Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), organizează în data de 26 iulie 2021 concurs pentru ocuparea a 12 posturi contractuale vacante, pentru o perioadă nedeterminată

 

 

Calendar concurs - 15.07.2021 13:30

 

01.07.2021-14.07.2021

Înscrierea candidaţilor; Depunere dosare

15.07.2021-16.07.2021

Evaluarea dosarelor de înscriere

 

19.07.2021

Publicare rezultate selecţie dosare

 

20.07.2021

 

Depunere contestaţii rezultate dosare

21.07.2021

Soluţionare contestaţii   lor rezultate dosare

22.07.2021

Afişarea listei candidaţilor admişi la evaluarea dosarelor

26.07.2021

Desfăşurare probă scrisă

 

27.07.2021

Publicare rezultate probă scrisă

 

28.07.2021

 

Depunere contestaţii probă scrisă

29.07.2021

Soluţionare contestaţii probă scrisă

 

30.07.2021-03.08.2021

Desfăşurarea probei de interviu

 

04.08.2021

Depunere contestaţii proba de interviu

 

05.08.2021

Soluţionare contestaţii proba de interviu

 

06.08.2021

Validare rezultate finale

 

 

 

 

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), organizează în data de 26 iulie 2021 concurs pentru ocuparea a 12 posturi contractuale vacante, pentru o perioadă nedeterminată, astfel: - 01.07.2021 17:33

 

1. Compartiment Registratură

- 1 post, referent IA, studii medii - (8 ore/zi)

2. Compartiment Guvernanță Corporatistă

- 1 post, consilier IA, studii superioare - (8 ore/zi)

3. Compartimentul Comunicare, Relații Publice și Petiții

- 1 post, consilier IA, studii superioare - (8 ore/zi)

4. Direcția Generală Politici și Strategii CDI si Digitalizare

- 2 posturi, consilier IA, studii superioare - (8 ore/zi)

5. Direcția Managementul Specializării Inteligente, Inovare și Transfer Tehnologic

- 2 posturi, consilier IA, studii superioare - (8 ore/zi)

6. Direcția Economică, Administrativ și Resurse Umane - Serviciul Buget, Resurse Umane și Administrativ

- 3 posturi, consilier IA, studii superioare - (8 ore/zi)

- 2 posturi, referent IA, studii medii - (8 ore/zi)

 

 

Durata contractului de muncă este de la data semnării contractului pentru o perioadă nedeterminată.

Localizarea posturilor: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, str. D. I. Mendeleev nr. 21–25 sector 1, București.

 

Concursul constă în susținerea următoarelor probe și se va desfășura la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, din str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1 București:

1. proba scrisă: în data de 26 iulie 2021, ora 12.00

2. proba interviu: în maxim  4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, urmând ca data să fie stabilită și comunicată ulterior

 

 

Cerințele generale privind ocuparea posturilor:

a. să aibă cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European;

b. să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c. să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

e. să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f. să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului pentru care se organizează concurs;

g. să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 

Cerințele specifice privind ocuparea posturilor:

 

Referent IA:

• Studii de specialitate: studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat

• Cunoștințe de operare / programare pe calculator (necesitate și nivel): Windows, Microsoft Office – nivel mediu

• Cerințe specifice – cel puțin 1 an vechime.

 

Consilier, studii superioare:

• Studii de specialitate: studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

•  Cunoștințe de operare / programare pe calculator (necesitate și nivel): Windows, Microsoft Office, nivel mediu

•  Limbi străine: engleză – nivel mediu

•  Cerințe specifice – cel puțin 2 ani vechime.

 

 

Abilități, calități și aptitudini necesare:

- Abilităţi eficiente de comunicare verbală şi scrisă;

- Abilitate de a interacţiona profesional cu grupuri diverse;

- Gândire logică, capacităţi de a lucra simultan la mai multe activităţi;

- Gândire conceptuală şi creativă;

- Angajament către calitate şi orientare spre detalii;

- Cunoașterea limbii române, scris și vorbit.

 

 

DOSARUL DE CONCURS

(1) Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține, următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae.

(2) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

 

Dosarul de concurs se va numerota și va fi însoțit de cererea privind înscrierea la concurs.

Modelul cerererii de inscriere.

Cererea de înscriere la concurs şi declaraţia pe propria răspundere se pun la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul ministerului sau pot fi accesate pe site-ul Ministerului Cercetării şi Inovării - www.research.gov.ro, la secţiunea dedicată publicităţii concursului.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării, la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, din str. D.I Mendeleev nr. 21-25, sector 1 București, camera 307,  în zilele de luni – joi, în intervalul orar 09.00 - 16.00 şi vineri în intervalul orar 09.00 - 13.00.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Ministerului Cercetării Inovării și Digitalizării din str. D.I.Mendeleev nr. 21-25, sector 1 București, telefon 021/303.41.95, Direcția Economică, Administrativ și Resurse Umane si/sau pe pagina web a instituţiei www.research.gov.ro

 

 

DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND DESFĂŞURAREA CONCURSULUI

 

Concursul pentru ocuparea unui post vacant  constă, de regulă, în 3 etape succesive, după cum urmează:

    a) selecţia dosarelor de înscriere;

    b) proba scrisă;

    c) interviul.

 

Se pot prezenta la interviu numai candidaţii declaraţi admişi la etapele precedente (a și b).

Selecția dosarelor se face pe baza verificării îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, prin raportare la documentele din dosarul de înscriere la concurs.

Rezultatele selectării dosarelor de concurs se afișează cu mențiunea "admis" sau "respins", însoțită de motivul respingerii dosarului, la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, www.research.gov.ro

Proba scrisă se susține doar de către candidații declarați admiși la selecția dosarelor. Data și ora interviului se afișează obligatoriu odată cu rezultatele la selecția dosarelor.

În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidatului.

 

 

Criteriile de evaluare ale interviului sunt:

a) Cunoștințe teoretice și/sau abilități practice impuse de funcție;

b) Capacitatea de analiză și sinteză;

c) Motivația candidatului;

d) Comportamentul în situații de criză

e) Inițiativă și creativitate.

 

 

Interviul se susține, într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Punctajul maxim pentru proba interviu este de 100 de puncte. Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să obțină minim 50 de puncte.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii "admis" sau "respins", prin afişare la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, www.research.gov.ro, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Se consideră admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar, de 50 de puncte.

La punctaje egale, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.

 

 

SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR:

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, respectiv probă scrisă/interviu, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv a publicării rezultatului probei scrise și/sau interviului la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării camera 307 sau la adresa de mail economic@research.gov.ro, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

 

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA:

 

Compartimentul Registratură   / referent IA, studii medii

1) Constituția României, republicată;

2) H.G. nr. 371/2021 din 29 martie 2021privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării;

3) Regulamentul de Organizare și Funcționare al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării aprobat prin OMCID nr. 94/03.06.2021,

 

Compartiment Guvernanță Corporatistă / consilier IA, studii superioare

1) Constituția României, republicată;

2) Legea  Nr. 500/2002 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice;

3) H.G.  Nr. 371/2021 din 29 martie 2021privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării;

4) Regulamentul de Organizare și Funcționare al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării aprobat prin OMCID nr. 94/03.06.2021;

5) O.G.  nr. 26/2013 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;

6) O.U.G.nr. 109/2011 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,, cu modificările și completările ulterioare;

7) Legea  nr. 31/1990 din 16 noiembrie 1990    *** Republicată Legea societăţilor comerciale;

8) O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificările şi completările ulterioare ;

9) Ordinul  nr. 3818/2019 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

10) Ordin nr.1952/2018 pentru reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

11) Formularul S1100 şi listele cu operatorii economici care au obligaţia de a depune formularul conform OMFP nr.1952/2018;

12) O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

Compartimentul Comunicare, Relații Publice și Petiții / consilier IA, studii superioare

1)    Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petitiilor;

2)    O.G. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;

3)    H.G. nr. 1723 din 14 octombrie 2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul;

4)    Legea   nr. 24 din 27 martie 2000  privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare, republicată;

5)    Legea  nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

6)    Legea   nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

7)    O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare;

8)    Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

 

Direcția Generală Politici și Strategii CDI si Digitalizare / consilier IA, studii superioare

1) Constituția României, republicată

2) H.G.  nr. 371/2021 din 29 martie 2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării;

3) O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare;

4) Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificarile si completarile ulterioare;

5) H.G. nr. 929/2014 din 21 octombrie 2014 privind aprobarea Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 – 2020;

6) O.G. nr. 38/2020 din 30 martie 2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice;

7) H.G. nr. 1266 din 13 august 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare;

8) Legea   nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

9) Regulamente şi componenţă Consilii Știinţifice.

- Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS) /regulament de organizare şi funcţionare şi componenţă;

- Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare (CCCDI) / regulament de organizare şi funcţionare şi componenţă;

- Consiliul Naţional pentru Transfer Tehnologic şi Inovare (CNTTI) /regulament de organizare şi funcţionare şi componenţă.

 

 

Direcția Managementul Specializării Inteligente, Inovare și Transfer Tehnologic / consilier IA, studii superioare

1. Constituția României, republicată;

2. H.G. nr. 371/2021 din 29 martie 2021privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării;

3. Ordonanţa Guvernului 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 324/2003;

4. H.G. nr. 406 din 2 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind constituirea, funcţionarea, evaluarea şi acreditarea entităţilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic, precum şi modalitatea de susţinere a acestora;

5. Procedura cadru privind stabilirea valorii rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare în vederea valorificării acestora - (aprobată prin Ordinul nr. 4242/12.05.2020);

6. Procedura cadru privind recunoașterea rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare în evidența contabilă a Institutelor Naționale de Cercetare Dezvoltare - (aprobată prin Ordinul nr. 4243/12.05.2020);

7. O.G. nr.14 din 24 ianuarie 2002 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice aprobata prin Legea nr. 50/2003;

8. Legea nr. 158 din 30/06/2017 pentru stimularea personalului de cercetare, dezvoltare şi inovare din instituţii de învăţământ superior de stat şi unităţi de cercetare-dezvoltare-inovare din sistemul naţional în vederea impulsionării procesului de dezvoltare economico-socială şi culturală a României;

9. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată.

 

 

Direcția Economică, Administrativ și Resurse Umane - Serviciul Buget, Resurse Umane și Administrativ /  consilier IA, studii superioare

1. Constituția României, republicată;

2. H.G. nr. 371/2021 din 29 martie 2021privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării;

3. O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 324/2003;

4. Regulamentul de Organizare și Funcționare al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării aprobat prin OMCID nr. 94/03.06.2021;

5. Legea  Nr. 500/2002 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice;

6. H.G. nr. 134 din 16 februarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activități de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat;

7. OMFP nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legal;

8. OMFP nr. 1998/2019 din 9 aprilie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 2019, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice;

9. Legea  nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

 

 

Direcția Economică, Administrativ și Resurse Umane - Serviciul Buget, Resurse Umane și Administrativ /  referent IA, studii medii

1. Constituția României, republicată;

2. H.G. nr. 371/2021 din 29 martie 2021privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

3. O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 324/2003;

4. Regulamentul de Organizare și Funcționare al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării aprobat prin OMCID nr. 94/03.06.2021.

Modificat la: 2021-07-15 13:30:00
e-Cerere 544
e-Petiție