MCI organizează concurs în data de 10.10.2017 pentru ocuparea postului contractual pe perioadă determinată de implementare a Proiectului ,,Sprijin logistic pentru OI Cercetare pentru creşterea cap”, la Serviciul Management Financiar și Control

 

Direcţia Generală Organism Intermediar pentru Cercetare din cadrul Ministerului Cercetării și Inovării organizează la București în data de 10 octombrie 2017 concurs pentru ocuparea postului contractual vacant pe perioadă determinată de implementare a Proiectului ,,Sprijin logistic pentru OI Cercetare activitatea pentru creşterea capacităţii administrative”, de la Serviciul Management Financiar și Control.

 

Conditii de participare:

 

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • cunoştinţe de operare pe calculator;
 • spirit de iniţiativă şi creativitate;
 • abilităţi de comunicare şi mediere;

 

Persoanele interesate vor depune la sediul ministerului str. Mendeleev nr.21-25 etajul 3 camera 307,  până la data de  03 octombrie 2017 (inclusiv) orele 15,  un dosar care va cuprinde:

 • formular de înscriere;
 • curriculum vitae (format european);
 • copii ale diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copie după actul de identitate.

 

Concursul se va desfăşura în data de 10 octombrie 2017 ora 10 la sediul Ministerului Cercetării și Inovării din str. Mendeleev nr.21-25 etajul 3, camera 301 şi va consta în două probe:

 • selecţia dosarelor de concurs ( dosarele care nu întrunesc condiţiile solicitate vor fi respinse);
 • proba scrisă. 

 

Este declarat câștigător candidatul care a obţinut minimum 7 puncte.

 

Persoana declarată admis va prezenta la semnarea contractului individual de muncă adeverinţa medicală şi cazierul judiciar.

 

 

Bibliografie

 

 1. REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;
 2. HOTĂRÂRE nr. 398/27 mai 2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013.
 3. Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 – Axa Prioritara 1. Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane și Salarizare, tel. 021.3183069.

Modificat la: 2017-09-21 15:14:00
e-Cerere 544
e-Petiție