MCI anunță organizarea procedurii de selecție a unui partener entitate privată în scopul încheierii unui acord de parteneriat pentru elaborarea și implementarea unui proiect finanțat din Fonduri Europene Structurate și de Inv, prin POCA 2014-2020

 

Rezultatul final al etapei de selecție și evaluare a propunerilor de parteneriat: Joi, 12 octombrie 2017, MCI publică anunţ candidat admis şi selectat.

 

Ministerul Cercetării și Inovării anunță rezultatul final al etapei de selecție și evaluare a propunerilor de parteneriat pentru încheierea unui acord în acest sens.

 

Astfel, urmare aplicării procedurii aprobate prin OMCI nr. 632/05.10.2017, a evaluării realizate de către comisia stabilită în acest scop și a parcurgerii etapelor de depunere și soluționare contestații, partenerul organizație neguvernamentală selectat în scopul încheierii unui Acord de Parteneriat în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente implementării proiectului “România inovativă – Simplificarea și îmbunătățirea cadrului legislativ în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării – Sistematizarea și evaluarea cadrului de reglementare” este:

Nr. crt.

Denumirea organizației

Câștigător (DA/ NU)

Punctaj obținut

 1

 Asociația pentru Implementarea Democrației

DA

 99,33

 

 

Rezultatul etapei de selecție și evaluare a propunerilor de parteneriat: Luni, 9 octombrie 2017, MCI publică anunţ candidat admis şi selectat.

 

Ministerul Cercetării și Inovării anunță rezultatul etapei de selecție și evaluare a propunerilor de parteneriat pentru încheierea unui acord în acest sens.

 

Astfel, urmare aplicării procedurii aprobate prin OMCI nr. 632/05.10.2017 și a evaluării realizate de către comisia stabilită în acest scop, lista propunerilor de parteneri-organizații neguvernamentale, selectați în scopul încheierii unui Acord de Parteneriat în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente implementării proiectului “România inovativă – Simplificarea și îmbunătățirea cadrului legislativ în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării – Sistematizarea și evaluarea cadrului de reglementare” se prezintă astfel:

 

Nr. crt.

Denumirea organizației

Eligibil/neeligibil

Punctaj obținut

Observații

 1

 Asociația pentru Implementarea Democrației

Eligibil

 99,33

Candidat unic

 

 

 

Corrigendum-ul nr. 2: Miercuri, 4 octombrie 2017, MCI publică Corrigendum-ul nr. 2 care vizează următoarele modificări:

Calendarul procedurii de selecție:

Evaluare documentație:                                                       06.10.2017

Anunț candidat admis și selectat:                                          09.10.2017

Depunere contestații:                                                         10.10.2017

Soluționare contestații:                                                       11.10.2017

Anunț rezultat final selecție:                                                12.10.2017

 

 

Clarificarea nr. 1: Luni, 2 octombrie 2017, MCI publică Clarificarea nr. 1 care vizează:

Clarificarea nr. 1 selecţie partener entitate privată - pdf

Nr. crt.

Solicitarea de clarificare

Răspuns Ministerul Cercetării și Inovării

 1.

În conformitate cu prevederile art. 34, alin. 7 din HG nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare, vă adresăm rugămintea de a preciza bugetul proiectului ce face obiectul anunțului de selecție partener entitate privată în scopul încheierii unui acord de parteneriat pentru elaborarea și implementarea unui proiect finanțat din Fonduri Europene, Structurale și de Investiții, prin intermediul POCA 2014-2020, publicat în data de 21.09.2017 pe site-ul instituției.

În conformitate cu prevederile din Ghidul Solicitantului lansat de către AM POCA referitor la Cererea de proiecte care răspunde la Obiectivul Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP,“ la nivelul unui proiect următoarele praguri valorile sunt aplicabile:

 • Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect: 400.000,00 lei;
 • Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect: 13.000.000,00 lei.

Menționăm că, pragurile de mai sus reprezintă valori care au fost publicate inițial de către AM POCA în luna mai 2017 și pot diferi față de valorile prag ce pot fi publicate ulterior, Ministerul Cercetării și Inovării neavând în acest moment informații cu privire la intențiile AM POCA în acest sens.

 

 

Corrigendum-ul nr. 1: Marți, 26 septembrie 2017, MCI publică Corrigendum-ul nr. 1 care vizează următoarele modificări:

 • Data limită de depunere a dosarelor de candidatură: 02.10.2017 ora 12.00
 • Calendarul procedurii de selecție:

  • Evaluare documentație:                   04.10.2017
  • Anunț candidat admis și selectat:     05.10.2017
  • Depunere contestații:                      06.10.2017
  • Soluționare contestații:                   09.10.2017
  • Anunț rezultat final selecție:           10.10.2017
    

 

 

Anunţ selecţie partener entitate privată - pdf

 

ANUNȚ SELECȚIE PARTENER ENTITATE PRIVATĂ

în scopul încheierii unui acord de parteneriat pentru elaborarea și implementarea unui proiect finanțat din Fonduri Europene Structurate și de Investiții, prin intermediul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020

 

 

În conformitate cu prevederile:

 

 • OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020,
 • HG nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015,
 • OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă,
 • HG nr. 13/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării şi Inovării,
 • Ghidului solicitantului.

 

În contextul lansării cererilor de proiecte pentru accesarea fondurilor europene prin Programului Operațional Capacitate Administrativă POCA 2014-2020, Axa prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectiv Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, Ministerul Cercetării și Inovării anunță organizarea procedurii de selecție a unui partener interesat pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente implementării proiectului “România inovativă – Simplificarea și îmbunătățirea cadrului legislativ în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării – Sistematizarea și evaluarea cadrului de reglementare.

 

Documentele programatice de implementare sunt:

 • Ghidul solicitantului;
 • Ghidul beneficiarului Programului Operațional Capacitate Administrativă – versiunea decembrie 2016.

 

 

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Proiectul va contribui la îmbunătăţirea capacităţii administrative a Ministerului Cercetării și Inovării de a răspunde măsurilor prevăzute în POCA 2014-2020, respectiv a implementării unui set unitar de politici publice în scopul alinierii acestuia la standardele europene și la politicile din cercetare/ inovare, precum și prin inițierea și adoptarea unui cadru normativ unitar, predictibil și stabil concretizat în “Legea cercetării”.

 

OBIECTIVELE SPECIFICE

Proiect are ca și obiective specifice:

 • Inventarierea fondului legislativ, sistematizarea și simplificarea actelor normative active în domeniul cercetării;
 • armonizare politicilor publice în ceea ce privește sectorul educației cu impact în activitatea de cercetare/ inovare pe baza unei fundamentări comprehensive și a măsurării prin studii de specialitate a impactului așteptat ca urmare a implementării acestora;
 • stimularea investițiilor private în cercetare/ inovare;
 • îmbunătățirea accesului beneficiarilor la serviciile publice.

 

ACTIVITĂȚI GENERALE DERULATE ÎN PROIECT

Activitățile propuse în cadrul acestui proiect au în vedere analiza, sistematizarea, simplificarea și îmbunătățirea prevederilor legislative referioare la funcționarea ministerului și la activitatea de cercetare/ inovare în scopul creșterii capacității administrative și decizionale a Ministerului Cercetării și Inovării, prin aplicarea unui sistem de reglementare eficient, coerent și corelat cu prevederile europene în domeniu. Activitățile astfel propuse au în vedere:

A.1.  Management de proiect

A.2.  Informare și promovare proiect

A.3.  Inventarierea fondului legislativ activ în domeniul cercetării/ inovării

A.4.  Efectuarea de studii și emiterea de judecăți de valoare cu privire la fondul legislativ astfel inventariat

A.5.  Propuneri de sistematizare și simplificarea cadrului legislativ

A.6.  Efectuarea de studii de impact ex-ante în vederea elaborării de politici publice în domeniul cercetării/ inovării

A.7.  Adoptarea politicilor publice propuse prin intermediul elaborării unui act normativ “Legea cercetării”

A.8.  Dezvoltarea unor programe de îmbunătățire a cunoştinţelor şi abilitătilor profesionale ale personalului în domeniul cercetării/ inovării (activitate de formare personal – cursuri, study visit etc. pentru grupul țintă).

 

ACTIVITĂȚI SPECIFICE DERULATE DE PARTENER ÎN PROIECT

Având în vedere rolul Ministerului Cercetării și Inovării în domeniul vizat de proiect precum și necesitățile identificate, activitățile ce urmează a fi delegate partenerului în baza Acordului de parteneriat sunt următoarele:

 

a)  Participarea la activitatea de management de proiect prin coordonarea directă a activităților ce îi revin (A1).

b)  Participarea la activitatea de informare și promovare a proiectului (A2).

c)  Realizarea de studii de impact și emiterea de judecăți de valoare cu privire la fondul legislativ identificat în cadrul proiectului (A4)

d)  Organizarea de focus grupuri, grupuri de lucru etc. cu scopul prezentării și promovării bunelor practici în perspectiva implementării și dezvoltării politicilor publice și a cadrului normativ propus (parțial A5).

e)  Participarea la realizarea unei analize ex- ante de evaluare a impactului elaborării de politici publice în domeniul cercetării/ inovării (A6).

f)   Organizarea de dezbateri, discuții, consfătuiri, seminarii, work-shopuri, study-visit cu participarea actorilor direct implicați și interesați (parțial A6, parțial A7).

g)  Organizarea de cursuri de pregătire profesională a personalului Ministerului Cercetării și Inovării (parțial A8).

 

OBIECTIVUL ANUNȚULUI

Pentru respectarea obiectivului de asigurare și consolidare a capacității de implementare a proiectului, Ministerul Cercetării și Inovării a publicat pe site-ul propriu (www.research.gov.ro), în conformitate cu prevederile art. 34 )8) din HG nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015), prezentul anunț de intenție pentru selecția unei entități juridice de tip organizație non-guvernamentală (asociație, federație, fundație), în calitate de partener, înregistrată în România, care sa îndeplinească cerințe minime specificate mai jos în profilul partenerului.

 

PROFILUL PARTENERULUI

a)  Să aibă statut de organizație non-guvernamentală înregistrată conform OG 26/2000, cu modificările și completările ulterioare (asociație, federație, fundație);

b)  Să dețină experiență relevantă în cadrul unor parteneriate cu instituții publice;

c)  Să dovedească experiență relevantă în implementarea, în calitate de beneficiar sau partener, a cel puțin două (2) proiecte finanțate din instrumente structurale/ fonduri externe nerambursabile;

d)  Să aibă experiență dovedită în evaluarea, elaborarea și implementarea de politici publice;

e)  Să aibă în obiectul de activitate realizarea și implementarea de proiecte;

f)  Să dețină experiență în prestarea de activități de creștere a calității administrative a actului decizional.

Este de subliniat faptul că, partenerul aplicant și care urmează a fi selectat, trebuie să fie o organizație cu impact semnificativ în domeniul de aplicabilitate al proiectului și a activităților pe care le va realiza, să aibă experiență și competențe dovedite și care să probeze maturitate, longevitate, sustenabilitate și capacitate de a contribui la susținerea proiectului.

 

 

Dosarul de candidatură va conține:

 

1. Documente de funcționare a entității:

- Statutul organizației/actul constitutiv prin care se face dovada că obiectul de activitate al organizației are legătură cu activitățile ce urmează a fi prevăzute și derulate în proiect și cuprinse în anunțul de selecție;

- Certificatul de înregistrare fiscală;

- Situațiile financiare aferente exercițiilor financiare din ultimii 3 ani;

- Declarație pe proprie răspundere privind numărul mediu de angajați în ultimii 3 ani.

 

2. Documente specifice:

- Fișa partenerului prin care se va prezenta organizația, obiectul de activitate, modalitățile de implicare în proiect, resursele umane disponibile, etc.;

- Scrisoare de intenție prin care să își exprime interesul și disponibilitatea de a se implica în acest proiect și care să prezinte detalii cu privire la îndeplinirea condițiilor de mai sus (semnată și ștampilată de către reprezentantul legal);

- Declarație pe proprie răspundere (semnată și ștampilată de către reprezentantul legal) prin care își asumă angajamentul de a asigura resursele financiare și umane necesare în implementarea proiectului, pe toată durata de implementare a proiectului;

- Declarație pe proprie răspundere privind  respectarea obligațiilor de plată la bugetul statului a tuturor taxelor și impozitelor;

- Declarația de eligibilitate prin care entitatea își asumă că nu se află în una din situațiile următoare:

- nu se află în stare de faliment sau nu face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, încheierea de concordate, suspendarea activității economice sau obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;

- reprezentantul legal nu a suferit o condamnare printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru un delict legat de conduita profesională;

- obligațiile de plată nete nu depășesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate în ultimele 12 luni, evidențiate în Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice eliberat de Agenția Națională de Administrare Fiscală;

- obligațiile de plată nu depășesc 1/6 din totalul obligațiilor datorate în ultimul semestru, evidențiate în Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local eliberat de unitatea administrativ teritorială;

- reprezentatul legal nu a fost condamnat printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;

- Alte informații relevante, care să ateste capacitatea entității de a implementa activitățile din proiect pentru care va fi selectată;

- Detalierea activităților în care partenerul se poate implica și evidențierea elementelor de plusvaloare pe care le poate aduce în derularea proiectului;

- Estimarea costurilor pe care partenerul le va avea pentru derularea activităților sale în cadrul proiectului.

- CV în format Europass în limba română ale experților angajați propuși de participant pentru proiect.

 

CRITERII DE EVALUARE ȘI SELECȚIE

Selecția și evaluarea partenerilor care au depus dosarul de candidatură se va realiza funcție de de competența susținută și dovedidă prin documentele justificative, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, conform grilei de evaluare, astfel:

 

Criterii de evaluare și selecție

Punctaj maxim

1.      Capacitatea operațională și financiară

50 puncte

 

1.1 Resurse umane

30 puncte

 

1.1.1 Minim trei experți cheie angajați cu experiență specifică în tipul de activitate asumat (dovedit prin CV) propuşi pentru activităţile proiectului (experții vor avea studii superioare).

·         3 experți – 6 puncte

·         4 experți – 12 puncte

·         mai mult de 4 experţi – 15 puncte

15 puncte

1.1.2 Evaluarea calitativă a experienței specifice din CV a experților propuși în echipa de implementare a proiectului

ØNivel scăzut: Experţii propuşi au experienţă specifică dovedită în activităţile proiectului de 1 – 3 ani – 5 puncte

ØNivel mediu: Experţii propuşi au experienţă specifică dovedită în activităţile proiectului de 3 – 5 ani – 10 puncte

ØNivel înalt: Experţii propuşi au experienţă specifică dovedită în activităţile proiectului de peste 5 ani – 15 puncte

15 puncte

1.2 Situația financiară a organizației partener privat (suma cifrei de afaceri/ veniturilor în ultimii 3 ani)

·         Până la 400.000 euro – 6 puncte

·         Între 400.000 și 600.000 euro – 12 puncte

·         Peste 600.000 euro – 20 puncte

20 puncte

2. Capacitatea profesională

20 puncte

 

2.1 Dovada implementării unor proiecte cu finanțare europeană /alt tip de finanțare externă nerambursabila de către partener.

·         Minim 3 proiecte  – 2 puncte

·         Mai mult de 3 proiecte – 5 puncte

2.2 Dovada experienței partenerului în domeniul activităților principale ale proiectului

·         Între 2 – 4 ani – 2 puncte

·         Peste 4 ani – 5 puncte

2.3. Dovada experienței partenerului în implementarea/ dezvoltarea de proiecte în domeniul proiectului ce se dorește a fi implementat

·         Între 1 – 3 ani – 4 puncte

·         Între 3 – 5 ani – 7 puncte

·         Peste 5 ani – 10 puncte

5 puncte

 

 

 

5 puncte

 

 

 

10 puncte

 

3. Contribuția partenerului la activitățile proiectului

30 puncte

 

Numărul și tipul de activități (principale și complementare) în care partenerul are expertiza și capacitatea necesare pentru a se implica în implementarea proiectului

 • 1 - 2 activități – 10 puncte
 • 3 - 4 activități – 20 puncte
 • 5 activități  – 30 puncte

30 puncte

 

TOTAL

100 puncte

 

Evaluarea și selecția vor fi realizate în baza punctajului obținu, maxim 100 de puncte.

Candidaturile care vor întruni mai puțin de 60 de puncte nu vor fi selectate.

Data limită de depunere a dosarelor de candidatură: 27.09.2017 ora 12.00

 

Modalitatea de depunere:

Dosarele de candidatură vor fi depuse la Registratura Ministerului Cercetării și Inovării din str. D. I. Mendeleev nr. 21 – 25, Sector 1, Bucureşti, România.

Dosarul de candidatură va fi depus în plic închis, sigilat, având următoarele mențiuni „Propunere .... (numele organizației) pentru anunțul selecției de parteneri în scopul încheierii unui acord de parteneriat pentru elaborarea și implementarea unui proiect finanțat prin intermediul POCA 2014 – 2020, având ca beneficiar Ministerul Cercetării și Inovării.

 

Calendarul procedurii de selecţie:

 

Evaluare documentație:                                                   02.10.2017

Anunț candidat admis și selectat:                                   03.10.2017

Depunere contestații:                                                       04.10.2017

Soluționare contestații:                                                    05.10.2017

Anunț rezultat final selecție:                                            09.10.2017

 

Propunerile de parteneriat eligibile vor fi evaluate și selectate de către comisia de evaluare a dosarelor stabilită prin Ordin de ministru.

Partenerul selectat va fi contactat direct, la datele de contact furnizate în fişa partenerului.

Rezultatul selecției se va publica pe site-ul Ministerului Cercetării și Inovării, www.research.gov.ro. Informaţii suplimentare pot fi obținute de la doamna Octaviana MARINCAȘ  respectiv adresa de email octaviana.marincas@research.gov.ro.

 

Precizări suplimentare:

1. Selecția ca partener nu crează nicio obligație pentru Ministerul Cercetării și Inovării în situația în care cererea de finanțare depusă nu a fost selectată pentru finanțare. Toate activitățile prestate pe perioada redactării cererii de finanțare nu fac obiectul niciunei pretenții de natură financiară sau de orice altă natură, pentru niciuna dintre părți.

 

ANEXE

Anexa 1 – Model Fișa partenerului

Anexa 2 – Model Scrisoare de intenție

Anexa 3Declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal privind eligibilitatea

Anexa 4Declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal privind asigurarea resurselor

Anexa 5 – Grilă de evaluare etapa de calificare a candidaților

Anexa 6 – Grila evaluare și selectarea ofertanților

 

 

Publicat în ziua de Joi, 21.09.2017

Modificat la: 2017-10-12 18:26:00
e-Cerere 544
e-Petiție