Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), organizează în data de 21 decembrie 2021 concurs pentru ocuparea a 3 funcții publice de execuție vacante

 

 

Erata la concursul din data de 21 decembrie 2021,proba scrisă, in vederea recrutarii a 3 functii publice de executie vacante : - 26.11.2021 09:40

1. Consilier, clasa studii I, grad profesional superior, Serviciul organizații internaționale și infrastructuri europene, Direcția Parteneriate Europene și Internaționale ( 1 functie )

2. Expert clasa studii I, grad profesional superior, Serviciul organizații internaționale și infrastructuri europene, Direcția Parteneriate Europene și Internaționale (1 functie )

3. Referent, clasa studii III, studii medii, grad profesional superior, Direcția Economică, Administrativ și Resurse Umane, Serviciul Financiar Contabilitate (1 functii )

publicat de Ministerul Cercetarii Inovarii si Digitalizării in data de 19.11.2021, nu se va mai sustine , urmand a se publica un nou anunt cu calendar de concurs reprogramat in data de 27.12.2021

 

 

 

NEW:  Accesul in instituție conform art.6, al.1 din Hotărârea  nr. 91/22.10.2021 ”În vederea prevenirii și combaterii răspândirii virusului SARS-CoV-2, accesul în sala de concurs este permis numai candidaților care îndeplinesc una dintre următoarele condiții: fac dovada vaccinării, trecerii prin boală în ultimele 180 de zile sau testării, rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția  cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat  al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de  48 de ore.”

 

 

Concurs de recrutare, 1 funcție publică de execuție: - 19.11.2021 10:46

 

1. Consilier, clasa studii I, grad profesional superior, Serviciul organizații internaționale și infrastructuri de cercetare, Direcția Parteneriate Europene și Internaționale

2. durata normală a timpului de muncă este de:

-  8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

3. data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei scrise:

- 21.12.2021, ora 12.00, Sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, str. I.D. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, Bucureşti

4. condiţiile de participare (condiţiile de studii, condiţiile de vechime în specialitate şi alte condiţii specifice):

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

- minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

5. perioada de depunere a dosarelor de concurs și data afișării anunțului:

- dosarele de concurs se depun la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv 19.11.2021-08.12.2021.       

6. bibliografie/tematică.

 

 

Bibliografia:

1. Constituţia României, republicată;

2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5.Hotărârea Guvernului nr.371/2021 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, cu modificările ulterioare;

6.Decizia (UE) 2021/764 a Consiliului din 10 mai 2021 de instituire a programului specific de implementare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa și de abrogare a Deciziei 2013/743/UE; http://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2021/764/oj

7.Regulamentul (UE) 2021/695 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 aprilie 2021 de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa, de stabilire a normelor sale de participare și de diseminare și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1290/2013 și (UE) nr. 1291/2013; http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/695/oj

8.Regulamentul (UE) 2021/694 al Parlamentului European și al Consiliului
din 29 aprilie 2021 de instituire a programului „Europa Digitală” și de abrogare a Deciziei (UE)
2015/2240; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0694

9.Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme armonizate privind inteligența artificială (legea privind inteligența artificială) și de modificare a anumitor acte legislative ale uniunii COM/2021/206 final; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0206

10. Legea tratatelor nr.590 din 22 decembrie 2003, modificată prin legea nr.276 din  7 decembrie 2011 (privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană și statele membre, pe de o parte, și state terțe sau organizații internaționale, pe de altă parte);

11.REGULAMENTUL (CE) NR. 723/2009 AL CONSILIULUI din 25 iunie 2009 privind cadrul juridic comunitar aplicabil unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC)

 

Tematica:

1.Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale. Autorităţile publice. Preşedintele României, Parlamentul, Guvernul şi raporturile Parlamentului cu Guvernul. Atribuțiile şi deciziile Curţii Constituţionale. Administrația publică centrală de specialitate.

2.Reglementări privind funcționarul public şi funcția publică.

3.Norme privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor şi libertăților fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare.

4.Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de șanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei. Sesizări/reclamații privind discriminarea pe criteriul de sex.

5.Atribuţiile Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în domeniul cercetare-dezvoltare şi inovare.

6.Decizia (UE) 2021/764: Obiective operaționale, Implementare și Programare.

7.Regulamentul (UE) 2021/695: structura programului, principiile programului, finanțare alternativă, combinată și cumulativă și transferuri de resurse, norme etice, granturi, instrumentul pathfinder, instrumentul accelerator, linii generale ale activităților, indicatori aferenți căilor de impact principale.

8.Regulamentul (UE) 2021/694: obiectivele programului, centre europene de inovare digitală, programare, monitorizare, evaluare și control.

9.Propunere regulament IA: Domeniul de aplicare, practici interzise în domeniul inteligenței artificiale, măsuri de sprijinire a inovării.

10.Legea tratelor: Reglementări privind procedura încheierii tratatelor.  

11.Reglementări privind cadrul juridic comunitar aplicabil unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC).

 

 

 

Concurs de recrutare, 1 funcție publică de execuție

 

1. Expert clasa studii I, grad profesional superior, Serviciul organizații internaționale și infrastructuri de cercetare, Direcția Parteneriate Europene și Internaționale

2. durata normală a timpului de muncă este de:

-  8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

3. data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei scrise:

- 21.12.2021, ora 12.00, Sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, str. I.D. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, Bucureşti

4. condiţiile de participare (condiţiile de studii, condiţiile de vechime în specialitate şi alte condiţii specifice):

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

- minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

5. perioada de depunere a dosarelor de concurs și data afișării anunțului:

- dosarele de concurs se depun la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv 19.11.2021-08.12.2021.       

6.bibliografie/tematică:

 

 

Bibliografia :

1.Constituția României, republicată;

2.Titlul I şi II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

3.Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4.Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse şi de tratament între femei şi bărbați, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5.Hotărârea Guvernului nr.371/2021 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, cu modificările ulterioare;

6.Decizia (UE) 2021/764 a Consiliului din 10 mai 2021 de instituire a programului specific de implementare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa și de abrogare a Deciziei 2013/743/UE; http://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2021/764/oj

7.Regulamentul (UE) 2021/695 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 aprilie 2021 de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa, de stabilire a normelor sale de participare și de diseminare și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1290/2013 și (UE) nr. 1291/2013; http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/695/oj

8.Regulamentul (UE) 2021/694 al Parlamentului European și al Consiliului
din 29 aprilie 2021 de instituire a programului „Europa Digitală” și de abrogare a Deciziei (UE) 2015/2240;
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0694

9.Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme armonizate privind inteligența artificială (legea privind inteligența artificială) și de modificare a anumitor acte legislative ale uniunii COM/2021/206 final; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0206

10.Legea tratatelor nr.590 din 22 decembrie 2003, modificată prin legea nr.276 din  7 decembrie 2011 (privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană și statele membre, pe de o parte, și state terțe sau organizații internaționale, pe de altă parte);

11.REGULAMENTUL (CE) NR. 723/2009 AL CONSILIULUI din 25 iunie 2009 privind cadrul juridic comunitar aplicabil unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC)

 

Tematica:

1.Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale. Autorităţile publice. Preşedintele României, Parlamentul, Guvernul şi raporturile Parlamentului cu Guvernul. Atribuțiile şi deciziile Curţii Constituţionale. Administrația publică centrală de specialitate.

2.Reglementări privind funcționarul public şi funcția publică.

3.Norme privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor şi libertăților fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare

4.Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de șanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei. Sesizări/reclamații privind discriminarea pe criteriul de sex.

5.Atribuţiile Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în domeniul cercetare-dezvoltare şi inovare.

6.Decizia (UE) 2021/764: Obiective operaționale, Implementare și Programare.

7.Regulamentul (UE) 2021/695: structura programului, principiile programului, finanțare alternativă, combinată și cumulativă și transferuri de resurse, norme etice, granturi, instrumentul pathfinder, instrumentul accelerator, linii generale ale activităților, indicatori aferenți căilor de impact principale.

8.Regulamentul (UE) 2021/694: obiectivele programului, centre europene de inovare digitală, programare, monitorizare, evaluare și control.

9.Propunere regulament IA: Domeniul de aplicare, practici interzise în domeniul inteligenței artificiale, măsuri de sprijinire a inovării.

10.Legea tratelor: Reglementări privind procedura încheierii tratatelor.  

11.Reglementări privind cadrul juridic comunitar aplicabil unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC).

 

 

 

Concurs de recrutare, 1 funcție publică de execuție:

 

1. Referent, clasa studii III, studii medii, grad profesional superior, Direcția Economică, Administrativ și Resurse Umane, Serviciul Financiar Contabilitate

2. durata normală a timpului de muncă este de:

-  8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

3. data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei scrise:

- 21.12.2021, ora 12.00, Sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, str. I.D. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, Bucureşti

4. condiţiile de participare (condiţiile de studii, condiţiile de vechime în specialitate şi alte condiţii specifice):

- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate, cu diplomă de bacalaureat;

- minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

5. perioada de depunere a dosarelor de concurs și data afișării anunțului:

- dosarele de concurs se depun la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv 19.11.2021-08.12.2021.

6. bibliografie/tematică:

 


Bibliografia:

1.Constituţia României, republicată;

2.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

3.O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5.H.G. nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, cu modificările ulterioare;

6.Legea nr. 82/1991 din 24 decembrie 1991 *** Republicată, Legea contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare;

7.Legea nr. 500/2002 din 11 iulie 2002, privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Tematica:

1.Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale;

2.Autorităţile publice. Preşedintele României, Parlamentul, Guvernul şi raporturile Parlamentului cu Guvernul;

3.Atribuţiile şi deciziile Curţii Constituţionale;

4.Administraţia publică centrală de specialitate;

5.Reglementări privind funcţionarul public şi funcţia publică;

6.Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;

7.Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei. Sesizări/reclamaţii privind discriminarea pe criteriul de sex;

8.H.G. nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, cu modificările ulterioare;

9.Legea nr. 82/1991 din 24 decembrie 1991 *** Republicată, Legea contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare;

10.Legea nr. 500/2002 din 11 iulie 2002, privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Documentele care compun dosarul de concurs al candidatului:

 

Conform prevederilor Art. nr. 49 din H.G.nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, în vedere participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:

1. Formular de înscriere la concurs (Anexa nr. 1);

2. Copia actului de identitate, sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3. Copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copii ale documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului, dacă este cazul;

4. Copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice (model orientativ de adeverință – Anexa nr. 2);

5. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (Anexa nr. 3);

6. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

7. Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică. Sunt exceptate de la obligaţia de a face declaraţia pe propria răspundere privind calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia, persoanele care la data de 22 decembrie 1989 nu împliniseră vârsta de 16 ani (Anexa nr. 4);

8. Curriculum vitae, model european.

 

Actele prevăzute la punctele 2, 3 și 4  vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

 

Calendar concurs

19.11.2021-08.12.2021 Înscrierea candidaţilor; Depunere dosare
09.12.2021-14.12.2021 Evaluarea dosarelor de înscriere    
15.12.2021 Publicare rezultate selecţie dosare    
16.12.2021 Depunere contestaţii rezultate dosare
17.07.2021 Soluţionare contestaţii lor rezultate dosare
20.07.2021 Afişarea listei candidaţilor admişi la evaluarea dosarelor
21.12.2021 Desfăşurare probă scrisă 
22.12.2021 Publicare rezultate probă scrisă 
23.12.2021 Depunere contestaţii probă scrisă
27.12.2021 Soluţionare contestaţii probă scrisă
28.12.2021 Desfăşurarea probei de interviu 
29.12.2021 Depunere contestaţii proba de interviu
30.12.2021 Soluţionare contestaţii proba de interviu
31.12.2021 Validare rezultate finale 

 

 

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:
 

Numele şi prenumele persoanei de contact

Funcţie

Adresă e_mail

Număr de telefon

Dănilă Laura Marcela

Consilier superior

laura.danila@research.gov.ro

021.303.41.95

Verde Adrian

Consilier superior

adrian.verde@research.gov.ro

021.303.41.95

Marinescu Daniel Viorel

Consilier principal

daniel.marinescu@research.gov.ro  

021.303.41.95


 

Modificat la: 2021-11-26 09:40:00
e-Cerere 544
e-Petiție