Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), organizează în data de 02 noiembrie 2021 concurs pentru ocuparea a 4 funcții publice de execuție vacante

 

 

I. Concurs de recrutare, 1 funcție publică de execuție

 

Consilier, clasa studii I, grad profesional superior, Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare, Serviciul Evaluare, Selecție și Contractare:

 

1.durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

2.data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei scrise:

 • 02.11.2021, ora 11, sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, str. I.D. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București.

3.condițiile de participare:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

4.perioada de depunere a dosarelor de concurs și data afișării anunțului:

 • dosarele de concurs se depun la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului, respectiv 01.10.2021 - 20.10.2021.

5.Bibliografia/tematica:

 

 

Bibliografia:

a) Constituția României, republicată;

b) Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

c) Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.5.H.G. nr. 371/2021 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizării, cu modificările ulterioare;

e) Hotărârea Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizării, cu modificările ulterioare;

f) Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, aprobat prin Ordinul MCID nr. 94/03.06.2021, cu modificările și completările ulterioare;

g) Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;

h) Regulamentul (UE) nr.1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;

i) Regulamentul (UE) 1060/2021 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;

j) Axa 1 din Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în versiunea 7.0 actualizată data de 28.10.2020, disponibilă pe:

https://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/COMPETITIVITATE/POC/2021/05.01.2021/Programme_2014RO16RFOP001_7_0_ro.pdf ;

k) Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiții şi pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare;

l) Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

m) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare;

n) Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare;

o) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancționarea neregulilor apărute în obținerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

p) Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

q) Metodologia nr. 67099/30.08.2019 privind monitorizarea indicatorilor financiari și fizici ai Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, disponibilă pe:

https://www.poc.research.gov.ro/uploads/monitorizare/2019/metodologie-privind-monitorizarea-indicatorilor-financiar-si-fizici-poc.pdf .

 

 

Tematica:

a) Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale;

b) Autorităţile publice. Preşedintele României, Parlamentul, Guvernul şi raporturile Parlamentului cu Guvernul;

c) Atribuţiile şi deciziile Curţii Constituţionale;

d) Administraţia publică centrală de specialitate;

e) Reglementări privind funcţionarul public şi funcţia publică;

f) Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;

g) Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei. Sesizări/reclamaţii privind discriminarea pe criteriul de sex;

h) H.G. nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, cu modificarile ulterioare;

i) Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, aprobat prin Ordinul MCID nr. 94/03.06.2021, cu modificările și completările ulterioare;

j) Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;

k) Regulamentul (UE) nr.1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;

l) Regulamentul (UE) 1060/2021 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;

m) Axa 1 din Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în versiunea 7.0 actualizată data de 28.10.2020, disponibilă pe:

https://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/COMPETITIVITATE/POC/2021/05.01.2021/Programme_2014RO16RFOP001_7_0_ro.pdf ;

n) Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiții şi pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare;

o) Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

p) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare

q) Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare;

r) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancționarea neregulilor apărute în obținerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

s) Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

t) Metodologia nr. 67099/30.08.2019 privind monitorizarea indicatorilor financiari și fizici ai Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, disponibilă pe:

https://www.poc.research.gov.ro/uploads/monitorizare/2019/metodologie-privind-monitorizarea-indicatorilor-financiar-si-fizici-poc.pdf .

 

 

 

II. Concurs de recrutare, 2 funcții publice de execuție

 

Consilier, clasa studii I, grad profesional superior, Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare, Serviciul Monitorizare:

 

1. durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

2. data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei scrise:

 • 02.11.2021, ora 11, sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, str. I.D. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București.

3. condițiile de participare:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

4. perioada de depunere a dosarelor de concurs și data afișării anunțului:

 • dosarele de concurs se depun la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului, respectiv 01.10.2021 - 20.10.2021.

5. Bibliografia/tematica:

 

 

Bibliografia:

a) Constituția României, republicată;

b) Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

c) Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.5.H.G. nr. 371/2021 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizării, cu modificările ulterioare;

e) Hotărârea Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizării, cu modificările ulterioare;

f) Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, aprobat prin Ordinul MCID nr. 94/03.06.2021, cu modificările și completările ulterioare;

g) Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;

h) Regulamentul (UE) nr.1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;

i) Regulamentul (UE) 1060/2021 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;

j) Axa 1 din Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în versiunea 7.0 actualizată data de 28.10.2020, disponibilă pe:

https://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/COMPETITIVITATE/POC/2021/05.01.2021/Programme_2014RO16RFOP001_7_0_ro.pdf ;

k) Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiții şi pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare;

l) Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

m) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare;

n) Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare;

o) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancționarea neregulilor apărute în obținerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

p) Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

q) Metodologia nr. 67099/30.08.2019 privind monitorizarea indicatorilor financiari și fizici ai Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, disponibilă pe:

https://www.poc.research.gov.ro/uploads/monitorizare/2019/metodologie-privind-monitorizarea-indicatorilor-financiar-si-fizici-poc.pdf .

 

 

Tematica:

a) Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale;

b) Autorităţile publice. Preşedintele României, Parlamentul, Guvernul şi raporturile Parlamentului cu Guvernul;

c) Atribuţiile şi deciziile Curţii Constituţionale;

d) Administraţia publică centrală de specialitate;

e) Reglementări privind funcţionarul public şi funcţia publică;

f) Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;

g) Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei. Sesizări/reclamaţii privind discriminarea pe criteriul de sex;

h) Hotărârea Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizării, cu modificările ulterioare;

i) Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, aprobat prin Ordinul MCID nr. 94/03.06.2021, cu modificările și completările ulterioare;

j) Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;

k) Regulamentul (UE) nr.1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;

l) Regulamentul (UE) 1060/2021 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;

m) Axa 1 din Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în versiunea 7.0 actualizată data de 28.10.2020, disponibilă pe:

https://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/COMPETITIVITATE/POC/2021/05.01.2021/Programme_2014RO16RFOP001_7_0_ro.pdf ;

n) Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiții şi pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare;

o) Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

p) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare;

q) Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare;

r) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancționarea neregulilor apărute în obținerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

s) Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

t) Metodologia nr. 67099/30.08.2019 privind monitorizarea indicatorilor financiari și fizici ai Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, disponibilă pe:

https://www.poc.research.gov.ro/uploads/monitorizare/2019/metodologie-privind-monitorizarea-indicatorilor-financiar-si-fizici-poc.pdf .

 

 

 

III. Concurs de recrutare, 1 funcție publică de execuție

 

Consilier, clasa studii I, grad profesional superior, Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare, Serviciul Verificare Financiară:

 

1. durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

2. data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei scrise:

 • 02.11.2021, ora 11, sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, str. I.D. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București.

3. condițiile de participare:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

4. perioada de depunere a dosarelor de concurs și data afișării anunțului:

 • dosarele de concurs se depun la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului, respectiv 01.10.2021 - 20.10.2021.

5. Bibliografia/tematica:

 

 

Bibliografia:

a) Constituția României, republicată;

b) Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

c) Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

e) Hotărârea Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizării, cu modificările ulterioare;

f) Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, aprobat prin Ordinul MCID nr. 94/03.06.2021, cu modificările și completările ulterioare;

g) Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;

h) Regulamentul (UE) nr.1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;

i) Regulamentul (UE) 1060/2021 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;

j) Axa 1 din Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în versiunea 7.0 actualizată data de 28.10.2020, disponibilă pe:

https://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/COMPETITIVITATE/POC/2021/05.01.2021/Programme_2014RO16RFOP001_7_0_ro.pdf;

k) Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiții şi pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare;

l) Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

m) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare;

n) Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare;

o) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancționarea neregulilor apărute în obținerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

p) Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

Tematica:

a) Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale;

b) Autorităţile publice. Preşedintele României, Parlamentul, Guvernul şi raporturile Parlamentului cu Guvernul;

c) Atribuţiile şi deciziile Curţii Constituţionale;

d) Administraţia publică centrală de specialitate;

e) Reglementări privind funcţionarul public şi funcţia publică;

f) Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;

g) Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei. Sesizări/reclamaţii privind discriminarea pe criteriul de sex;

h) Hotărârea Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizării, cu modificările ulterioare;

i) Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, aprobat prin Ordinul MCID nr. 94/03.06.2021, cu modificările și completările ulterioare;

j) Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;

k) Regulamentul (UE) nr.1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;

l) Regulamentul (UE) 1060/2021 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;

m) Axa 1 din Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în versiunea 7.0 actualizată data de 28.10.2020, disponibilă pe:

https://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/COMPETITIVITATE/POC/2021/05.01.2021/Programme_2014RO16RFOP001_7_0_ro.pdf;

n) Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiții şi pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare;

o) Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

p) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare;

q) Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare;

r) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancționarea neregulilor apărute în obținerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

s) Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

 

Documentele care compun dosarul de concurs al candidatului:

 

Conform prevederilor Art. nr. 49 din H.G.nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, în vedere participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:

 

1. Formular de înscriere la concurs (Anexa nr. 1);

2. Copia actului de identitate, sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3. Copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copii ale documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului, dacă este cazul;

4. Copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice (model orientativ de adeverință – Anexa nr. 2);

5. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (Anexa nr. 3);

6. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

7. Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică. Sunt exceptate de la obligaţia de a face declaraţia pe propria răspundere privind calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia, persoanele care la data de 22 decembrie 1989 nu împliniseră vârsta de 16 ani (Anexa nr. 4);

8. Curriculum vitae, model european.

 

Actele prevăzute la punctele 2, 3 și 4  vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

 

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

 

Nume

Functie

e_mail

Numar de telefon centrala

Cristina GHEORGHIU

Consilier superior

cristina.gheorghiu@research.gov.ro

0731 40 00 66

Robert BUGĂ

Consilier I A

robert.buga@research.gov.ro

0740 00 50 00

Adriana BURGUI

Consilier superior

adriana.burgui@research.gov.ro

0731 40 00 68

Nicușor NELEA

Consilier superior

nicusor.nelea@research.gov.ro

0731 40 00 86

Modificat la: 2021-10-01 15:50:00
e-Cerere 544
e-Petiție