Prezentare - misiune, rol, funcţii, atribuţii

 

 

Ministerul Cercetării şi Inovării (MCI) este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, care se organizează şi funcţionează în subordinea Guvernului.

 

MCI are rol de sinteză şi coordonare în aplicarea Strategiei şi Programului de guvernare în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării. Organizează şi conduce sistemul naţional de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, exercitându-şi atribuţiile stabilite prin legi şi prin alte acte normative din sfera sa de activitate, şi realizează, după caz, împreună cu ministerele de resort politica guvernamentală în domeniile sale de activitate.

 

MCI, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, are drept de iniţiativă şi de execuţie în domeniul politicii financiare şi al resurselor umane din sfera cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării.

 

MCI organizează şi conduce sistemul naţional de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, exercitându-şi atribuţiile stabilite prin legi şi prin alte acte normative din sfera sa de activitate, şi realizează, după caz, împreună cu ministerele de resort politica guvernamentală în domeniile sale de activitate.

 

În calitate de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare, MCI asigură, pe de o parte, elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării, iar, pe de altă parte, coordonează elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor pentru lărgirea patrimoniului naţional şi internaţional de cercetare, tehnologie şi inovare, dezvoltarea economică sustenabilă, accesul rezultatelor cercetării şi tehnologiilor dezvoltate pe piaţa internă şi internaţională, satisfacerea nevoilor cetăţeanului şi creşterea calităţii vieţii acestuia.

 

 

Ministerul Cercetării şi Inovării îndeplineşte următoarele funcţii:

a) de strategie, prin care se asigură elaborarea Strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării;

b) de administrare, prin care alocă, monitorizează şi evaluează utilizarea resurselor pentru implementarea politicilor în domeniile sale de activitate;

c) de elaborare, coordonare, control şi evaluare a realizării politicilor în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării;

d) de reglementare şi sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ metodologic, funcţional, operaţional, instituţional şi financiar necesar pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniile sale de activitate;

e) de autoritate de stat, prin care asigură urmărirea şi controlul respectării reglementărilor din domeniile sale de activitate;

f) de reprezentare, prin care asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele/instituţiile şi în organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale, ca autoritate de stat pentru domeniile sale de activitate;

g) de comunicare cu celelalte structuri ale administraţiei publice centrale şi locale şi cu societatea civilă;

h) de cooperare internaţională, prin care asigură aplicarea acordurilor internaţionale în domeniile sale de activitate şi promovarea de noi acorduri;

i) de implementare de proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile în domeniul său de competenţă.

 

 

Ministerul Cercetării şi Inovării exercită în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării următoarele atribuţii:

a) elaborează Strategia de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării;

b) îndeplineşte obligaţiile ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene şi participă la procesul de elaborare a politicilor şi actelor normative europene în domeniile sale de competenţă;

c) asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele şi în organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale, ca autoritate de stat pentru domeniul său de activitate, şi asigură aplicarea acordurilor internaţionale în domeniu şi promovarea de noi acorduri;

d) fundamentează, elaborează, implementează, monitorizează, evaluează şi actualizează periodic politicile şi strategiile în domeniu;

e) realizează studii, analize şi monitorizări, evaluări şi alte activităţi similare în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării, pentru elaborarea, monitorizarea şi evaluarea implementării Strategiei, Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare şi celorlalte instrumente pentru implementarea acesteia şi în acest scop poate să contracteze servicii de consultanţă, expertiză, asistenţă tehnică şi altele asemenea;

f) stabileşte şi actualizează obiectivele strategice implementate prin Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare şi prin celelalte instrumente pentru implementarea Strategiei naţionale, în concordanţă cu priorităţile politicilor economice şi sociale ale Guvernului;

g) elaborează Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pe perioade multianuale, pe baza evaluării resurselor necesare, evaluează programele cuprinse în acesta, asigură detalierea lor anuală şi informează asupra realizării acestora;

h) urmăreşte armonizarea politicilor proprii cu cele din domeniul educaţiei, industriei, comerţului, mediului, sănătăţii, muncii, precum şi din alte domenii;

i) dezvoltă politici privind transferul tehnologic şi susţinerea aplicării rezultatelor, a invenţiilor/inovaţiilor în parteneriat cu mediul economic;

j) elaborează propuneri de acte normative şi de reglementări în domeniu şi asigură crearea şi dezvoltarea cadrului instituţional aferent;

k) avizează proiectele de acte normative care conţin prevederi ce intră în domeniul său de competenţă, iniţiate de alte autorităţi ale administraţiei publice;

l) monitorizează aplicarea normelor legale în vigoare;

m) exercită atribuţiile ce îi revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, privind funcţionarea unităţilor aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea sa;

n) monitorizează şi evaluează unităţile de cercetare, dezvoltare şi inovare, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

o) asigură dezvoltarea instituţională a institutelor şi unităţilor de cercetare aflate în subordine, coordonare şi sub autoritate;

p) stimulează, în rândul operatorilor economici şi în economie în general, creşterea investiţiei private pentru dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, precum şi transferul tehnologic şi valorificarea rezultatelor de cercetare, prin absorbţia şi difuzia acestora;

q) stimulează şi monitorizează participarea României la programe şi proiecte internaţionale, europene şi bilaterale în domeniu;

r) participă la programele şi proiectele internaţionale, ale Uniunii Europene şi bilaterale în domeniu;

s) asigură atragerea, utilizarea, monitorizarea şi evaluarea asistenţei tehnice şi a consultanţei interne şi internaţionale pentru domeniul său specific de competenţă;

ş) stimulează dezvoltarea regională şi locală, prin programe şi proiecte de dezvoltare a cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării, prin înfiinţarea şi iniţierea înfiinţării, în condiţiile legii, de entităţi de inovare şi transfer tehnologic şi de parcuri ştiinţifice şi tehnologice, prin susţinerea transferului tehnologic al rezultatelor cercetării către întreprinderile mici şi mijlocii, în colaborare cu ministerele de resort, în baza unor programe aprobate de Guvern;

t) defineşte procedurile specifice de analiză, de monitorizare şi de evaluare a sistemului cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării;

ţ) atribuie conducerea sau, după caz, conduce, finanţează şi monitorizează programe/proiecte de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare;

u) prognozează, planifică şi programează, după caz, bugetul aferent cercetării-dezvoltării şi inovării, cuprins în bugetul de stat, şi resursele financiare necesare realizării politicilor în domeniul său de competenţă;

v) asigură alocarea, în condiţiile legii, fondurilor destinate finanţării Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, precum şi celorlalte instrumente pentru implementarea Strategiei pe care le gestionează;

w) aprobă şi finanţează programele-nucleu, conform legii, elaborează planul sectorial de cercetare-dezvoltare propriu şi avizează planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare ale celorlalte autorităţi;

x) stimulează şi susţine dialogul dintre comunitatea ştiinţifică şi alte structuri ale societăţii civile;

y) coordonează şi poate finanţa activităţile de participare a României la târguri, expoziţii şi la alte asemenea manifestări interne şi internaţionale cu caracter tehnico-ştiinţific;

z) diseminează informaţii în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării prin acţiuni organizate inclusiv în cooperare, prin dezvoltarea şi actualizarea de aplicaţii informatice de tip portal, registru sau altele asemenea, prin publicarea de rapoarte, studii şi altele asemenea şi, după caz, asigură editarea, tipărirea şi difuzarea de publicaţii sau de materiale specifice domeniului său de competenţă necesare pentru cunoaşterea şi dezvoltarea activităţii din domeniile sale de activitate;

aa) finanţează acţiuni proprii, inclusiv organizarea de conferinţe ştiinţifice, conferinţe naţionale şi altele asemenea, inclusiv cu participare internaţională, pe baza programelor aprobate de ministrul cercetării şi inovării;

bb) finanţează proiecte de iniţiere de tip "de sus în jos" (topdown) şi de parcurs de tip "de jos în sus" (bottom-up), care să permită atât dezvoltarea de noi tehnologii, cât şi stabilizarea cercetătorilor angajaţi;

cc) efectuează acte de control potrivit reglementărilor în vigoare şi regulamentelor naţionale şi ale Uniunii Europene în domeniile sale de activitate;

dd) asigură relaţia cu Parlamentul, Consiliul Economic şi Social, cu alte autorităţi şi organizaţii reprezentative în problemele specifice domeniilor sale de activitate;

ee) propune acordarea statutului de utilitate publică asociaţiilor şi fundaţiilor din domeniul său de activitate, în condiţiile prevăzute de lege;

ff) primeşte şi soluţionează sesizările persoanelor fizice şi juridice, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002;

gg) coordonează, realizează şi finanţează activităţi de constituire, întreţinere, stocare şi arhivare de baze de date interne referitoare la domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării;

hh) înregistrează, cu toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din aceasta, deţine şi utilizează marca "Conceput în România";

ii) coordonează şi finanţează organisme şi acţiuni de sprijin pe lângă Uniunea Europeană sau în ţări din afara acesteia, potrivit reglementărilor în vigoare, în domeniile sale de activitate;

jj) organizează compartimentul pentru informaţii clasificate;

kk) alte atribuţii prevăzute în acte normative aflate în vigoare.

Modificat la: 2013-06-10 10:00:00