MCI organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a 2 posturi contractuale "Expert mobilizare cercetători" si 1 post contractual "Expert elaborare foaie de parcurs privind prioritățile de dezvoltare a infrastructurii"

 

Ministerul Cercetării și Inovării organizează concurs în ziua de 01 martie 2017 pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante pe perioadă determinată cu timp parțial, în cadrul Proiectului “Dezvoltarea Capacitații Administrative a MCI de implementare a unor acțiuni stabilite in Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare Tehnologica si Inovare, 2014-2020 – SIPOCA 27”, și anume:

 

 • expert elaborare foaie de parcurs privind prioritățile de dezvoltare a infrastructurii - 1 post
 • expert mobilizare cercetători – 2 posturi

 

 

Condiții Generale:

Pentru ocuparea unui post vacant candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute la art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

 

 • a. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;
 • b. cunoaște limba română, scris şi vorbit;
 • c. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d. are capacitate deplină de exercițiu;
 • e. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f. îndeplinește condițiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

 

Condiții specifice pentru Expert elaborare foaie de parcurs privind prioritățile de dezvoltare a infrastructurii - pentru îndeplinirea Rezultatului R4 - Foaia de parcurs naționalăprivind prioritățile de dezvoltare a infrastructurii - 1 post ( 10 luni, normă de lucru 4 h/zi):

 

 • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență (constituie avantaj studiile și diplomele de masterat sau doctorat),
 • Vechime în muncă de minim 10 ani, într-o entitate parte din sistemul național de cercetare-dezvoltare
 • Experiență în utilizarea și/sau dezvoltarea cadrului legal în vigoare din domeniul CDI,
 • Experiență ca membru al unuia dintre organismele consultative pentru cercetare (CNCIS/CNCS, CCCDI, Consiliul pentru Inovare), sau comisii permanente de specialitate ale acestora, minim 2 ani,
 • Experiență în redactarea de documente de analiză, politici, metodologii,
 • Constituie un avantaj participarea la evaluarea de proiecte CDI,
 • Constituie un avantaj participarea la exerciții de foresight sau la grupuri de lucru în domeniul CDI,
 • Bune abilități de comunicare în limba engleză,
 • Nu a încălcat normele de etică și deontologie profesională în domeniul CDI.

 

 

Bibliografie expert elaborare foaie de parcurs privind prioritățile de dezvoltare a infrastructurii:

 

 

Condiții specifice pentru Expert mobilizare cercetători - pentru îndeplinirea Rezultatului R2 – Mecanism de colectare date și R2.1 – Dezvoltarea și alimentarea platformei integrate 2 posturi ( 10 luni, normă de lucru 4 h/zi):

 • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență. Constituie avantaj studiile și diplomele în comunicare, statistică, sociologie, IT.
 • Experiență în construirea/mobilizarea unor comunități on line.
 • Utilizare sisteme de baza de date
 • Bune abilități de comunicare în limba engleză,
 • Nu a încălcat normele de etică și deontologie profesională în domeniul CDI.

 

 

Bibliografie – expert mobilizare cercetători

 

 

Concursul constă în parcurgerea a trei etape, astfel:

 • a) selecţia dosarelor:                23 februarie     2017
 • b) proba scrisă:                         01 martie         2017,    ora 10,00
 • c) interviul:                               03 martie         2017

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul MinisterulCercetării și Inovării strada Mendeleev, nr. 21-25 etaj 3, camera 307, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a,luni - joi între orele 10.00-16.00, vineri între orele 9,00 – 13.00 (până la data de 21 februarie 2017, inclusiv).

 

 

Dosarul de înscriere :

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare, trebuie să conțină următoarele documente:

 

 • Copia actului de identitate,
 • Cererea de înscriere la concursul deselecție - anexa 1;
 • Copiile documentelor care atestă vechimea în muncă/specialitate,
 • Copiile diplomelor de studii și a altor documente care atestă specializări;
 • Adeverința medicală care atestă starea de sănătate a candidatului eliberată de unitățile abilitate/ medicul de familie;
 • Curriculum vitae în format Europass datat și semnat – anexa 2;
 • Copii ale documentelor care atestă experiența solicitată,
 • O declarație pe proprie răspundere a candidatului că nu are antecedente penale care să îl facă  incompatibil cu funcția pentru care candidează – anexa 3;
 • O declarație pe proprie răspundere a candidatului că nu a încălcat normele de etică și deontologie profesională în domeniul CDI, Anexa nr.4.

 

 

Relații suplimentare se pot obține accesând pagina oficială www.research.ro, la sediul MCI din București, str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, telefon 021.318.30.69, e-mail: elena.turcan@ancs.ro.

Modificat la: 2017-02-07 13:25:00
e-Cerere 544
e-Petiție