Concurs pentru angajare experți cu contract individual de muncă pe perioadă determinată – proiect SIPOCA 592

 

 

Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării organizează, începând cu data de 11.10.2021, concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a două (2) posturi vacante de expert cu contract individual de muncă în cadrul proiectului “Creșterea capacității sistemului CDI de a răspunde provocărilor globale. Consolidarea capacității anticipatorii de elaborare a politicilor publice bazate pe dovezi” – SIPOCA 592, cod MySmis 2014+ 127557, desfășurat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA), având următoarele specificaţii:

 

 

 • Activitatea A4 - Elaborarea politicilor transversale CDI, pentru sprijinirea implementării SNCDI

Subactivitatea 4.2. - Place-based innovation ecosystem: cadru de dezvoltare și monitorizare a ecosistemului de știință, inovare și antreprenoriat Laser Valley - Land of Lights

- 1 expert panelist pentru analiza aplicării legislaţiei invenţiilor de serviciu x 1 lună (estimativ 42 ore/lună).

 

 

 • Activitatea A17 - Dezvoltarea platformei existente dedicate finanțării instituționale a CDI

- 1 expert dezvoltare x 6 luni (120 ore/lună repartizate inegal).

 

 

Condiții Generale:

Pentru a ocupa un post vacant sau temporar vacant, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

 

Dosarul de concurs al candidaților trebuie să conțină următoarele documente:

 

Cererea de înscriere la concursul de selecție, Anexa nr.1;

Copiile documentelor care atestă vechimea în muncă/specialitate;

Copia actului de identitate/certificat de căsătorie sau alte documente care să ateste numele care apare pe diplome;

Copiile diplomelor de studii sau certificate/adeverinţe, după caz, precum şi alte documente care atestă specializări corelate cu cerințele postului pe care se aplică;

Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, cu mențiunea ”APT PENTRU POST”;

Curriculum vitae în format Europass, conform Anexei nr. 2, datat și semnat;

Declaraţie de intenţie, datată și semnată (maxim 1 pagină);

O declarație pe proprie răspundere a candidatului că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează, Anexa nr.3;

O declarație pe proprie răspundere a candidatului că nu a încălcat normele de etică și deontologie profesională în domeniul CDI/Tehnologia Informaţiei sau în domenii conexe acestora, în care candidatul activează, Anexa nr.4.

 

La depunerea dosarului, candidatul va prezenta documentul original pentru fiecare document depus la dosar în xerocopie pentru certificarea conformității cu originalul.

 

Prin excepţie de la regula de mai sus, candidaţii pot depune dosarul de concurs în format electronic la adresa de e-mail sipoca592@research.gov.ro. Dacă candidatul este admis, la momentul semnării contractului individual de muncă, acesta are obligaţia de a prezenta în original dosarul de concurs. Toate documentele depuse la dosar în xerocopie trebuie însoţite şi de documentele în original pentru certificarea conformităţii cu originalul. În caz contrar, contractul nu se va încheia, candidatul respectiv va fi respins din motive de neconformitate a dosarului depus electronic şi următorul candidat din listă în ordinea punctajului obţinut va fi declarat admis şi invitat la încheierea contractului sau, după caz, se va relua concursul dacă nu există un alt candidat în listă.

 

 

Cerinţe specifice pentru ocuparea postului:

a. studii superioare finalizate cu diplomă de licenţă, masterale sau doctorale;

b1. pentru A4.2 - experienţă similară de minim 3 ani ca urmare a derulării activităților de elaborare a unor analize/studii/rapoarte în domeniul CDI şi/sau în domenii conexe relevante pentru activităţile proiectului ce necesită expertiză privind invenţiile de serviciu;

b2. pentru A17 - experienţă similară, minim 3 ani, ca urmare a derulării activităților în domeniul IT şi/sau de dezvoltare platforme informatice şi/sau în domenii conexe relevante pentru activitatea proiectului;

c. experienţă în derularea de proiecte cu finanţare europeană sau internațională (opţional – constituie avantaj);

d. capacitate de planificare, organizare a muncii;

e. competenţe de analiză, prelucrare şi interpretare a datelor şi informaţiilor referitoare la implementarea proiectelor;

f1. pentru A4.2 - cunoştinţe avansate Word, Excel, Internet;

f2. pentru A17 - cunoştinţe avansate în soluţii informatice pentru tehnologii de implementare a platformelor IT;

g. iniţiativă, capacitatea de a comunica, de a lucra sub presiune.

 

 

Activitatea A4 - Elaborarea politicilor transversale CDI, pentru sprijinirea implementării SNCDI

 

Subactivitatea 4.2. - Place-based innovation ecosystem: cadru de dezvoltare și monitorizare a ecosistemului de știință, inovare și antreprenoriat Laser Valley - Land of Lights

 

 

Responsabilităţile şi sarcinile postului:

-Analiza aplicării legislației în domeniul invențiilor de serviciu;

-Analiza invențiilor de serviciu din perspectiva condițiilor de încadrare a invențiilor ca invenții de serviciu adaptat la mediul organizațional din România, mai ales în diversitatea instituțională existentă; astfel, este necesară reprezentarea mediului public și mediului privat, dar mai ales reprezentarea pe domenii de activitate, urmând fi selectate cel puțin 4 domenii diferite de activitate de CDI.

-Formularea de recomandări pentru îmbunătățirea cadrului legislativ existent. Activitatea va presupune întâlniri ale unui panel de lucru pentru dezbaterea cazurilor, condițiilor favorizante, problemelor și provocărilor privind invențiile de serviciu și realizarea unei serii de interviuri cu angajatori și angajați din cadrul instituțiilor reprezentative pentru sfera publică (universități și INCD-uri), analiza documentelor standard (ex. contracte de muncă) și ulterior formularea de recomandări operaționale (prevederi specifice pentru încadrare în documentele standard).

-Asigurarea implementării activităţii A4.2 conform Cererii de finanţare.

 

 

Materiale de referinţă:

•Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările si completările ulterioare;

•Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie;

•Legea nr. 83/2014 privind invenţiile de serviciu;

•HG nr. 547/2008 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie;

•Hotărârea Guvernului nr. 929/2014 privind aprobarea Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 – 2020, cu modificările şi completările ulterioare;

•Hotărârea Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015 - 2020 (PNCDI III);

•Ordonanţa Guvernului nr. 14/2002 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50/2003;

•Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările şi completările ulterioare;

•Hotărârea Guvernului nr. 751/2017 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare;

•Hotărârea Guvernului nr. 134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat;

•Regulamentele de organizare şi funcţionare ale organismelor consultative ale MCID

•Raportul “Start-ups, Scale-ups and Entrepreneurship in Romania” – 2017

•European Innovation Scoreboard 2017 - 2021;

Horizon Europe.

 

 

Activitatea A 17 - Dezvoltarea platformei existente dedicate finanțării instituționale a CDI

 

Responsabilităţi generale ale echipei de experţi A17

-Analiza informaţiilor, datelor şi documentelor furnizate;

-Participarea la elaborarea conceptului platformei;

-Stabilirea structurii informaţionale (inclusiv niveluri de acces pentru încărcare de date şi actualizare de conținut);

-Elaborarea arhitecturii platformei;

-Proiectarea şi dezvoltarea platformei astfel încât aceasta să poată stoca şi furniza informaţii şi date pentru toate etapele Programelor Nucleu, de la depunere până la evaluare post-raportare (inclusiv etapele de contractare, implementare şi raportare, evaluare post-raportare);

-Testarea platformei;

-Instruirea personalului care va utiliza platforma;

-Asigurarea implementării activităţii A17, conform Cererii de finanţare.

 

 

Sarcinile postului

Expert dezvoltare în tehnologii de implementare, lucrează şi participă activ în echipa de dezvoltare, păstrează legătura cu arhitectul de sistem şi validează împreună cu el suita de tehnologii implementate.

 

 

Materiale de referinţă:

- Programe Nucleu,

- H.G. nr. 1023/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea, contractarea, finanţarea şi monitorizarea programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare,

- Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările si completările ulterioare.

 

 

Concursul constă în parcurgerea a două etape, prezentate mai jos.

 

1. Verificarea şi selecția dosarelor prin analiza documentelor depuse şi analiza declaraţiei de intenţie

 

Dosarele depuse de candidați vor fi analizate de către membrii comisiei de selecție în vederea verificării îndeplinirii condițiilor de participare, precum şi a expertizei şi experienţei candidaţilor în raport cu atribuțiile şi responsabilitățile aferente postului.

 

Vor fi selectate dosarele care întrunesc minimum de 50 puncte, din maximum 100 puncte.

 

Declaraţia de intenţie trebuie să conţină în maxim o pagină cele mai importante propuneri iniţiale ale expertului pentru activitatea/subactivitatea care face obiectul înscrierii la concurs, luându-se în considerare atribuţiile şi responsabilităţile postului, îndeplinirea condiţiilor generale şi specifice menţionate în anunţul de concurs, expertiza şi experienţa individuală a acestuia.

 

Dosarele depuse de candidați se analizează în termen de 1 zi de către comisia de selecție.

 

Rezultatul selecției (evaluării) dosarelor va fi afișat la sediul MCID și pe pagina web a instituției.

 

Criteriile pe baza cărora se acordă punctajul (detaliat conform anexei):

•Experiența profesională;

•Experiența în activități similare cu cele presupuse de postul pentru care candidează;

•Experiența în proiecte finanțate prin fonduri externe nerambursabile şi/sau proiecte finanţate din fonduri de la bugetul de stat/fonduri private;

•Adecvarea declaraţiei de intenţie la obiectivele proiectului şi la activităţile/subactivităţile din proiect pe care ar urma să le realizeze.

 

Eventualele contestații pot fi depuse în termen de o (1) zi de la afișarea rezultatului selecției dosarelor, iar rezultatul va fi publicat la o zi după analiza eventualelor contestaţii.

 

2. Interviul

Interviul se organizează doar în situația în care candidații obțin punctaje egale pentru acelaşi post de expert, în vederea departajării lor. Interviul constă în discuții pe baza activităţilor din proiect pe care ar urma să le desfăşoare, a atribuţiilor şi responsabilităţilor postului precum şi a conţinutului declaraţiei de intenţie. Punctajul minim pentru proba de interviu este de 50 de puncte, iar punctajul maxim de 100 de puncte.

Candidații sunt selectați pentru angajare în ordinea descrescătoare a punctajului cumulat pentru dosarul de concurs și interviu, acolo unde este cazul.

Rezultatul final al concursului de selecţie al dosarelor, respectiv al interviurilor, după caz, este stabilit prin calificativul „admis” sau „respins” şi este publicat în termen de o (1) zi de la finalizarea etapelor concursului.

 

Candidaţii care depun dosar pentru postul de expert trebuie să respecte condiţia duratei maxime legale a timpului de muncă, potrivit legislaţiei muncii, atunci când activităţile/subactivităţile pentru care se depune dosarul se suprapun cu alte activităţi prestate de candidat pe bază de contract individual de muncă.

 

Toate documentele depuse la dosar în xerocopie vor fi însoțite și de documentele în original pentru certificarea conformității cu originalul.
Dosarele se vor depune la Secretariatul comisiei de selecție - etajul 3 camera  313, Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București, luni între orele 14.00 – 16.00, marţi - joi între orele 10.00-16.00 şi vineri între orele 9.00 – 13.00.

 

Prin excepţie de la regula de mai sus, candidaţii pot depune dosarul de concurs în format electronic la adresa de e-mail sipoca592@research.gov.ro. Dacă candidatul este admis, la momentul semnării contractului individual de muncă, acesta are obligaţia de a prezenta în original dosarul de concurs. Toate documentele depuse la dosar în xerocopie trebuie însoţite şi de documentele în original pentru certificarea conformităţii cu originalul. În caz contrar, contractul nu se va încheia, candidatul respectiv va fi respins din motive de neconformitate a dosarului depus electronic şi următorul candidat din listă în ordinea punctajului obţinut va fi declarat admis şi invitat la încheierea contractului sau, după caz, se va relua concursul dacă nu există un alt candidat în listă.

 

 

Termenul limită de depunere al dosarelor de concurs: 15 octombrie 2021, ora 13.00.

 

Relații suplimentare se pot obține la sediul Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării din București, str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, etaj 3, camera 313, telefon 021 303 41 99 interior 618 sau prin e-mail la adresa: sipoca592@research.gov.ro.

 

 

 

Calendarul de concurs:

 • publicarea anunţurilor la data de 11.10.2021 începând cu ora 13.00;
 • data limită de depunere a dosarelor este 15.10.2021 ora 13.00;
 • verificarea şi selecţia dosarelor primite de către comisia de concurs are loc în data de 18.10.2021;
 • rezultatele preliminare obţinute în urma selecţiei şi evaluării dosarelor, prin acordarea calificativului admis/respins şi a punctajelor obţinute, se publică la data de 19.10.2021;
 • eventualele contestaţii se pot depune în termen de 1 zi lucrătoare după publicarea rezultatelor, cu termen limită de depunere la data de 20.10.2021;
 • contestaţiile primite se soluţionează în data de 21.10.2021;
 • rezultatele contestaţiilor şi/sau rezultatele finale ale etapei 1 se publică la data de 22.10.2021.

 

 

CRITERII DE PUNCTAJ PENTRU SELECŢIE

 

1. Experiența profesională în domeniul CDI/IT sau conex

 • 3 ani – 10 pct
 • 4-10 ani – 15 pct
 • peste 10 ani – 25 pct

 

2. Experiența în activități similare cu cele presupuse de postul pentru care candidează

 • 3 ani – 15 pct
 • 4-10 ani – 20 pct
 • peste 10 ani – 35 pct

 

3. Experiența în proiecte finanțate prin fonduri externe nerambursabile şi/sau proiecte finanţate din fonduri de la bugetul de stat/fonduri private

 • 1 proiect – 10 pct
 • 2 proiecte – 15 pct
 • peste 2 proiecte – 20 pct

 

4. Adecvarea declaraţiei  de intenţie la obiectivele proiectului şi la activităţile sau subactivităţile din proiect pe care ar urma să le realizeze – 20 puncte

Modificat la: 2021-10-11 15:01:00
e-Cerere 544
e-Petiție