MCID organizează concurs în data de 10.08.2022 ora 10.00, pentru ocuparea a 7 functii publice de executie vacante din cadrul Serviciului Implementare a Proiectelor Strategice in Cercetare

 

 


1. Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), organizează în data de 10.08.2022 concurs pentru ocuparea a 7 funcții publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Implementare a proectelor Strategice in Cercetare:

 

- 2 posturi consilier, grad profesional superior, studii universitare de licenta absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pe perioadă nedeterminată;

- 2 posturi consilier, grad profesional principal, studii universitare de licenta absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pe perioadă nedeterminată;

- 2 posturi consilier, grad profesional asistent, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, minim an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pe perioadă nedeterminată;

- 1 post consilier, grad profesional debutant, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, necesare exercitării funcției publice, pe perioadă nedeterminată.

 

2. durata normală a timpului de muncă este de:

- 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

3. data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei scrise:

- 10.08.2022, ora 10.00, Sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, str. I.D. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, Bucureşti

4. condiţiile de participare (condiţiile de studii, condiţiile de vechime în specialitate şi alte condiţii specifice):

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, conform descrierii posturilor vacante.

5. perioada de depunere a dosarelor de concurs și data afișării anunțului:

- dosarele de concurs se depun la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv 12.07.2022-01.08.2022.       

6. bibliografie/tematică.

 

 

Tematica și Bibliografia pentru concursul privind ocuparea posturilor vacante de execuție, din cadrul Serviciului de Implementare a Proiectelor Strategice în Cercetare din Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

 

Concurs de recrutare, Serviciul de Implementare a Proiectelor Strategice în Cercetare

 

1  funcție publică de execuție, Consilier, grad profesional superior – domeniul de interes verificare financiară

 

2  funcții publice de execuție, Consilier, grad profesional principal - domeniul de interes verificare financiară

 

1  funcție publică de execuție, Consilier, grad profesional superior – domeniul de interes monitorizare tehnică

 

2  funcții publice de execuție, Consilier, grad profesional asistent - domeniul de interes monitorizare tehnică

 

1  funcție publică de execuție, Consilier, grad profesional debutant – domeniul de interes monitorizare tehnică

 

 

Bibliografia:

1. Constituţia României, republicată;

2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. H.G. nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, cu modificarile ulterioare;

6. Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, aprobat prin Ordinul MCID nr. 20492/10.05.2022 -

https://www.research.gov.ro/uploads/minister/rof-mcid-10-05-2022.pdf ;

7. Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;

8. Regulamentul (UE) nr.1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;

9. Regulamentul (UE) 1060/2021 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;

10. Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare;

11. Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

12. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare;

13. Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare;

14. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

15. Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

Tematica:

1. Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale. Administrația publică centrală de specialitate;

2. Reglementări privind funcționarul public și funcția publică;

3. Norme privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirii și combaterii incitării la ură și discriminare;

4. Egalitatea de șanse și tratament. Definiții în această materie. Egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați în domeniul muncii. Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei. Sesizări/reclamații privind discriminarea pe criteriul de sex;

5. Funcțiile principale și atribuţiile Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării;

6. Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, aprobat prin Ordinul MCID nr. 20137/2022;

7. Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;

8. Regulamentul (UE) nr.1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;

9. Regulamentul (UE) 1060/2021 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de  coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și  acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;

10. Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare;

11. Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

12. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare;

13. Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare;

14. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

15. Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

Documentele care compun dosarul de concurs al candidatului:

Conform prevederilor Art. nr. 49 din H.G.nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, în vedere participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:

 

1. Formular de înscriere la concurs (Anexa nr. 1);

2. Copia actului de identitate, sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3. Copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copii ale documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului, dacă este cazul;

4. Copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice (model orientativ de adeverință – Anexa nr. 2);

5. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (Anexa nr. 3);

6. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

7. Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică. Sunt exceptate de la obligaţia de a face declaraţia pe propria răspundere privind calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia, persoanele care la data de 22 decembrie 1989 nu împliniseră vârsta de 16 ani (Anexa nr. 4);

8. Curriculum vitae, model european.

 

Actele prevăzute la punctele 2, 3 și 4  vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Înscrierile se fac la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în perioada 12.07.2022 – 01.08.2022, de luni până joi între orele 08.00-.16.30, vineri 08.00-14.00. Proba scrisă se va desfășura în data de 10.08.2022 ora 10.00.

 

 

Calendar concurs 10.08.2022

Înscrierea candidaţilor; Depunerea dosarelor

12 iulie – 1 august

Evaluarea dosarelor de înscriere

2 – 3 august

Publicare rezultate selecţie dosare

4 august

Depunere contestaţii rezultate dosare

5 august

Soluţionarea contestaţiilor rezultate dosare

8 august

Publicare rezultate contestatii dosare

8 august

Desfăşurare probă scrisă

10 august

Notarea lucrărilor

11 august

Publicare rezultate probă scrisă

12 august

Depunere contestaţii probă scrisă

16 august

Soluţionare contestatii proba scrisa

17 august

Publicare rezultate contestatii proba scrisa

17 august

Desfăşurarea probei de interviu (interviul va fi înregistrat)

18 august

Publicare rezultate proba interviu

19 august

Depunere contestaţii proba de interviu

22 august

Soluţionare contestaţii proba de interviu

23 august

Publicare rezultate proba interviu

24 august

Validare rezultate finale

25 august

 

 

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

Nume prenume

Funcție

E-mail

Număr de telefon

Burgui Adriana

Consilier Superior

adriana.burgui@research.gov.ro

0731400068

Buga Robert

Consilier IA

robert.buga@research.gov.ro

0740005000

Gheorghiu Cristina Iulia

Consilier Superior

cristina.gheorghiu@research.gov.ro

0744493027

Mihaela Petrică

Expert superior

mihaela.petrică@research.gov.ro

0723550611


Modificat la: 2022-07-12 13:56:00
e-Cerere 544
e-Petiție