Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), organizează în data de 23 decembrie 2021 concurs pentru ocuparea a 5 funcții publice de execuție vacante

 

 

NEW:  Accesul in instituție conform art.6, al.1 din Hotărârea  nr. 91/22.10.2021 ”În vederea prevenirii și combaterii răspândirii virusului SARS-CoV-2, accesul în sala de concurs este permis numai candidaților care îndeplinesc una dintre următoarele condiții: fac dovada vaccinării, trecerii prin boală în ultimele 180 de zile sau testării, rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția  cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat  al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de  48 de ore.”

 

 

 

Concurs de recrutare, 1 funcție publică de execuție:

 

1. Consilier, clasa studii I, grad profesional superior, Compartimentul Relatia cu Parlamentul

2. durata normală a timpului de muncă este de:

-  8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

3. data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei scrise:

- 23.12.2021, ora 12.00, Sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, str. I.D. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, Bucureşti

4. condiţiile de participare (condiţiile de studii, condiţiile de vechime în specialitate şi alte condiţii specifice):

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

- minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

5. perioada de depunere a dosarelor de concurs și data afișării anunțului:

- dosarele de concurs se depun la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv 22.11.2021-13.12.2021.       

6. bibliografie/tematică:

 

 

Bibliografia:

1. Constituţia României, republicată;

2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Hotărârea Guvernului nr.371/2021 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, cu modificările ulterioare;

6. H.G.   nr. 561 / 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării;

7. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

8. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

9. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

10. Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului României și Camerei Deputaților;

11. HOTĂRÂRE nr. 1.361 din 27 septembrie 2006  privind conținutul instrumentului de prezentare și motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului, cu modificările și completările ulterioare;

 

Tematică:

1. Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale. Autorităţile publice. Preşedintele României, Parlamentul, Guvernul şi raporturile Parlamentului cu Guvernul. Atribuțiile şi deciziile Curţii Constituţionale. Administrația publică centrală de specialitate.

2. Reglementări privind funcționarul public şi funcția publică.

3. Norme privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor şi libertăților fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare.

4. Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de șanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei. Sesizări/reclamații privind discriminarea pe criteriul de sex.

5. Hotărârea Guvernului nr.371/2021 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, cu modificările ulterioare;

6. H.G.   nr. 561 / 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării;

7. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

8. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

9. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

10. Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului României și Camerei Deputaților;

11. HOTĂRÂRE nr. 1.361 din 27 septembrie 2006  privind conținutul instrumentului de prezentare și motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

 

Concurs de recrutare, 2 funcții publice de execuție

 

1. Consilier juridic, Serviciul Juridic

2. durata normală a timpului de muncă este de:

-  8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

3. data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei scrise:

- 23.12.2021, ora 12.00, Sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, str. I.D.  Mendeleev nr. 21-25, sector 1, Bucureşti

4. condiţiile de participare (condiţiile de studii, condiţiile de vechime în specialitate şi alte condiţii specifice):

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice

- minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice

5. perioada de depunere a dosarelor de concurs și data afișării anunțului:

 - dosarele de concurs se depun la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv 22.11.2021-13.12.2021.

6.  bibliografie/tematică.

 

 

Bibliografia:

1. Constituţia României, republicată;

2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

3. H.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Hotărârea Guvernului nr.371/2021 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, cu modificările ulterioare;

6. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare; (Litispendența, conexitatea, strămutarea proceselor, Procedura în fața instanței de judecată – art.192-210, Căile extraordinare de atac- art.483-513)

7. Legea nr. 53/ 2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; (Titlul II- Contractul individual de muncă până la Secțiunea a 2-a, inclusiv; Secțiunea a 6-a, Secțiunea  a 7-a, Capitolul VI)

8. Legea nr.206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi Inovare, cu modificările și completările ulterioare;

9. Legea nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare;

10. Legea nr.554/2004 - Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

11. Ordonanța Guvernului nr.57/2002 privind privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare;

12. Ordinul nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice

13. Legea nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare;

14. Ordonanța Guvernului nr.57/2002 privind privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare;

 

Tematica:

1. Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale. Autorităţile publice. Preşedintele României, Parlamentul, Guvernul şi raporturile Parlamentului cu Guvernul. Atribuţiile şi deciziile Curţii Constituţionale. Administraţia publică centrală de specialitate

2. Reglementări privind funcţionarul public şi funcţia publică

3. Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare

4. Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei. Sesizări/reclamaţii privind discriminarea pe criteriul de sex

5. Hotărârea Guvernului nr.371/2021 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, cu modificările ulterioare

6. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare; (Litispendența, conexitatea, strămutarea proceselor, Procedura în fața instanței de judecată – art.192-210, Căile extraordinare de atac- art.483-513)

7. Legea nr. 53/ 2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; (Titlul II- Contractul individual de muncă până la Secțiunea a 2-a, inclusiv; Secțiunea a 6-a, Secțiunea  a 7-a, Capitolul VI)

8. Legea nr.206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi Inovare, cu modificările și completările ulterioare;

9. Legea nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare;

10. Legea nr.554/2004 - Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

11. Ordonanța Guvernului nr.57/2002 privind privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare;

12. Ordinul nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice

13. Legea nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare;

14. Ordonanța Guvernului nr.57/2002 privind privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

 

Concurs de recrutare, 2 funcții publice de execuție

 

1. Consilier, clasa studii I, grad profesional superior, Serviciul Politici si Strategii in CDI

2. durata normală a timpului de muncă este de:

- 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

3. data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei scrise:

- 23.12.2021, ora 12.00, Sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, str. I.D.  Mendeleev nr. 21-25, sector 1, Bucureşti

4. condiţiile de participare (condiţiile de studii, condiţiile de vechime în specialitate şi alte condiţii specifice):

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

- minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice

5. perioada de depunere a dosarelor de concurs și data afișării anunțului:

- dosarele de concurs se depun la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv 22.11.2021-13.12.2021.

6. bibliografie/tematică.

 

Bibliografia:

1. Constituţia României, republicată;

2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Hotărârea Guvernului nr.371/2021 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, cu modificările ulterioare;

6. Decizia (UE) 2021/764 a consiliuluI din 10 mai 2021 de instituire a programului specific de implementare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa și de abrogare a Deciziei 2013/743/UE; http://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2021/764/oj

7. Regulamentul (UE) 2021/695 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 aprilie 2021 de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa, de stabilire a normelor sale de participare și de diseminare și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1290/2013 și (UE) nr. 1291/2013; http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/695/oj

8. O.G. nr. 57/2002 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Tematica:

1. Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale. Autorităţile publice. Preşedintele României, Parlamentul, Guvernul şi raporturile Parlamentului cu Guvernul. Atribuţiile şi deciziile Curţii Constituţionale. Administraţia publică centrală de specialitate

2. Reglementări privind funcţionarul public şi funcţia publică

3. Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare

4. Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei. Sesizări/reclamaţii privind discriminarea pe criteriul de sex

5. H.G. nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, cu modificarile ulterioare;

6. Decizia (UE) 2021/764 a consiliuluI din 10 mai 2021 de instituire a programului specific de implementare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa și de abrogare a Deciziei 2013/743/UE; http://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2021/764/oj

7. Regulamentul (UE) 2021/695 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 aprilie 2021 de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa, de stabilire a normelor sale de participare și de diseminare și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1290/2013 și (UE) nr. 1291/2013; http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/695/oj

8. O.G. nr. 57/2002 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

Documentele care compun dosarul de concurs al candidatului:

 

Conform prevederilor Art. nr. 49 din H.G.nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, în vedere participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:

1. Formular de înscriere la concurs (Anexa nr. 1);

2. Copia actului de identitate, sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3. Copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copii ale documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului, dacă este cazul;

4. Copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice (model orientativ de adeverință – Anexa nr. 2);

5. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (Anexa nr. 3);

6. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

7. Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică. Sunt exceptate de la obligaţia de a face declaraţia pe propria răspundere privind calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia, persoanele care la data de 22 decembrie 1989 nu împliniseră vârsta de 16 ani (Anexa nr. 4);

8. Curriculum vitae, model european.

 

Actele prevăzute la punctele 2, 3 și 4  vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

 

Calendar concurs

22.11.2021-13.12.2021 Înscrierea candidaţilor; Depunere dosare
14.12.2021-15.12.2021 Evaluarea dosarelor de înscriere    
16.12.2021 Publicare rezultate selecţie dosare    
17.12.2021 Depunere contestaţii rezultate dosare
20.12.2021-21.12.2021 Soluţionare contestaţii lor rezultate dosare
22.07.2021 Afişarea listei candidaţilor admişi la evaluarea dosarelor
23.12.2021 Desfăşurare probă scrisă 
24.12.2021 Publicare rezultate probă scrisă 
27.12.2021 Depunere contestaţii probă scrisă
28.12.2021 Soluţionare contestaţii probă scrisă
29.12.2021 Desfăşurarea probei de interviu 
30.12.2021 Depunere contestaţii proba de interviu
31.12.2021 Soluţionare contestaţii proba de interviu
31.12.2021 Validare rezultate finale 

 

 

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

Nume

Functie

e_mail

Numar de telefon

Cristina GHEORGHIU

Consilier superior

cristina.gheorghiu@research.gov.ro

0731 40 00 66

Robert BUGĂ

Consilier I A

robert.buga@research.gov.ro

0740 00 50 00

Adriana BURGUI

Consilier superior

adriana.burgui@research.gov.ro

0731 40 00 68


 
Modificat la: 2021-11-22 15:28:00
e-Cerere 544
e-Petiție