ANCSI organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a 3 posturi contractuale cu timp parţial "Expert în cercetare cu experiență în activități de cercetare-dezvoltare aplicativă sau dezvoltare tehnologică" - SIPOCA27

 

Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare – ANCSI  organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a :

 

3 posturi contractuale vacante cu timp parțial - Expert în cercetare cu experiență în activități de cercetare-dezvoltare aplicativă sau dezvoltare tehnologică în cadrul Proiectului “Dezvoltarea Capacitații Administrative a ANCSI de implementare a unor acțiuni stabilite in Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare Tehnologica si Inovare, 2014-2020 – SIPOCA 27”.

 

 

Condiții Generale:

Pentru ocuparea unui post vacant candidațiitrebuie să îndeplinească următoarele condițiile generale, respectiv:

 • a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exerciţiu;- se verifica la interviu
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

 

Dosarul de concurs al candidaților trebuie să conțină următoarele documente:

 • Cererea de înscriere la concursul deselecție, Anexa nr.1
 • Copiile documentelor care atestă vechimea în muncă/specialitate,
 • Copia actului de identitate/certificat de căsătorie sau alte documente care să ateste numele care apare pe diplome.
 • Copiile diplomelor de studii și a altor documente care atestă specializări corelate cu cerințele postului pe care se aplică;
 • Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, cu mențiunea ”APT PENTRU POST”
 • Curriculum vitae în format Europass, cf. Anexa nr.2, datat și semnat
 • O declarație pe proprie răspundere a candidatului că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează, Anexa nr.3
 • O declarație pe proprie răspundere a candidatului că nu a încălcat normele de etică și deontologie profesională în domeniul CDI, Anexa nr.4.

 

La depunerea dosarului, candidatul va prezenta documentul original pentru fiecare document depus la dosar in xerocopie pentru certificarea conformității cu originalul.

 

 

Condiții specifice:

Expertul în cercetare cu experiență în activități de cercetare-dezvoltare aplicativă sau dezvoltare tehnologică - pentru îndeplinirea Rezultatului R2.3 Ghid al aplicării normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal -3 posturi (8 luni, normă de lucru 4 h/zi):

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență (constituie avantaj studiile și diplomele de masterat [1] sau doctorat), (1 punct + 1 punct + 2 puncte)
 • vechime în muncă de minim 10 ani, într-o entitate parte din sistemul național de cercetare-dezvoltare, (2 puncte) - cadru didactic universitar/cercetător științific
 • Experiență în utilizarea și/sau dezvoltarea cadrului legal în vigoare din domeniul CDI, (2 puncte)
 • Experiență ca membru al unuia dintre organismele consultative pentru cercetare (CNCIS/CNCS, CCCDI, Consiliul pentru Inovare), sau comisii permanente de specialitate ale acestora, minim 2 ani, (4 puncte)
 • Constituie un avantaj participarea la evaluarea de proiecte CDI, (3 puncte)
 • Bune abilități de comunicare în limba engleză, (1 punct)
 • Nu a încălcat normele de etică și deontologie profesională în domeniul CDI, (1 punct).

 

 

Atribuții generale

Expertul în cercetare cu experiență în activități de cercetare-dezvoltare aplicativă sau dezvoltare tehnologică va desfășura următoarele activități:

 • analizează cadrul legal național și bunele practici la nivel internațional pentru certificarea activităților de CD ale agenților economici,
 • coordonează și contribuie la elaborarea metodologiei de evaluare și a ghidului expertului evaluator,
 • coordonează și contribuie la elaborarea ghidului pentru solicitantul de servicii de expertizare a activităților de CD,
 • face parte din echipa care pilotează metodologia de expertizare pentru 3 (trei) agenți economici, pentru care întocmește un raport al modului în care a decurs acest proces, precum și propuneri de îmbunătățire, dacă este cazul.

 

 

Bibliografie:

 • OG 57/2002 privind cercetarea științifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările si completările ulterioare,
 • HG 929/2014privind aprobarea Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 – 2020
 • HG 583/2015pentru aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015 - 2020 (PNCDI III),
 • Legea nr. 227/2015– Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (prevederile cu privire la domeniul cercetare-dezvoltare),
 • Ordinul comun nr. 1056 si 4435/ 2016 pentru aprobarea normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal;
 • Ordinul comun nr. 4947 si 2018/ 2016 privind încadrarea in activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativa si /sau de dezvoltare tehnologica (Scutirea de impozit pentru personal din activități CDI).
 
 

Concursul constă în parcurgerea a două etape, astfel:

 • a) selecţia dosarelor:  maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 • b) interviul: va avea loc în ziua următoare afișării rezultatului selecției dosarelor, în situația în care nu există contestații. În situația în care există contestații, interviul va avea loc în maximum două zile de la răspunsul dat contestatarilor.

 

Selecția dosarelor:

Dosarele depuse de candidați vor fi analizate de către membrii comisiei de selecție în vederea îndeplinirii condițiilor de participare în termen de o zi.

Vor fi selectate pentru interviu doar dosarele care întrunesc minimum de 11 puncte.

Rezultatul selecției dosarelor va fi afișat la sediul autorității.

Eventualele contestații pot fi depuse în termen de o zi de la afișarea rezultatului selecției dosarelor iar răspunsul în maximum o zi.

Interviul va consta în discuții pe baza bibliografiei afișate, punctajul maxim care poate fi obținut în urma interviului este de 10 puncte.

Va fi selectat pentru angajare candidatul care va obține cele mai multe puncte.

Rezultatul analizei dosarului și al interviului va fi stabilit prin calificativul „admis” sau „respins”.

Dosarele se vor depune la Secretariatul comisiei de selecție, la camera 214, etaj II, ANCSI, Str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București, luni - joi între orele 10.00-16.00, vineri între orele 9,00 – 13.

 

Relații suplimentare se pot obține accesând pagina oficială www.research.ro, la sediul ANCSI din București, str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, telefon 021.318.3062, e-mail: roxana.ionita@ancs.ro.

 [1]
Conform Legii 1/2011, Art. 153(2), Diploma de absolvire sau de licență a absolvenților învățământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate.

 

 

.

Modificat la: 2016-10-26 12:31:00
e-Cerere 544
e-Petiție