ANCSI organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a 2 posturi contractuale cu timp parţial "Expert pentru analiză infrastructuri" şi "Expert pentru elaborare metodologie" - SIPOCA27

 

 

Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare – ANCSI  organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a:

 

2 posturi contractuale vacante cu timp parțial în cadrul Proiectului “Dezvoltarea Capacitații Administrative a ANCSI de implementare a unor acțiuni stabilite in Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare Tehnologica si Inovare, 2014-2020 – SIPOCA 27”, după cum urmează:

 • 1.    Expert pentru analiză infrastructuri
 • 2.    Expert pentru elaborare metodologie

 

 

Condiții Generale:

Pentru a ocupa un post vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris şi vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

 

Dosarul de concurs al candidaților trebuie să conțină următoarele documente:

 • Cererea de înscriere la concursul de selecție, Anexa nr.1 sau Anexa nr.1
 • Copiile documentelor care atestă vechimea în muncă/specialitate,
 • Copia actului de identitate/certificat de căsătorie sau alte documente care să ateste numele care apare pe diplome.
 • Copiile diplomelor de studii și a altor documente care atestă specializări corelate cu cerințele postului pe care se aplică;
 • Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, cu mențiunea ”APT PENTRU POST”
 • Curriculum vitae în format Europass, cf. Anexa nr.2, datat și semnat
 • O declarație pe proprie răspundere a candidatului că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează, Anexa nr.3
 • O declarație pe proprie răspundere a candidatului că nu a încălcat normele de etică și deontologie profesională în domeniul CDI, Anexa nr.4.

 

La depunerea dosarului, candidatul va prezenta documentul original pentru fiecare document depus la dosar in xerocopie pentru certificarea conformității cu originalul.

 

 

1. Expertul pentru analiză infrastructuri - pentru îndeplinirea Rezultatului R4.1 Analiza infrastructurilor existente - 1 post (2 luni, normă de lucru 4 h/zi)

 • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență (constituie avantaj studiile și diplomele de masterat[1] sau doctorat), (1 punct + 1 punct + 2 puncte)
 • Vechime în muncă de minim 10 ani, într-o entitate parte din sistemul național de cercetare-dezvoltare, (2 puncte) – cadru didactic universitar/cercetător științific
 • Experiență în utilizarea și/sau dezvoltarea cadrului legal în vigoare din domeniul CDI, (2 puncte)
 • Experiență ca membru al unuia dintre organismele consultative pentru cercetare (CNCIS/CNCS, CCCDI, Consiliul pentru Inovare), sau comisii permanente de specialitate ale acestora, minim 2 ani, (4 puncte)
 • Experiență în redactarea de documente de analiză, politici, metodologii, (4 puncte)
 • Constituie un avantaj participarea la evaluarea de proiecte CDI, (2 puncte)
 • Constituie un avantaj participarea la exerciții de foresight sau la grupuri de lucru de nivel înalt în domeniul CDI, (4 puncte)
 • Bune abilități de comunicare în limba engleză, (2 puncte)
 • Nu a încălcat normele de etică și deontologie profesională în domeniul CDI (1 punct).

 

 

Atribuții

Expertul pentru analiză infrastructuri existente va putea desfășura următoarele activități:

 • cartografierea infrastructurilor de cercetare publice și private din România,
 • cartografierea serviciilor aferente oferite de către organizațiile care dețin aceste infrastructuri,
 • utilizarea pentru aceste activități a informațiilor din platforma Engage in the Romanian Research Infrastructure System (www.erris.gov.ro), dar și a unor metode și surse complementare.

 

 

Bibliografie:

 

 

 

2. Expertul pentru elaborarea metodologie - pentru îndeplinirea Rezultatului R4.2 Elaborarea metodologiei de construcție a foii de parcurs din prisma priorităților CDI ale României - 1 post (2 luni, normă de lucru 4 h/zi)

 • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență (constituie avantaj studiile și diplomele de masterat[2] sau doctorat), (1 punct + 1 punct + 2 puncte)
 • Vechime în muncă de minim 10 ani, într-o entitate parte din sistemul național de cercetare-dezvoltare, (2 puncte) – cadru didactic universitar/cercetător științific
 • Experiență în utilizarea și/sau dezvoltarea cadrului legal în vigoare din domeniul CDI, (2 puncte)
 • Experiență ca membru al unuia dintre organismele consultative pentru cercetare (CNCIS/CNCS, CCCDI, Consiliul pentru Inovare), sau comisii permanente de specialitate ale acestora, minim 2 ani, (4 puncte)
 • Experiență în redactarea de documente de analiză, politici, metodologii, (4 puncte)
 • Constituie un avantaj participarea la evaluarea de proiecte CDI, (2 puncte)
 • Constituie un avantaj participarea la exerciții de foresight sau la grupuri de lucru de nivel înalt în domeniul CDI, (4 puncte)
 • Bune abilități de comunicare în limba engleză, (2 puncte)
 • Nu a încălcat normele de etică și deontologie profesională în domeniul CDI (1 punct).

 

 

Atribuții

Expertul pentru elaborarea metodologiei va putea desfășura următoarele activități:

 • realizarea metodologiei pe baza căreia se întocmește foaia de parcurs,
 • comunicarea permanentă cu coordonatorul de rezultat, membrii echipei de management și factorii de decizie la nivelul ANCSI pentru a avea în vedere permanent natura și structura principalelor priorități de cercetare, dezvoltare și inovare stabilite de SNCDI și conexiunea infrastructurilor cu economia României.

 

 

Bibliografie:

 

 

Selecția dosarelor:

Dosarele depuse de candidați vor fi analizate de către membrii comisiei de selecție în vederea îndeplinirii condițiilor de participare în termen de o zi.
Vor fi selectate pentru interviu doar dosarele care întrunesc minimum de 11 puncte.
Rezultatul selecției dosarelor va fi afișat la sediul autorității.
Eventualele contestații pot fi depuse în termen de o zi de la afișarea rezultatului selecției dosarelor iar răspunsul în maximum o zi. 
Interviul va consta în discuții pe baza bibliografiei afișate, punctajul maxim care poate fi obținut în urma interviului este de 10 puncte.
Candidații vor fi selectați pentru angajare în ordinea descrescătoare a punctajului cumulat pentru dosarul de concurs și interviu.
 
 
Concursul constă în parcurgerea a două etape, astfel:
 • a) selecţia dosarelor:  maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 • b) interviul: va avea loc în ziua următoare afișării rezultatului selecției dosarelor, în situația în care nu există contestații. În situația în care există contestații, interviul va avea loc în maximum două zile de la răspunsul dat contestatarilor.
 
 
Rezultatul analizei dosarului și al interviului va fi stabilit prin calificativul „admis” sau „respins”.
 
Dosarele se vor depune la Secretariatul comisiei de selecție, la camera 214, etaj II, ANCSI, Str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București, luni - joi între orele 10.00-16.00, vineri între orele 9,00 – 13.00.
 
Termenul limită de depunere a dosarelor de concurs: 09 noiembrie 2016.
 
Contractele cu experții se vor încheia după finalizarea întregului concurs iar plata acestora se va face începând cu data încheierii contractului.
 
Relații suplimentare se pot obține accesând pagina oficială www.research.ro, la sediul ANCSI din București, str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, telefon 021.318.3062, e-mail: roxana.ionita@ancs.ro.

 


[1]Conform Legii 1/2011, Art. 153(2), Diploma de absolvire sau de licență a absolvenților învățământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate.

[2]Conform Legii 1/2011, Art. 153(2), Diploma de absolvire sau de licență a absolvenților învățământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate.

Modificat la: 2016-10-26 14:43:00
e-Cerere 544
e-Petiție