MCI organizează concurs în data de 23 mai 2017 pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de Expert coordonator de rezultat în cadrul proiectului SIPOCA27

 

Ministerul Cercetării și Inovării organizează concurs în ziua de 23 mai 2017 pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de Expert coordonator de rezultat pe perioadă determinată de 7 luni cu timp parțial – 4 ore/zi, în cadrul Proiectului “Dezvoltarea Capacitații Administrative a MCI de implementare a unor acțiuni stabilite în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare, 2014-2020 – SIPOCA 27”.

 

 

Condiții Generale:

Pentru ocuparea unui post vacant candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute la art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

 

 • a. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;
 • b.cunoaște limba română, scris şi vorbit;
 • c. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d. are capacitate deplină de exercițiu;
 • e. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f. îndeplinește condițiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

 

Condiții specifice pentru Expert coordonator de rezultat - pentru îndeplinirea Rezultatului R4 - Foaia de parcurs națională privind prioritățile de dezvoltare a infrastructurii -1 post (7 luni, normă de lucru 4 h/zi):

 

 • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență (constituie avantaj studiile și diplomele de masterat sau doctorat),
 • Vechime în muncă de minim 10 ani, într-o entitate parte din sistemul național de cercetare-dezvoltare– cadru didactic universitar/cercetător științific
 • Experiență în utilizarea și/sau dezvoltarea cadrului legal în vigoare din domeniul CDI,
 • Experiență ca membru al unuia dintre organismele consultative pentru cercetare (CNCIS/CNCS, CCCDI, Consiliul pentru Inovare), sau comisii permanente de specialitate ale acestora, minim 2 ani,
 • Experiență în redactarea de documente de analiză, politici, metodologii,
 • Constituie un avantaj participarea la evaluarea de proiecte CDI,
 • Constituie un avantaj participarea la exerciții de foresight sau la grupuri de lucru de nivel înalt în domeniul CDI,
 • Bune abilități de comunicare în limba engleză,
 • Nu a încălcat normele de etică și deontologie profesională în domeniul CDI.

 

 

Bibliografie expert coordonator de rezultat:

 

 

Concursul constă în parcurgerea a trei etape, astfel:

a) selecţia dosarelor: 16 mai 2017

b) proba scrisă:  23 mai 2017 ora 10,00

c) interviul: 25 mai 2017

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul MinisteruluiCercetării și Inovării strada Mendeleev, nr. 21-25 etaj 3, camera 307, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, luni - joi între orele 10.00-16.00, vineri între orele 9,00 – 13.00 (până la data de 12 mai 2017, inclusiv).

 

Dosarul de înscriere :

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare, trebuie să conțină următoarele documente:

 • Copia actului de identitate,
 • Cererea de înscriere la concursul deselecție - anexa 1;
 • Copiile documentelor care atestă vechimea în muncă/specialitate,
 • Copiile diplomelor de studii și a altor documente care atestă specializări;
 • Adeverința medicală care atestă starea de sănătate a candidatului eliberată de unitățile abilitate/ medicul de familie;
 • Curriculum vitae în format Europass datat și semnat – anexa 2;
 • Copii ale documentelor care atestă experiența solicitată,
 • O declarație pe proprie răspundere a candidatului că nu are antecedente penale care să îl facă  incompatibil cu funcția pentru care candidează – anexa 3;
 • O declarație pe proprie răspundere a candidatului că nu a încălcat normele de etică și deontologie profesională în domeniul CDI, anexa nr.4.

 

 

Relații suplimentare se pot obține accesând pagina oficială www.research.ro, la sediul MCI din București, str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, telefon 021.318.30.69, e-mail: elena.turcan@research.gov.ro.

Modificat la: 2017-04-27 16:45:00
e-Cerere 544
e-Petiție