fizică și Tehnologia Aparatelor cu Radiații și de la Institutul de Gravitație și Științe Spațiale și își păstrează salariile avute la data transferului, până la negocierea noului contract colectiv de muncă.
Art. 8
Ministerul Cercetării și Tehnologiei, în calitate de minister coordonator, va cuprinde în bugetul său de venituri și cheltuieli fondurile necesare Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației - INFLPR București pentru realizarea unor investiții, dotări, aparatură, echipamente, instalații, precum și, potrivit art. 13 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 51/1996, pentru întreținerea, exploatarea și funcționarea instalațiilor nucleare de interes național pe care acesta le administrează:
- acceleratori de electroni (betatron, accelerator liniar, microton);
- instalații de plasme dense magnetizate.
Art. 9
Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VĂCĂROIU

Contrasemnează:

Ministrul cercetării și tehnologiei,

Doru Dumitru Palade

Ministru de stat, ministrul finanțelor,

Florin Georgescu

ANEXA Nr. 1:
INSTITUTUL NAÞIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
FIZICA LASERILOR, PLASMEI ȘI RADIAÞIEI - INFLPR BUCUREȘTI
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
ANEXA Nr. 2: REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCÞIONARE a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației - INFLPR București
CAPITOLUL I: Dispoziții generale
Art. 1
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației - INFLPR București, denumit în continuare institut, este persoană juridică română aflată în coordonarea Ministerului Cercetării și Tehnologiei, care funcționează după modelul regiilor autonome conform Legii nr. 51/1996 și își desfășoară activitatea pe baza prevederilor legale în vigoare și a prezentului regulament.
Art. 2
(1) Institutul are structura organizatorică cuprinsă în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.310 din 25 noiembrie 1996.
(2) Institutul are, în cadrul structurii sale, o filială fără personalitate juridică. Aceasta este Institutul de Științe Spațiale - I.S.S. București, str. Atomiștilor nr. 1, sectorul 5.
(3) Institutul poate înființa, în cadrul structurii sale, subunități fără personalitate juridică necesare realizării obiectului său de activitate. Modalitatea de constituire a acestora și relațiile lor în cadrul institutului și cu terții sunt reglementate prin prezentul regulament de organizare și funcționare.
CAPITOLUL II: Scopul și obiectul de activitate
Art. 3
Institutul este înființat în scopul desfășurării activității de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică în următoarele domenii ale fizicii: fizica laserilor, electronica cuantică a solidului, fizica plasmei, fizica acceleratorilor de electroni, precum și fizica spațiului cosmic (magnetometrie și plasmă cosmică, radiații cosmice, astrofizică și gravitație, teledetecție și tehnologii spațiale). Activitatea de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică se realizează prin participarea la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniilor și la realizarea cu prioritate a obiectivelor științifice și tehnologice ale Programului național de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică "Orizont 2000".
Art. 4
Obiectul de activitate al institutului cuprinde:
- A. Activități de cercetare-dezvoltare:
- a) În cadrul Programului național de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică:
- cercetare fundamentală de bază și orientată, realizată în scopul creșterii nivelului cunoștințelor în următoarele domenii ale fizicii: fizica laserilor, electronica cuantică a solidului, fizica plasmei, fizica acceleratorilor de electroni, precum și fizica spațiului cosmic (magnetometrie și plasmă cosmică, radiații cosmice, astrofizică și gravitație, teledetecție și tehnologii spațiale);
- cercetare aplicativă de tip precompetitiv pentru realizarea de studii și de cercetări aplicative ce vizează:
• cercetarea și elaborarea de tehnologii neconvenționale cu fascicule laser, cu plasmă și cu acceleratori de electroni;
• cercetarea, proiectarea și realizarea de instalații și de echipamente generatoare de radiații laser, plasmă și fascicule de electroni accelerați;
• cercetarea, proiectarea și realizarea de dispozitive, componente și de aparatură specifică de măsură și control pentru instalațiile și echipamentele cu laseri, plasmă și acceleratori de electroni;
• cercetarea, proiectarea și realizarea de echipamente complexe cu laseri, plasmă, fascicule de electroni pentru aplicații la prelucrarea materialelor, tratamentul suprafețelor, control nedistructiv, metrologie, procesări plasmă, chimice sau fotochimice, iradieri tehnologice în următoarele domenii: industrie, comunicații, medicină, protecția mediului, agricultură, învățământ etc.;
• promovarea activităților de valorificare a cercetării prin transferul tehnologic al rezultatelor cercetării agenților economici cu capital de stat sau particular;
• elaborarea de strategii, programe și studii de diagnoză privind dezvoltarea domeniilor specifice institutului;
• standardizarea în domeniul laserilor;
• cercetarea, proiectarea și construcția aparaturii pentru experimente spațiale.
- b) În afara Programului național de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică:
- cercetare aplicativă și/sau dezvoltare tehnologică pentru soluționarea unor probleme concrete din domeniul de activitate și din domenii conexe.
- B. Activități conexe activității de cercetare-dezvoltare:
- asistența tehnică, transferul de tehnologii, elaborarea de studii de specialitate și consultanță, atestarea metrologică și eliberarea de certificate de calitate pentru beneficiari din țară și din străinătate;
- efectuarea de teste, probe și măsurători în vederea autorizării tehnice și omologării aparaturii, instalațiilor, sistemelor și serviciilor din domeniile fizicii: fizica laserilor, electronica cuantică a solidului, fizica plasmei, fizica acceleratorilor de electroni, fizica spațiului cosmic, precum și în domenii conexe;
- cercetarea-dezvoltarea pentru soluționarea unor probleme ale agenților economici;
- inițierea și elaborarea proiectelor de acte normative în domeniu;
- expertizarea, analizarea și servicii specifice domeniului laserilor, plasmei, fasciculelor de electroni;
- elaborarea programelor și strategiilor de cercetare-dezvoltare;
- activități de investiții în domeniul de activitate;
- activități de import, export de instalații, aparate, materiale, documentații, reviste și de cărți pentru necesități proprii sau la cerere;
- activități de documentare, editare și tipărire de materiale de specialitate, reviste, preprinturi, cărți, materiale publicitare;
- activități de pregătire a personalului propriu și a agenților economici în lucrul cu laseri și pentru preluarea unor echipamente și tehnologii cu laseri, plasmă, fascicule de electroni;
- activități didactice în învățământul superior;
- practica studenților și asigurarea coordonării lucrărilor de absolvire a facultății;
- conducerea și atribuirea de doctorate în conformitate cu legislația în vigoare;
- măsurarea, încercarea și certificarea calității în domeniul laserilor și al echipamentului cu laseri;
- certificarea metrologică a laserilor și echipamentelor cu laseri;
- pregătirea prin școlarizare a personalului din țară, expus la risc laser;
- stabilirea metodologiei de protecție la radiația laser și a proiectelor de norme de aplicare a acesteia;
- evidența și controlul unităților cu risc laser în țară;
- avizarea funcționării unităților laser;
- expertizarea, analizarea și servicii specifice în domeniul laserilor și echipamentelor cu laseri;
- marketing în domeniul laserilor, plasma, acceleratori și domenii conexe;
- elaborarea procedurilor, normelor de calitate și de control pentru activități economice, în acord cu cele practicate pe plan internațional;
- elaborarea și aplicarea programelor de asigurare a calității;
- efectuarea transportului tehnologic și de salariați cu mijloace auto proprii.
- C. Formare și specializare de cercetători în domeniul propriu de activitate:
- desfășurarea unor activități de specializare și perfecționare în vederea formării unor specialiști în domeniile specifice institutului, prin participarea la elaborarea de lucrări teoretice și experimentale, lucrări de diplomă, doctorantură, cursuri și școli naționale și internaționale;
- formarea de cadre de cercetare și tehnicieni de înaltă calificare, necesare activităților specifice institutului;
- organizarea de manifestări științifice naționale și internaționale specifice institutului;
- integrarea europeană în domeniile specifice prin realizarea de proiecte comune de cercetare în cadrul unor contracte europene PECO, INCO COPERNICUS, EUREKA, AIEA, CERN, ESA, NASA și altele, precum și în cadrul unor acorduri interguvernamentale și bilaterale.
- D. Execuția de unicate și serii mici ale aparaturii, echipamentelor, instalațiilor și dispozitivelor în următoarele domenii ale fizici: fizica laserilor, electronica cuantică a solidului, fizica plasmei, fizica acceleratorilor de electroni, precum și fizica spațiului cosmic.
În cadrul programului său de activitate, institutul poate colabora și la realizarea unor activități de cercetare-dezvoltare privind apărarea națională.
CAPITOLUL III: Patrimoniul
Art. 5
Conform bilanțurilor contabile la data de 30 iunie 1996 ale institutelor care fuzionează, institutul are un patrimoniu în valoare de 2.210.479 mii lei, din care: imobilizări corporale și necorporale 1.292.909 mii lei și active circulante 917.570 mii lei.
Din acesta, patrimoniul Institutului de Științe Spațiale - I.S.S. București este în valoare de 211.889 mii lei, din care imobilizări corporale și necorporale 56.118 mii lei și active circulante 155.771 mii lei.
Art. 6
(1) Institutul administrează, cu diligența unui bun proprietar, bunuri proprietate publică (terenuri, căi de circulație și de acces, clădiri, instalații de interes național, rețele de apă, rețele de transport și de distribuție utilități, rețele de comunicație pentru mesaje și date, spații verzi, mijloace auto și altele), precum și alte bunuri dobândite în condițiile legii.
(2) Prin specificul activităților sale și al instalațiilor nucleare de interes național pe care le administrează în Platforma Măgurele (acceleratori de electroni, betatron, accelerator liniar, microton, instalații de plasme dense magnetizate), institutul este obiectiv nuclear, caracter care îi conferă dreptul, potrivit reglementărilor legale privind desfășurarea activităților nucleare, de a cuprinde în patrimoniul său toate terenurile, infrastructura și căile de acces necesare asigurării funcționării sale în conformitate cu prevederile naționale și internaționale referitoare la radioprotecție, securitate nucleară, protecție sanitară, protecție fizică și protecție a mediului înconjurător.
(3) Bunurile proprietate publică, precum și cele dobândite se află în administrarea institutului și se evidențiază în mod distinct în patrimoniul acestuia.
(4) Rezultatele cercetărilor concretizate în active corporale și necorporale, efectuate și finalizate din fonduri publice sau din alte fonduri, sunt bunuri dobândite, dacă prin contract nu se prevede altfel, și se înregistrează în evidența contabilă a institutului.
(5) În exercitarea drepturilor sale, institutul posedă și folosește bunurile aflate în patrimoniul său și, după caz, dispune de acestea în condițiile legii, în scopul realizării obiectului său de activitate, beneficiind de rezultatele utilizării acestora.
(6) Concesionarea sau închirierea unor subunități, servicii sau activități se poate face numai în scopul stimulării transferului rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare, în condițiile prevederilor legale corespunzătoare și cu aprobarea Ministerului Cercetării și Tehnologiei.
(7) Patrimoniul institutului poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare.
(8) Institutul preia în patrimoniul său lucrările de investiții proprii aflate în curs de execuție pe teritoriul său și la care a fost beneficiar Institutul de Fizică și Tehnologia Aparatelor cu Radiații.
CAPITOLUL IV: Structura organizatorică și funcțională
Art. 7
(1) Institutul poate avea în structură subunități, secții, laboratoare și alte structuri organizatorice necesare realizării obiectului său de activitate.
(2) În funcție de specificul activității, se pot organiza colective specializate și/sau colective interdisciplinare etc.
Art. 8
Directorul general stabilește relațiile dintre subunitățile aflate în structura institutului, precum și relațiile acestora cu terții și le poate acorda conducătorilor acestor subunități împuterniciri de reprezentare în numele institutului, cu avizul consiliului de administrație. Pentru domeniile proprii de activitate, Institutul de Științe Spațiale are împuterniciri de reprezentare internă și externă.
Art. 9
Conducătorii subunităților din structura institutului răspund în fața consiliului de administrație și a directorului general pentru îndeplinirea tuturor atribuțiilor, responsabilităților și competențelor încredințate de către aceștia.
CAPITOLUL V: Organele de conducere
Art. 10
(1) Conducerea institutului este asigurată de către:
- consiliul de administrație;
- comitetul de direcție;
- directorul general.
(2) Orientarea și coordonarea activității tehnico-științifice din institut sunt asigurate de către consiliul științific.
Art. 11
Consiliul de administrație este format din 7 membri, numiți pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit.
Structura consiliului de administrație este alcătuită din:
- 1 președinte;
- 1 vicepreședinte;
- 5 membri.
Art. 12
(1) Din consiliul de administrație fac parte, în mod obligatoriu:
- directorul general al institutului - președinte;
- un reprezentant al Ministerului Cercetării și Tehnologiei;
- un reprezentant al Ministerului Finanțelor;
- un reprezentant al Ministerului Muncii și Protecției Sociale;
- directorul Institutului de Științe Spațiale;
- președintele consiliului științific.
(2) Consiliul de administrație își desemnează vicepreședintele.
(3) Numirea membrilor consiliului de administrație se face prin ordin al ministrului cercetării și tehnologiei.
(4) Revocarea membrilor consiliului de administrație pentru abateri grave sau pentru lipsă de activitate în executarea mandatului se face de către același organ care a făcut numirea.
Art. 13
Membrii consiliului de administrație sunt cetățeni români, care nu au atins vârsta de pensionare, și:
a) își păstrează calitatea de angajați la instituția sau la unitatea de la care provin și toate drepturile și obligațiile ce derivă din această calitate;
b) sunt plătiți pentru activitatea desfășurată în această calitate cu o indemnizație lunară stabilită de către consiliul de administrație;
c) nu pot face parte din mai mult de două consilii de administrație și nu pot participa, în aceeași calitate, la societățile comerciale cu care institutul are relații contractuale sau interese contrare;
d) sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administrație cei care, personal ori soțul, soția, copiii sau rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt, în același timp, patroni sau asociați la societăți comerciale cu capital privat cu același profil sau cu care institutul se află în relații comerciale directe.
Art. 14
Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza regulamentului propriu de funcționare și cu respectarea legislației în vigoare. El hotărăște în problemele privind activitatea institutului, cu excepția celor care, potrivit legii, sunt în competența altor organe.
Art. 15
(1) Consiliul de administrație se întrunește o dată pe lună și ori de câte ori interesele institutului o cer, convocarea acestuia făcându-se de către președinte sau la solicitarea a cel puțin o treime din numărul membrilor consiliului de administrație.
(2) Dezbaterile consiliului de administrație sunt conduse de președintele consiliului, iar în lipsa acestuia, de către vicepreședinte.
Art. 16
(1) Consiliul de administrație își poate desfășura activitatea în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi. Dacă nu este îndeplinită această condiție, ședința consiliului de administrație se poate reprograma într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeași ordine de zi.
(2) Hotărârile consiliului de administrație se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenți, dar nu mai puțin de jumătate plus unul din numărul total al membrilor.
Art. 17
La ședințele consiliului de administrație este invitat și reprezentantul sindicatului.
Art. 18
Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administrație poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi compensată material, conform prevederilor legale.
Art. 19
(1) Membrii consiliului de administrație sunt răspunzători, în condițiile legii, pentru îndeplinirea atribuțiilor și obligațiilor ce le revin. În astfel de situații ei pot fi revocați prin ordin al organului care a făcut numirea.
(2) Membrii consiliului de administrație care s-au împotrivit luării unei decizii care s-a dovedit păgubitoare pentru institut nu răspund, dacă au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de ședințe al consiliului de administrație și au anunțat în scris, despre aceasta, organul coordonator.
(3) Membrii consiliului de administrație care s-au împotrivit luării unei decizii care s-a dovedit păgubitoare pentru institut nu răspund, dacă au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de ședințe al consiliului de administrație și au anunțat în scris, despre aceasta, organul coordonator.
(4) Membrii consiliului de administrație care nu au respectat prevederile art. 13 lit. c) vor răspunde pentru daunele cauzate din aceasta, pentru institut.
Art. 20
Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:
a) aprobă modificarea structurii organizatorice și funcționale a institutului, înființarea, desființarea și comasarea de subunități din structura institutului;
b) aprobă, la propunerea consiliului științific, strategia și programele concrete de dezvoltare a institutului, de introducere a unor tehnologii de vârf și de modernizare a celor existente, în concordanță cu strategia generală a domeniului propriu;
c) propune programul anual de cercetare-dezvoltare, pe care îl înaintează Colegiului Consultativ pentru Cercetare Științifică și Dezvoltare Tehnologică;
d) analizează și avizează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și îl depune la organul coordonator, în vederea aprobării prin hotărâre a Guvernului;
e) analizează și avizează bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe care le supune aprobării Ministerului Finanțelor și aprobă raportul de gestiune asupra activității desfășurate de institut în anul precedent;
f) analizează raportarea trimestrială privind activitatea realizată de institut, aprobă măsuri pentru desfășurarea acesteia în condiții de echilibru al bugetului de venituri și cheltuieli;
g) analizează, aprobă sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investițiile care urmează a fi realizate de institut;
h) propune spre aprobare, în condițiile legii, majorarea sau diminuarea patrimoniului, concesionarea, închirierea sau locația de gestiune a unor bunuri, servicii și subunități de producție din patrimoniul institutului;
i) aprobă asocierea institutului cu terțe persoane juridice, în vederea realizării de activități comune care prezintă interes pentru asociați și care se încadrează în obiectul de activitate al institutului, cu respectarea prevederilor legale;
j) aprobă valorificarea bunurilor dobândite, cu respecta-rea prevederilor legale;
k) fundamentează și prezintă Ministerului Cercetării și Tehnologiei propuneri pentru asigurarea de fonduri prin bugetul de venituri și cheltuieli al acestuia, pentru finanța-rea obiectivelor de interes public specifice activității institutului;
l) aprobă volumul creditelor bancare prevăzute la art. 35 și stabilește modul de rambursare a acestora;
m) aprobă utilizarea disponibilităților în valută;
n) aprobă mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncă;
o) execută orice alte atribuții stabilite potrivit prevederilor legale.
Art. 21
În primul trimestru al fiecărui an, consiliul de administrație prezintă Ministerului Cercetării și Tehnologiei un raport asupra activității desfășurate în anul precedent și asupra programului de activitate pentru anul în curs.
Art. 22
Secretariatul consiliului de administrație este asigurat de către institut; atribuțiile secretariatului sunt prevăzute în regulamentul de funcționare a consiliului de administrație.
Art. 23
Conducerea operativă a institutului este asigurată de un comitet de direcție, compus din directorul general și directorii din structura organizatorică a institutului.
Art. 24
Comitetul de direcție stabilește acțiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:
- strategia programelor de dezvoltare a institutului;
- programul anual de cercetare-dezvoltare;
- bugetul de venituri și cheltuieli;
- programul de investiții;
- sistemul de asigurare a calității;
- alte obligații.
Art. 25
Comitetul de direcție se întrunește decadal sau ori de câte ori interesele institutului o impun.
Art. 26
Modificat la: 2006-01-13 00:00:00