Conferință de prezentare a rezultatelor proiectului SIPOCA 393/MySMIS 116103

 

 

Ministerul Educației și Cercetării (MEC), în parteneriat cu Universitatea Dunărea de Jos din Galați (UDJG), Academia de Studii Economice București (ASE) și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării București (INCDMTM), organizează în data de 11 februarie 2021, la Hotel Yesterday București, Conferința de încheiere a proiectului:Consolidarea capacității instituționale a Ministerului Educației și Cercetării prin optimizarea proceselor decizionale în domeniul de cercetare-dezvoltare și inovare”, Cod SIPOCA/SMIS 2014+: 393/116103.

 

Proiectul dispune de un buget în valoare totală de 7.933.241,10 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 7.208.005,71 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este de 6.662.642,33 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 545.363,38 lei.

 

Scopul proiectului constă în elaborarea unor politici publice bazate pe dovezi, cu accent pe valorificarea rezultatelor cercetării, pe sistematizarea și simplificarea legislației din domeniul CDI, precum și pe reducerea poverii administrative asupra mediului de afaceri specific, care să conducă la optimizarea procesului decizional în România.

 

Obiectivele specifice vizate pe durata implementării proiectului au fost următoarele:

 

OSP 1 - Implementarea unui cadru de lucru care să faciliteze elaborarea și aplicarea politicilor publice bazate pe dovezi, în domeniul de cercetare, dezvoltare și inovare în MEC și realizarea unei politici publice cu accent pe segmentul cercetării aplicative și al valorificării rezultatelor cercetării, în corelație cu necesitățile mediului economic (A1, Rezultat de proiect 1: politica publică în domeniul de CDI, domeniu de competenta al MEC, elaborată și aprobată).

 

OSP 2 – Implementarea unui cadru de lucru care să susțină sistematizarea și simplificarea legislației în domeniul de CDI și realizarea în cadrul MEC a unui act normativ nou, republicat sau concentrat în reglementări unice, publicat în Monitorul Oficial (A2, Rezultatul de proiect 2: act normativ sistematizat elaborat si aprobat).

 

OSP 3 – Implementarea unui cadru de lucru care să faciliteze elaborarea și aplicarea unor proceduri simplificate pentru companiile care au activități de CDI, în scopul reducerii poverii administrative pentru mediul de afaceri și realizarea în cadrul MEC a unei proceduri simplificate privind recunoașterea activității de CDI din cadrul companiilor românești (A3, Rezultat de proiect 3: procedură simplificată pentru reducerea poverii administrative asupra mediului de afaceri elaborată si aprobată).

 

OSP 4 – Dezvoltarea competențelor și abilităților profesionale ale personalului de conducere si execuție din MEC (50 de persoane), în cadrul unor module de instruire în următorul domeniu - politici publice de cercetare, dezvoltare și inovare, bazate pe dovezi, legislația în domeniul cercetării și reglementările care vizează activitățile de CDI din mediul de afaceri românesc (A4, Rezultatul de proiect 4: 50 de persoane din cadrul MEC certificate).

 

Proiectul s-a derulat pe parcursul a 26 de luni (decembrie 2018 - februarie 2021) fiind implementat cu succes, îndeplinind toți indicatorii asumați. Rezultatele obținute în perioada de implementare, conform obiectivelor stabilite, sunt următoarele:

 

  • O politică publică în domeniul de CDI (domeniu de competență al Ministerului Educației și Cercetării) elaborată și aprobată.
  • Un act normativ sistematizat elaborat și aprobat.
  • O procedură simplificată pentru reducerea poverii administrative asupra mediului de afaceri elaborată și aprobată.
  • 50 de persoane din cadrul Ministerului Educației și Cercetării certificate în domeniile: politici publice de CDI bazate pe dovezi, legislația în domeniul cercetării și reglementările care vizează activitățile de CDI din mediul de afaceri.

 

La conferința de prezentare a rezultatelor proiectului vor participa reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării și ai partenerilor (UDJG, ASE, INCDMTM),  specialiști și experți SIPOCA 393, precum și reprezentanți ai mediului CDI.

 

În cadrul conferinței vor fi prezentate activitățile derulate în cadrul proiectului precum și rezultatele aferente:

  • Politica publică privind Consolidarea şi dezvoltarea capacității de inovare a sistemului de CDI cu obiective și măsuri specifice: intensificarea valorificării și vizibilității rezultatelor CDI; asigurarea sustenabilității organizațiilor de CDI și de ITT; creșterea fondurilor private pentru domeniul de CDI.
  • Propuneri de sistematizare și simplificare legislativă în domeniu CDI în acord cu reglementările incidente la nivel național și european
  • Bune practici aplicabile sistemului de CDI național în elaborarea și implementarea politicilor publice
  • Proceduri pentru reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri specifice domeniului de CDI
  • Măsuri privind consolidarea rolului facilităților fiscale în atragerea de fonduri private pentru CDI
  • Proceduri cadru de reglementare și suport a activității entităților de cercetare-dezvoltare privind modul de valorificare a rezultatelor CDI, protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, protejarea informațiilor tehnico-științifice specifice domeniului de CDI, auditul tehnologic, implementarea sistemului de management al inovării.

 

Proiectul ”Consolidarea capacității instituționale a Ministerului Educației și Cercetării prin optimizarea proceselor decizionale în domeniul de cercetare-dezvoltare și inovare” - SIPOCA 393, cod MySMIS 116103, este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

 

Pentru mai multe detalii, puteți accesa pagina web a proiectului sipoca393.research.gov.ro sau ne puteți contacta pe adresa de e-mail sipoca393@gmail.com.

 

Modificat la: 2021-02-05 09:41:00
e-Cerere 544
e-Petiție