Selecție experți cu contract de antrepriză - proiect SIPOCA 592

 

 

Anunț privind prelungirea organizării concursului desfășurat în cadrul Proiectului SIPOCA 592, cu 5 zile respectiv în perioada 08-26 martie 2021

 

 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării organizează începând cu data de 01.03.2021 concursul de selecţie, în vederea cooptării unui număr de 117 experţi, cu care se vor încheia contracte de antrepriză în cadrul proiectului “Creșterea capacității sistemului CDI de a răspunde provocărilor globale. Consolidarea capacității anticipatorii de elaborare a politicilor publice bazate pe dovezi” – SIPOCA 592, cod MySmis 2014+ 127557, desfășurat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA), în următoarele condiţii:

 

 

Remunerare

Onorarii pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute de contractul civil de antrepriză încheiat cu respectarea prevederilor codului civil și ale codului fiscal, în conformitate cu descrierea activităţilor din Cererea de finanţare a proiectului, cu modificările ulterioare.

 

 

Perioade contractuale/specificităţi (orientativ - estimarea numărului de ore)

 

 • pentru Activitatea A4 - Elaborarea politicilor transversale CDI, pentru sprijinirea implementării SNCDI

Subactivitatea 4.1.- Dezvoltarea cadrului strategic și funcțional de Open science și Open Access (conform recomandărilor EC și practicilor de la nivel european)4 poziţii experţi

- 1 expert politici CDI x 6 luni (estimativ 84 ore/lună);

- 1 expert date în cercetare x 6 luni (estimativ 84 ore/lună);

- 1 expert jurist x 4 luni (estimativ 84 ore/lună);

- 1 expert drepturi de proprietate intelectuală şi transfer tehnologic x 4 luni (estimativ 84 ore).

 

 

 • pentru Activitatea A10 - Integrarea şi actualizarea documentului final al Strategiei Naționale pentru Cercetare, Inovare şi Specializare Inteligentă (SNCISI) pentru perioada 2021-2027 şi pregătirea proiectului de act normativ de aprobare a acesteia - 14 poziţii experţi

- 1 expert coordonator x 3 luni (estimativ 84 ore/lună);

- 13 experți x 3 luni (estimativ 84 ore/lună).

 

Expertul coordonator cu competențe generale în domeniul politicilor CDI contribuie la toate activităţile A 10 prevăzute în Cererea de Finanţare, integrează şi armonizează contribuţiile celorlalţi experţi, coordonează echipa de experţi şi asigură legătura cu echipa de management. Cei 13 experţi au competenţe specifice diverse aferente secţiunilor din documentul de strategie (de ex. resurse umane, infrastructuri, cercetare fundamentală, cercetare aplicativă, inovare, transfer tehnologic, stimulente fiscale, proprietate intelectuală, cooperare internațională, etc.) care participă la activităţile din cadrul A10 şi elaborează capitolele/subcapitolele repartizate din documentul de strategie.

 

 

 • pentru Activitatea A14 - Elaborarea Planului Naţional de Cercetare, Dezvoltare, Inovare (PNCDI) pentru perioada 2021-2027 şi pregătirea proiectului de act normativ de aprobare a acestuia - 14 poziţii experţi

- 1 expert coordonator x 3 luni (estimativ 84 ore/lună);

- 13 experți x 3 luni (estimativ 84 ore/lună).

 

Expertul coordonator cu competențe generale în domeniul instrumentelor de finanţare a CDI la toate activităţile A14 prevăzute în Cererea de Finanţare, integrează şi armonizează contribuţiile celorlalţi experţi, coordonează echipa de experţi şi asigură legătura cu echipa de management. Cei 13 experţi au competenţe specifice diverse aferente secţiunilor din PNCDI (de ex. resurse umane, infrastructuri, cercetare fundamentală, cercetare aplicativă, inovare, transfer tehnologic, stimulente fiscale, proprietate intelectuală, cooperare internațională, etc.) care participă la activităţile din cadrul A14 şi elaborează capitolele/subcapitolele repartizate din PNCDI.

 

 

 • pentru Activitatea A15 - Actualizarea Foii de parcurs naționale pentru infrastructuri de cercetare - 85 poziţii experţi

- 1 expert coordonator x 2 luni (estimativ 84 ore/lună);

- 84 experți evaluatori x 1/2 lună (estimativ 42 de ore/expert).

 

Expertul coordonator cu competenţe generale în domeniul infrastructurilor de cercetare planifică, organizează şi monitorizează activităţile de evaluare, participă ca moderator şi raportor la activităţile de evaluare în panelurile de experţi, întocmeşte minutele şedinţelor, rapoartele de consens şi coordonează echipele de experţi. Experţii evaluatori, maxim 12 pentru fiecare cele 7 domenii identificate[1], cu competențe în infrastructuri de cercetare specifice unui anumit domeniu, evaluează infrastructurile de cercetare existente şi pe cele noi propuse care se vor depune în cadrul unei competiţii dedicate.

 


[1] Energie, mediu și schimbări climatice, Bioeconomie, Eco-nano-tehnologii și materiale avansate, Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate, Sănătate, Patrimoniu social și cultural, Tehnologii noi și emergente.

 

 

Responsabilităţi contractuale ale experţilor conform Cererii de finanţare:

 

Activitatea A 4.1. - Dezvoltarea cadrului strategic și funcțional de Open Science și Open Access (conform recomandărilor Comisiei Europene și practicilor de la nivel european):

- studiu privind Open Research Data - aspectele legale, etice si cu impact economic şi social derivate din reglementările europene și tratatele internaționale la care România este parte;

- analiza cadrului legislativ național actual în domeniul Open Research Data și propuneri de modificare acte normative pentru introducerea de prevederi privind definirea diferitelor categorii de date deschise ( date primare, date reutilizabile, date create, date procesate) din cercetare și dreptul de proprietate intelectuală asupra lor pe baza bunelor practici si a nevoilor identificate în cursul implementării actualului plan național PNCDI III precum şi propuneri de prevederi contractuale pentru implementarea voluntară a politicilor privind Open Research Data în proiectele CDI finanțate din fonduri publice;

- analiză şi propuneri de instrumente de monitorizare a implementării politicilor de Open Science în proiectele CDI finanțate din fonduri publice;

- asigurarea implementării activităţii A4.1, conform Cererii de finanţare.

 

 

Activitatea A10 - Integrarea şi actualizarea documentului final al Strategiei Naționale pentru Cercetare, Inovare şi Specializare Inteligentă (SNCISI) pentru perioada 2021-2027 şi pregătirea proiectului de act normativ de aprobare a acesteia:

- analiza documentelor livrate prin proiect şi a altor documente disponibile, rapoarte şi recomandări relevante;

- stabilirea structurii documentului de politică publică;

- integrarea datelor şi informațiilor livrate de partener, pe capitole şi sub-capitole;

- validarea ştiinţifică a proiectului de SNCISI 2021-2027 cu sprijinul organismelor consultative ale MEC, analiza propunerilor şi integrarea lor în text, după caz;

- consultarea cu experţii indicaţi de Beneficiar;

- actualizarea documentului final din perspectiva noului program de guvernare şi a ultimelor observații/recomandări formulate de către Comisia Europeană;

- elaborarea textului final al SNCISI 2021-2027 şi armonizarea propunerii de text;

- asigurarea implementării activităţii A 10, conform Cererii de finanţare.

 

 

Activitatea A14 - Elaborarea Planului Naţional de Cercetare, Dezvoltare, Inovare (PNCDI) pentru perioada 2021-2027 şi pregătirea proiectului de act normativ de aprobare a acestuia:

- analiza documentelor livrate prin A3.6 şi alte activităţi din proiect, a documentului final al SNCISI 2021-2027 şi a altor documente şi recomandări relevante pentru PNCDI;

- stabilirea structurii PNCDI 2021-2027 pe capitole şi sub-capitole;

- integrarea informațiilor şi datelor furnizate, elaborarea textului pe capitole şi sub-capitole;

- validarea ştiinţifică a proiectului PNCDI prin consultarea organismelor consultative ale MEC, Academiei Române şi academiilor de ramură, analiza propunerilor şi integrarea lor, după caz, în textul anexat la proiectul de act normativ pentru aprobarea PNCDI 2021-2027;

- consultarea cu experţii indicaţi de Beneficiar;

- actualizarea documentului final din perspectiva noului program de guvernare şi a ultimelor observații/recomandări formulate de către Comisia Europeană;

- armonizarea textului şi elaborarea versiunii finale a PNCDI 2021-2027;

- asigurarea implementării activităţii A 14, conform Cererii de finanţare.

 

 

Activitatea A15 - Actualizarea Foii de parcurs naționale pentru infrastructuri de cercetare

- planificarea şi monitorizarea activităţilor de evaluare individuală şi în panel;

- evaluarea IC existente în Foaia de parcurs a IC şi elaborarea rapoartelor de evaluare individuală;

- organizarea panelurilor de experţi pe cele 7 domenii, elaborarea minutelor şi rapoartelor de consens ale experţilor pe fiecare domeniu pentru IC existente cu ierarhizarea lor în cadrul fiecărui domeniu;

- evaluarea propunerilor de noi IC depuse la apelul dedicat şi elaborarea rapoartelor de evaluare individuală;

- organizarea panelurilor de experţi pe cele 7 domenii, elaborarea minutelor şi rapoartelor de consens ale experţilor pe fiecare domeniu pentru IC noi cu ierarhizarea lor în cadrul fiecărui domeniu;

- asigurarea implementării activităţii A 15, conform Cererii de finanţare.

 

 

Condiții Generale:

Candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare poziţiei pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor poziţiei scoase la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

 

Dosarul candidaților trebuie să conțină următoarele documente:

Cererea de înscriere la concursul deselecție, Anexa nr.1;

 • Copiile documentelor care atestă vechimea în muncă/specialitate;
 • Copia actului de identitate/certificat de căsătorie sau alte documente care să ateste numele care apare pe diplome;
 • Copiile diplomelor de studii și a altor documente care atestă specializări corelate cu cerințele poziţiei pentru care se aplică;
 • Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare poziţiei pentru care candidează, cu mențiunea ”APT DE MUNCĂ”;
 • Curriculum vitae în format Europass, conform Anexei nr. 2, datat și semnat;
 • Declaraţie de intenţie, datată și semnată (maxim 1 pagină);
 • O declarație pe proprie răspundere a candidatului că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează, Anexa nr.3;
 • O declarație pe proprie răspundere a candidatului că nu a încălcat normele de etică și deontologie profesională în domeniul CDI sau în domeniul conex acestuia în care candidatul activează, Anexa nr.4.

 

La depunerea dosarului, candidatul va prezenta documentul original pentru fiecare document depus la dosar în xerocopie pentru certificarea conformității cu originalul.

 

 

Cerinţe specifice:

a. studii superioare finalizate cu diplomă de licenţă, masteralesau doctorale;

b. experienţăsimilarăde minim 3 ani ca urmarea derulării activităților de evaluare infrastructuri de cercetare şi de elaborare a unor analize/studii/rapoarte în domeniul C.D.I. şi/sau în domenii conexe relevante pentru activităţile proiectului ce necesită expertiză privind politicile CDI, instrumentele de finanţare a CDI, drepturile de proprietate intelectuală şi transferul tehnologic;

c. experienţă în derularea de proiecte cu finanţare europeană sau internațională (opţional – constituie avantaj)

d. capacitate de planificare, organizare a muncii;

e. competenţe de analiză, prelucrare şi interpretare a datelor şi informaţiilor referitoare la implementarea proiectelor;

f. cunoştinţe avansate Word, Excel, Internet;

g. iniţiativă,capacitatea de a comunica, de a lucra sub presiune.

  

 

Documente de referinţă:

· Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările si completările ulterioare;

· Legea nr. 83/2014 privind invenţiile de servici;

· Facilităţi fiscale în context internaţional:

http://www.oecd.org/sti/rd-tax-incentives-summary-overview.pdf

http://www.oecd.org/sti/RDTaxIncentives_Compendium_2017.pdf

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ro/pdf/researchinnovation-2017-final.pdf

· Hotărârea Guvernului nr. 929/2014 privind aprobarea Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 – 2020, cu modificările şi completările ulterioare;

· Hotărârea Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015 - 2020 (PNCDI III);

· Ordonanţa Guvernului nr. 14/2002 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50/2003;

· Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările şi completările ulterioare;

· Hotărârea Guvernului nr. 751/2017 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare;

· Legea 136/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;

· Ordin comun MFP/MCI nr. 2326/2855/2017 privind stabilirea procedurii de acordare a facilităţii fiscale prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

· Ordinul comun MFP/MENCŞ nr. 1056/4435/2016 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal;

· Hotărârea Guvernului nr. 134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat

· Regulamentele de organizare şi funcţionare ale organismelor consultative ale MEC

· Raport privind infrastructurile de cercetare din România - 2017:

http://sipoca27.ro/wp-content/uploads/2017/11/RAPORT-FINAL-ROADMAP.pdf

· RaportulStart-ups, Scale-ups and Entrepreneurship in Romania”– 2017

https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/specific-support-romania-final-report-%E2%80%93-start-ups-scale-ups-and-entrepreneurship-romania

· European Innovation Scoreboard 2017, 2018, 2019 şi 2020;

- Horizon Europe

· Comunicarea Comisiei Europene “A new ERA for Research and Innovation”COM(2020) 628 final 

· IPR, Technology Transfer & Open Science, Comisia Europeană, 2017

 

 

Selecţia constă în parcurgerea a două etape, astfel:

 

1. Selecția dosarelor şi analiza declaraţiei de intenţie:

Dosarele depuse de candidați vor fi analizate de către membrii comisiei de selecție în vederea verificării îndeplinirii condițiilor de participare, precum şi a expertizei şi experienţei candidaţilor în raport cu atribuțiile şi responsabilitățile aferente poziţieului în termen de 3 zile de la încheierea perioadei de depunere a dosarelor.

Vor fi selectate dosarele care întrunesc minimum de 50 puncte, din maximum 100 puncte.

Declaraţia de intenţietrebuie să conţină în maxim o pagină cele mai importante propuneri iniţiale ale expertului pentru activitatea/subactivitatea care face obiectul înscrierii la concurs, luându-se în considerare atribuţiile şi responsabilităţile poziţiei puntru care se aplică, îndeplinirea condiţiilor generale şi specifice menţionate în anunţul de concurs, expertiza şi experienţa individuală a acestuia. Se va depune câte o declaraţie de intenţie pentru fiecare poziţie pentru care se candidează.

 

Dosarele depuse de candidați se analizează în termen de 3 zile de către comisia de selecție.

 

Rezultatul selecției (evaluării) dosarelor/analizei declaraţiilor de intenţie va fi afișat la sediul MEC și pe pagina web a instituției.

 

Criteriile pe baza cărora se acordă punctajul (detaliat conform anexei):

 • Experiența profesională
 • Experiența în activități similare cu cele presupuse de poziţieul pentru care candidează
 • Experiența în proiecte finanțate prin fonduri externe nerambursabile şi/sau proiecte finanţate din fonduri de la bugetul de stat/fonduri private
 • Adecvarea declaraţiei de intenţie la obiectivele proiectului şi la activităţile/subactivităţile din proiect pe care ar urma să le realizeze

 

Eventualele contestații pot fi depuse în termen de o zi de la afișarea rezultatului selecției dosarelor, iar rezultatul va fi publicat la o zi după analiza eventualelor contestaţii.

 

 

2. Interviul:

Interviul se organizează doar în situația în care candidații obțin punctaje egale sau în situația în care sunt mai mulţi candidaţi decât numărul de poziţieuri scoase la concurs, în vederea departajării lor. Interviul constă în discuții pe baza activităţilor din proiect pe care ar urma să le desfăşoare, a atribuţiilor şi responsabilităţilor poziţieului precum şi a conţinutului declaraţiei de intenţie. Punctajul minim pentru proba de interviu este de 50 de puncte, iar punctajul maxim de 100 de puncte.

 

Candidații sunt selectați pentru cooptare în ordinea descrescătoare a punctajului cumulat pentru dosarul de concurs și interviu, acolo unde este cazul.

Rezultatul final al concursului de selecţie al dosarelor, respectiv al interviurilor, după caz, este stabilit prin calificativul „admis” sau „respins” şi este publicat în termen de maxim 3 zile de la finalizarea etapelor concursului.

 

Calendarul prelungit pentru desfășurarea etapei 1 a concursului de selecție a dosarelor de concurs și a scrisorii de intenție este următorul:

 • republicarea anunțurilor la data de 08.03.2021 începând cu ora 10.00
 • data limită de depunere a dosarelor este 12.03.2021 ora 13.30
 • perioada pentru verificarea și selecția dosarelor de către comisia de concurs, este cuprinsă în intervalul 15.03.2021-17.03.2021
 • rezultatele obţinute în urma selecției şi evaluării dosarelor și a scrisorii de intenție, prin acordarea calificativului admis/respins și a punctajelor obținute, vor fi afișate la data de 19.03.2021
 • eventualele contestații se pot depune în termen de 1 zi lucrătoare după afișarea rezultatelor la data de 19.03.2021, cu termen limită la data de 22.03.2021
 • soluționarea contestațiilor se desfășoară în perioada 23-24.03.2021
 • afișarea rezultatelor contestațiilor la data de 25.03.2021
 • rezultatele finale ale etapei 1 se vor afișa la data de 26.03.2021.

 

Dacă este necesară și etapa a doua a concursului, respectiv interviul, aceasta va fi organizată de comun acord cu acei candidați care se vor afla în situația de departajare pentru ocuparea postului/poziției, iar calendarul pentru desfășurarea acestei etape va fi anunțat după finalizarea primei etape de concurs, respectiv după data de 26.03.2021.

 

Dosarele se vor depune la Secretariatul comisiei de selecție, la etajul 3 camera 307,Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București, luni - joi între orele 10.00-16.00, vineri între orele 9,30 – 13.30.

 

Toate documentele depuse la dosar în xerocopie vor fi însoțite și de documentele în original pentru certificarea conformității cu originalul.

 

 

Termenul limită de depunere al dosarelor de concurs: 12.03.2021 ora 13.30

 

Contractele de antrepriză cu experții se vor încheia după finalizarea întregului concurs.

 

Relații suplimentare se pot obține accesând pagina oficială www.research.gov.ro, la sediul Ministerului Educaţiei şi Cercetării din București, str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, telefon 021 303 4199 interior 232 sau interior 618.


 


[1] Conform Legii 1/2011, Art. 153(2), Diploma de absolvire sau de licență a absolvenților învățământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate.

 

 

Modificat la: 2021-03-08 09:01:00
e-Cerere 544
e-Petiție