Concurs pentru angajare experți cu contract individual de muncă pe perioadă determinată - proiect SIPOCA 592

 

 

Anunț privind prelungirea organizării concursului desfășurat în cadrul Proiectului SIPOCA 592, cu 5 zile respectiv în perioada 08-26 martie 2021

 

 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării organizează începând cu data de 01.03.2021 concurs pentru ocuparea pe perioadă determinatăa30 posturi contractuale vacante cu timp normal/ parțial, după caz, în cadrul proiectului “Creșterea capacității sistemului CDI de a răspunde provocărilor globale. Consolidarea capacității anticipatorii de elaborare a politicilor publice bazate pe dovezi” – SIPOCA 592, cod MySmis 2014+ 127557, desfășurat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA), după cum urmează:

 

 

 • pentru Activitatea A4 - Elaborarea politicilor transversale CDI, pentru sprijinirea implementării SNCDI

Subactivitatea 4.2. - Place-based innovation ecosystem: cadru de dezvoltare și monitorizare a ecosistemului de știință, inovare și antreprenoriat Laser Valley - Land of Lights - 12 posturi experți, după cum urmează:

- 8 experţi panelişti pentru analiza aplicării legislaţiei invenţiilor de serviciu x 1 lună(estimativ 42 ore/lună)

- 1 expert implementare x 6 luni (estimativ 84 ore/lună)

- 2 experţi panelişti pentru analiză facilităţi fiscale x 1 lună (estimativ 84 ore/lună)

- 1 expert analiza aplicării legislaţiei invenţiilor de serviciu x 6 luni (estimativ 84 ore/lună)

 

 • pentru Activitatea A 16 - Dezvoltarea unei platforme integrate de monitorizare și evaluare pentru SNCISI 2021-2027 - 10 posturi experți, după cum urmează:

- 1 expert - arhitect de sistem x 8 luni (estimativ 160 ore/lună);

- 2 experţi dezvoltare x 8 luni (estimativ 120 ore/lună);

- 2 programatori dezvoltare x 15 luni (estimativ 106 ore/lună);

- 2 experţi specificaţii şi analiză sistem x 8 luni (estimativ 120 ore/lună);

- 1 expert - asistent programator dezvoltare modulară x 8 luni (estimativ 160 ore/lună);

- 1 expert - asistent programator dezvoltare frontend x 10 luni (estimativ 80 ore/lună);

- 1 expert - asistent programator dezvoltare backend x 10 luni (estimativ 140 ore lună).

 

 • pentru Activitatea A 17 - Dezvoltarea platformei existente dedicate finanțării instituționale a CDI - 8 posturi experți, după cum urmează:

- 1 expert - arhitect de sistem x 7 luni (estimativ 160 ore/lună);

- 2 experţi dezvoltare x 7 luni (estimativ 120 ore/lună);

- 2 experti specificaţii şi analiză sistem x 7 luni (estimativ 140 ore/lună);

- 1 expert - asistent programator dezvoltare modulară x 7 luni (estimativ 160 ore/lună);

- 1 expert - asistent programator dezvoltare frontend x 5 luni (estimativ 80 ore lună/lună);

- 1 expert - asistent programator dezvoltare backend x 5 luni (estimativ 140 ore lună).

 

 

Condiții Generale:

Pentru a ocupa un post vacant sau temporar vacant, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

 

Dosarul de concurs al candidaților trebuie să conțină următoarele documente:

Cererea de înscriere la concursul deselecție, Anexa nr.1;

 • Copiile documentelor care atestă vechimea în muncă/specialitate;
 • Copia actului de identitate/certificat de căsătorie sau alte documente care să ateste numele care apare pe diplome;
 • Copiile diplomelor de studii și a altor documente care atestă specializări corelate cu cerințele postului pe care se aplică;
 • Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, cu mențiunea ”APT DE MUNCĂ”;
 • Curriculum vitae în format Europass, conform Anexei nr. 2, datat și semnat;
 • Declaraţie de intenţie, datată și semnată (maxim 1 pagină);
 • O declarație pe proprie răspundere a candidatului că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează, Anexa nr.3;
 • O declarație pe proprie răspundere a candidatului că nu a încălcat normele de etică și deontologie profesională în domeniul CDI sau în domeniul conex acestuia în care candidatul activează, Anexa nr.4.

 

La depunerea dosarului, candidatul va prezenta documentul original pentru fiecare document depus la dosar în xerocopie pentru certificarea conformității cu originalul.

 

 

Cerinţe specifice pentru ocuparea posturilor:

a. studii superioare finalizate cu diplomă de licenţă, masteralesau doctorale;

b. experienţăsimilarăde minim 3 ani ca urmarea derulării activităților de dezvoltare platforme informatice şi de elaborare a unor analize/studii/rapoarte în domeniul C.D.I. şi/sau în domenii conexe relevante pentru activităţile proiectului ce necesită expertiză privind invenţiile de serviciu şi facilităţile fiscale pentru CDI;

c. experienţă în derularea de proiecte cu finanţare europeană sau internațională (opţional – constituie avantaj)

d. capacitate de planificare, organizare a muncii;

e. competenţe de analiză, prelucrare şi interpretare a datelor şi informaţiilor referitoare la implementarea proiectelor;

f. cunoştinţe avansate Word, Excel, Internet;

g. iniţiativă,capacitatea de a comunica, de a lucra sub presiune.

 

 

Responsabilităţile şi sarcinile posturilor

 

Activitatea A4 - Elaborarea politicilor transversale CDI, pentru sprijinirea implementării SNCDI

Subactivitatea 4.2.- Place-based innovation ecosystem: cadru de dezvoltare și monitorizare a ecosistemului de știință, inovare și antreprenoriat Laser Valley - Land of Lights

- Analiza facilităților fiscale pentru CDI în context internațional;

- Studiul diverselor politici și instrumente de facilități fiscale pentru CDI în dinamica internațională (e.g. http://www.oecd.org/sti/rd-tax-incentives-summary-overview.pdf, http://www.oecd.org/sti/RDTaxIncentives_Compendium_2017.pdf);

- Analiza politicilor și mecanismelor din statele membre OECD din perspectiva relevanței și a posibilului impact sistemic în România (http://www.oecd.org/sti/rd-tax-incentive-indicators.htm), a selectării mixului de instrumente, a estimării impactului economic al acestora şi a dialogul public-privat, crucial în fundamentarea recomandărilor pentru îmbunătățirea cadrului legislativ existent în domeniu.

- Dezbaterea provocărilor asociate facilităților fiscale pentru CDI (e.g. - https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ro/pdf/researchinnovation-2017-final.pdf);

- Formularea de recomandări pentru îmbunătățirea cadrului legislativ existent. Activitatea va presupune întâlniri ale unui panel de lucru (public și privat) pentru identificarea blocajelor existente și a soluțiilor optime.

- Analiza aplicării legislației în domeniul invențiilor de serviciu;

- Analiza invențiilor de serviciu din perspectiva condițiilor de încadrare a invențiilor ca invenții de serviciu adaptat la mediul organizațional din România, mai ales în diversitatea instituțională existentă; astfel, este necesară reprezentarea mediului public și mediului privat, dar mai ales reprezentarea pe domenii de activitate, urmând fi selectate cel puțin 4 domenii diferite de activitate de CDI.

- Formularea de recomandări pentru îmbunătățirea cadrului legislativ existent. Activitatea va presupune întâlniri ale unui panel de lucru pentru dezbaterea cazurilor, condițiilor favorizante, problemelor și provocărilor privind invențiile de serviciu și realizarea unei serii de interviuri cu angajatori și angajați din cadrul instituțiilor reprezentative pentru sfera publică (universități și INCD-uri), analiza documentelor standard (ex. contracte de muncă) și ulterior formularea de recomandări operaționale (prevederi specifice pentru încadrare în documentele standard).

- Asigurarea implementării activităţii A4.2. conform Cererii de finanţare.

 

 

Materiale de referinţă:

· Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările si completările ulterioare;

· Legea nr. 83/2014 privind invenţiile de serviciu;

· Facilităţi fiscale în context internaţional:

http://www.oecd.org/sti/rd-tax-incentives-summary-overview.pdf

http://www.oecd.org/sti/RDTaxIncentives_Compendium_2017.pdf

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ro/pdf/researchinnovation-2017-final.pdf

· Hotărârea Guvernului nr. 929/2014 privind aprobarea Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 – 2020, cu modificările şi completările ulterioare;

· Hotărârea Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015 - 2020 (PNCDI III);

· Ordonanţa Guvernului nr. 14/2002 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50/2003;

· Legea nr. 319/2003privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările şi completările ulterioare;

· Hotărârea Guvernului nr. 751/2017 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare;

· Legea 136/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;

· Ordin comun MFP/MCI nr. 2326/2855/2017 privind stabilirea procedurii de acordare a facilităţii fiscale prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

· Ordinul comun MFP/MENCŞ nr. 1056/4435/2016 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal;

· Hotărârea Guvernului nr. 134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat

· Regulamentele de organizare şi funcţionare ale organismelor consultative ale MEC

· Raport privind infrastructurile de cercetare din România - 2017:

http://sipoca27.ro/wp-content/uploads/2017/11/RAPORT-FINAL-ROADMAP.pdf

· RaportulStart-ups, Scale-ups and Entrepreneurship in Romania”– 2017

https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/specific-support-romania-final-report-%E2%80%93-start-ups-scale-ups-and-entrepreneurship-romania

· European Innovation Scoreboard 2017, 2018, 2019 şi 2020;

· Horizon Europe, https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en

 

 

Responsabilităţile şi sarcinile posturilor

 

Activitatea A 16 - Dezvoltarea unei platforme integrate de monitorizare și evaluare pentru SNCISI 2021-2027:

- Contribuţii la elaborarea notei concept a platformei;

- Cartografierea categoriilor de date şi informaţii necesare;

- Analiza bazelor de date şi a platformelor existente şi relevante CDI;

- Elaborareaschemei de management pentru interoperarea bazelor de date şi platforme existente şi relevante;

- Stabilirea structurii tabloului de bord pentru monitorizarea și evaluarea SNCISI;

- Stabilirea structurii informaţionale (inclusiv niveluri de acces pentru actualizarea conținutului);

- Proiectarea si dezvoltarea platformei integrate de monitorizare și evaluare pentru SNCISI 2021-2027;

- Testarea platformei integrate de monitorizare și evaluare pentru SNCISI 2021-2027;

- Instruirea personalului care va utiliza platforma;

- Asigurarea implementării activităţii A16, conform Cererii de finanţare.

 

Arhitectul de sistem:asigură proiectarea sistemului şi infrastructura în conformitate cu cerințele, păstrează legătura cu echipa de management a MEC pentru a se asigura de evoluția corespunzătoare a modelului arhitectural al platformei, validează viziunea privind dezvoltarea platformei şi participă activ la etapele de implementare şi testare;

Experţii dezvoltare în tehnologii de implementare coordonează şi participă activ în echipa de dezvoltare, păstrează legătura cu arhitectul de sistem şi validează împreună cu el suita de tehnologii implementate;

Programatorii dezvoltareca experţi în tehnologiile în care va fi implementat sistemul, dezvoltă software-ul propus de arhitectul de sistem, coordonați de către experții de dezvoltare;

Experţii specificaţii şi analiză sistemurmăresc procesele şi logica din spatele platformei, lucrează împreună cu arhitectul de sistem pentru a asigura înțelegerea deplină a sistemului şi a fluxurilor operaționale, analizează şi validează corectitudinea funcțională a sistemului proiectat de arhitect şi implementat de experți si programatori, participă împreună cu aceștia la dezvoltarea sistemului;

Asistentul programator dezvoltare modulară cu rol de asistent al arhitectului de sistem, realizează sistemul pe componente funcționale, contractele de comunicare dintre părți şi infrastructura suport;

- Asistentul programator dezvoltare frontend cu rol de asistent al programatorului de dezvoltare pentru frontend, asigură suport în dezvoltare pentru design şi implementarea părţii din faţă a platformei;

- Asistentul programator dezvoltare backend cu rol de asistent al programatorului de dezvoltare pentru backend, asigură suport în dezvoltare pentru implementarea serverului şi a structurilor de date pentru platformă.

 

 

Materiale de referinţă:

Proiectul SIPOCA 592 https://uefiscdi.gov.ro/sipoca-592

Prezentare proiect SIPOCA 592 referitor la Strategia Natională de Cercetare, Inovare şi Specializare Inteligentă 2021-2027, https://uefiscdi.gov.ro

 

 

Responsabilităţile şi sarcinile posturilor

 

Activitatea A 17 - Dezvoltarea platformei existente dedicate finanțării instituționale a CDI:

- Analiza informaţiilor, datelor şi documentelor furnizate;

- Participarea la elaborarea conceptului platformei;

- Stabilirea structurii informaţionale (inclusiv niveluri de acces pentru încărcare de date şi actualizare de conținut);

- Elaborarea arhitecturii platformei;

- Proiectarea şi dezvoltarea platformeiastfel încât aceasta să poată stoca şi furniza informaţii şi date pentru toate etapele Programelor Nucleu, de la depunere până la evaluare post-raportare (inclusiv etapele de contractare, implementare şi raportare, evaluare post-raportare);

- Testarea platformei;

- Instruirea personalului care va utiliza platforma;

- Asigurarea implementării activităţii A17, conform Cererii de finanţare.

 

- Arhitectul de sistem:asigură proiectarea sistemului şi infrastructura în conformitate cu cerințele, păstrează legătura cu echipa de management a MEC pentru a se asigura de evoluția corespunzătoare a modelului arhitectural al platformei, validează viziunea privind dezvoltarea platformei şi participă activ la etapele de implementare şi testare;

Experţii dezvoltareîn tehnologii de implementare coordonează şi participă activ în echipa de dezvoltare, păstrează legătura cu arhitectul de sistem şi validează împreună cu el suita de tehnologii implementate;

Experţii specificaţii şi analiză sistemurmăresc procesele şi logica din spatele platformei, şi lucrează împreună cu arhitectul de sistem pentru a asigura înțelegerea deplină a sistemului şi a fluxurilor operaționale, analizează şi validează corectitudinea funcțională a sistemului proiectat de arhitect şi implementat de experți si programatori, participă împreună cu aceștia la dezvoltarea sistemului;

Asistentul programator dezvoltare modularăcu rol de asistent al arhitectului de sistem, realizează sistemul pe componente funcționale, contractele de comunicare dintre părți şi infrastructura suport;

Asistentul programator dezvoltare frontendcu rol de asistent al programatorului de dezvoltare pentru frontend, asigură suport în dezvoltare pentru design şi implementarea părţii din faţă a platformei;

Asistentul programator dezvoltare backendcu rol de asistent al programatorului de dezvoltare pentru backend, asigură suport în dezvoltare pentru implementarea serverului şi a structurilor de date pentru platformă.

 

 

Materiale de referinţă:

Programe Nucleu

 

 

Concursul constă în parcurgerea a două etape, astfel:

 

1. Selecția dosarelor şi analiza declaraţiei de intenţie

Dosarele depuse de candidați vor fi analizate de către membrii comisiei de selecție în vederea verificării îndeplinirii condițiilor de participare, precum şi a expertizei şi experienţei candidaţilor în raport cu atribuțiile şi responsabilitățile aferente postului în termen de 3 zile.

Vor fi selectate dosarele care întrunesc minimum de 50 puncte, din maximum 100 puncte.

Declaraţia de intenţietrebuie să conţină în maxim o pagină cele mai importante propuneri iniţiale ale expertului pentru activitatea/subactivitatea care face obiectul înscrierii la concurs, luându-se în considerare atribuţiile şi responsabilităţile postului, îndeplinirea condiţiilor generale şi specifice menţionate în anunţul de concurs, expertiza şi experienţa individuală a acestuia. Se va depune câte o declaraţie de intenţie pentru fiecare post pentru care se candidează.

 

Dosarele depuse de candidați se analizează în termen de 3 zile de către comisia de selecție.

 

Rezultatul selecției (evaluării) dosarelor/analizei declaraţiilor de intenţie va fi afișat la sediul MEC și pe pagina web a instituției.

 

Criteriile pe baza cărora se acordă punctajul (detaliat conform anexei):

 • Experiența profesională
 • Experiența în activități similare cu cele presupuse de postul pentru care candidează
 • Experiența în proiecte finanțate prin fonduri externe nerambursabile şi/sau proiecte finanţate din fonduri de la bugetul de stat/fonduri private
 • Adecvarea declaraţiei de intenţie la obiectivele proiectului şi la activităţile/subactivităţile din proiect pe care ar urma să le realizeze

 

Eventualele contestații pot fi depuse în termen de o zi de la afișarea rezultatului selecției dosarelor, iar rezultatul va fi publicat la o zi după analiza eventualelor contestaţii.

 

 

2. Interviul

Interviul se organizează doar în situația în care candidații obțin punctaje egale sau în situația în care sunt mai mulţi candidaţi decât numărul de posturi scoase la concurs, în vederea departajării lor. Interviul constă în discuții pe baza activităţilor din proiect pe care ar urma să le desfăşoare, a atribuţiilor şi responsabilităţilor postului precum şi a conţinutului declaraţiei de intenţie. Punctajul minim pentru proba de interviu este de 50 de puncte, iar punctajul maxim de 100 de puncte.

Candidații sunt selectați pentru angajare în ordinea descrescătoare a punctajului cumulat pentru dosarul de concurs și interviu, acolo unde este cazul.

Rezultatul final al concursului de selecţie al dosarelor, respectiv al interviurilor, după caz, este stabilit prin calificativul „admis” sau „respins” şi este publicat în termen de maxim 3 zile de la finalizarea etapelor concursului.

 

 

Calendarul prelungit pentru desfășurarea etapei 1 a concursului de selecție a dosarelor de concurs și a scrisorii de intenție este următorul:

 • republicarea anunțurilor la data de 08.03.2021 începând cu ora 10.00
 • data limită de depunere a dosarelor este 12.03.2021 ora 13.30
 • perioada pentru verificarea și selecția dosarelor de către comisia de concurs, este cuprinsă în intervalul 15.03.2021-17.03.2021
 • rezultatele obţinute în urma selecției şi evaluării dosarelor și a scrisorii de intenție, prin acordarea calificativului admis/respins și a punctajelor obținute, vor fi afișate la data de 19.03.2021
 • eventualele contestații se pot depune în termen de 1 zi lucrătoare după afișarea rezultatelor la data de 19.03.2021, cu termen limită la data de 22.03.2021
 • soluționarea contestațiilor se desfășoară în perioada 23-24.03.2021
 • afișarea rezultatelor contestațiilor la data de 25.03.2021
 • rezultatele finale ale etapei 1 se vor afișa la data de 26.03.2021.

 

Dacă este necesară și etapa a doua a concursului, respectiv interviul, aceasta va fi organizată de comun acord cu acei candidați care se vor afla în situația de departajare pentru ocuparea postului/poziției, iar calendarul pentru desfășurarea acestei etape va fi anunțat după finalizarea primei etape de concurs, respectiv după data de 26.03.2021.

 

Dosarele se vor depune la Secretariatul comisiei de selecție - etajul 3, camera 307 , Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București, luni - joi între orele 10.00-16.00, vineri între orele 9,30 – 13.30

 

Toate documentele depuse la dosar în xerocopie vor fi însoțite și de documentele în original pentru certificarea conformității cu originalul.

 

Candidaţii pot depune dosare pentru cel mult trei posturi de experţi cu condiţia respectării numărului maxim de ore pe lună conform legislaţiei muncii, atunci când activităţile/subactivităţile pentru care se depune dosarul se suprapun.

 

 

Termenul limită de depunere al dosarelor de concurs: 12.03.2021 ora 13,30

 

Contractele cu experții se vor încheia după finalizarea întregului concurs.

 

Relații suplimentare se pot obține accesând pagina oficială www.research.gov.ro, la sediul Ministerului Educaţiei şi Cercetării din București, str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, telefon 021 303 4199 interior 232 sau interior 618.

Modificat la: 2021-03-08 09:00:00
e-Cerere 544
e-Petiție